5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal biLGİLer. Dersi sinif I. DÖnem II. Yazili sorularidir


a.ogren-sen.com > Sanat > Ders

5
2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AVNİ KAYA KOKUCU ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER. DERSİ 5. SINIF I. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR


ADI SOYADI: www.dersimizsosyal.com

PUAN / NOT


OKUL NO:
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 16x4:64

1. Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarla ilgili yanlış bir bilgidir?

A. Oluşumlarında insan emeği yoktur. B. Doğada kendiliğinden var olur.

C. Kız kulesi , bir doğal varlıktır. D. Ormanlar, göller, akarsular örnek olarak verilebilir.


Geçmişte yaşamış insan topluluklarının kalıntılarının yer aldığı alanlardır.
2.

Yukarıdaki kutuda aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yer almaktadır?

A. Tarihi mekan nedir? B. Doğal varlık nedir?

C. Müze nedir? D. Tabiat parkı nedir?

3. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden birisi değildir?

A. Yemeklerimiz

B. Gelenek ve göreneklerimiz

C. Türkülerimiz ve fıkralarımız

D. Futbol kulüplerimiz

4. Sümerler Ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar inşa etmişler. Bu yapılar aynı zamanda tahıl (buğday, arpa) için depo ve aynı zamanda üst katında da gök cisimlerini incelemişler.

Bu bilgiye dayanarak Sümerler için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

 1. Tarımla uğraşmışlar

 2. Mimari eser yapmışlar

 3. Astronomiyle(gök bilimi) uğraşmışlar

 4. Alış verişte parayı kullanmışlar


5.

 1. Topkapı Sarayı

 2. Mantı

 3. Kilim

13-Yukarıdaki kültürel öğeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisine örnektir?

I II III

A)

El sanatı

Giyim

El sanatı

B)

Mimari

Yemek

Türkü

C)

Giyim

Halk Oyunu

Mimari

D)

Mimari

Yemek

El sanatı

6. - Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan birisidir?

A. Hıdırellez bayramı B. Ramazan bayramı

C. Cumhuriyet Bayramı D. Kurban bayramı

7. ). Aşağıdaki tabloda hangi şıkta sadece tarihi güzelliklerimiz gösterilmiştir?

A) Efes Antik Kenti Ayasofya Müzesi Selimiye Cami

B) Anıtkabir Pamukkale Uzun Göl

C) Uludağ Peri Bacaları Aspendos

D Kız Kulesi Van Gölü Mevlana Müzesi

8. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdan biri değildir? 
A. Derste öğretmeni dinlemek


B. Sınıfta gürültü çıkarmak 

C. Sınıfı temiz tutmak

D. okul eşyalarına zarar vermemek

9.Toplumların birlik ve beraberliği öncelikle sevinçte ve üzüntüde aynı duyguları paylaşan dayanışma , yardımlaşma sergileyen bireylerle mümkündür.

Aşağıdakilerden hangisi toplumun birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesinde etki etmez?

A. Bayramların bir araya gelerek kutlanması B. Düğünlerde evlenen çiftlere hediyeler verilmesi

C. Doğal afetlerde halkın hemen kenetlenmesi D. Dini bayramlarda yaz turizmin canlanması


Nerede o eski bayramlar? Tüm akrabalar bir araya gelir, bayramlaşırdık. Sevincimizi, üzüntümüzü paylaşırdık. Büyüklerin ellerini öper , onların hayır duasını alırdık. Bize çok güzel lokumlar ve şekerlemeler verilirdi. Şimdiki bayramlar telefonda görüşülerek kutlanıyor.Akrabalar bir araya gelemez oldu.
10.

Yukarıdaki sözlerden yola çıkarak hangisine ulaşamayız?

A. Bayramların aynı heyecan ve istekle ile devam ettiğine.

B. Bayram kutlamalarının zamanla değiştiğine

C. Toplumda kuşaklar arasında farklılıkların yaşandığına

D. Eski ve yeni bayramlar arasındaki değişimlere

11. Fiziki haritalarda kullanılan mavi renk ve tonları aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Dağ ve tepeleri

B) Ova ve platoları

C) Deniz, göl ve akarsuları

D) Orman, çayır ve meraları

12. Karasal iklimin etkili olduğu bir bölgede yaşayan kişi aşağıdakilerden hangisini söylemez?

A) Kışın çok kalın giyiniriz.

B) Çevremizde makiler yaygındır.

C) Yağışlar kışın genellikle kar şeklindedir.

D) Buğday ve arpa çok ürettiğimiz ürünlerdendir

13. Hasan’ın yaşadığı yörede yaz mevsiminin yağışlı geçmesi ………… yetişmesine imkân sağlıyor. Böylece burada büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyet oluyor.

Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Cılız bitkilerin C) Gür otların

B) Ormanların D) Pamuğun

14. .Ece, yaşadığı bölgede yazlar çok sıcak kışlar ılık geçtiğini, yetişen ürünleri sayarken portakal, mandalina, limon ve muzu söylediğine göre Ece, hangi bölgemizde yaşamaktadır? ( 5 Puan )

A) İç Anadolu Bölgesi B) Doğu Anadolu C) Akdeniz Bölgesi D) Güney Doğu Anadolu

15. .Fatih Hoca gezmeyi çok sever. Doğal güzellikleri ile anılan ormanların fazla olduğu yeşillikler memleketine gider. Gittiği yerde dağlar vardır. Bu dağların eteklerinde bulunan yaylalar çok güzeldir. Buraları yaz mevsiminde insana huzur verir. Gittiği yerde bitki olarak fındık ve çay çok miktarda yetişir. Dört mevsim yağışlı ve ülkemizde en fazla yağmurun yağdı bölgesinde gezdiği için şemsiyesini yanında taşır. Halk oyunlarından ise Horon daha çok oynanır. Kemençe müzik aleti bu yörenin çalgısıdır. Fatih hoca buraları çok sever. Okul tatillerinde buraları ziyaret eder.

Buna göre Fatih Hoca yurdumuzun hangi bölgesine gitmiş olabilir?

A) Akdeniz Bölgesi B) Karadeniz Bölgesi C) İç Anadolu Bölgesi D) Ege Bölgesi

16. .Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarına karşı alınması gereken önlemlerden değildir?

A. Yamaçlar teraslandırılmalı.

B).Sel olabilecek akarsuların önlerine bentler ve barajlar yapılmalı.

C)Çevre ağaçlandırılıp; suların toprak tarafından emilmesi sağlanmalıdır.

D)Irmak kenarlarındaki bitki örtüsü yok edilmelidir.

A. Aşağıdaki kavramları uygun cümlelerle eşleştirin (8puan)

1

Seracılık
Kısa süreli hava olayı

2

Plato
Doğu Anadolu

3

Horon
Grup

4

Hava Durumu
Akdeniz Bölgesi

5

B. Hayvancılık
Karadeniz bölgesi

6

Tiyatro Kulübü
Akarsular ve kolları tarafından parçalanmış yüksek düzlükler

7

Sorumluluk
İlk yazı

8

Sümerler
Odamızı toplamak


B.Aşağıda verilen Anadolu uygarlıklarının başına “ A “ harfi Mezopotamya uygarlıklarının başına

M “ harfi koyunuz. 8 puan.
BABİLLER
ASURLULAR
LİDYALILAR
URARTULAR
İYONLAR
HİTİTLER
FRIGLER
SÜMERLER


6

4

1

2

5

3

7


C. Aşağıdaki soruları Türkiye haritasından yararlanarak yanıtlayınız?10 PUAN

 1. Kışın en soğuk bölgemiz…………………..No lu bölgedir.

 2. En çok yağış alan bölgemiz …………………..No lu bölgedir.

 3. Üç iklim tipinin görüldüğü bölgemiz …………..No lu bölgedir.

 4. Akdeniz iklimi……………………………………………Nolu bölgelerimizde görülür.

 5. Bozkırlar ……………………………………………. No lu bölgelerimizde görülür.

 6. Ormanların en çok görüldüğü………………………….. No lu bölgemizdir.

 7. En az yağış alan ……………… No lu bölgemizdir.

 8. Makiler…………………………………….No lu bölgelerimizde görülmez.

 9. Karasal iklim ……………………………………………. No lu bölgelerimizde görülür.

 10. Ahşap evler en çok…………………………….……………… No lu bölgemizdir

D. Yukarıdaki numaralandırılmış bölgelerimizin adlarını yazınız?( 7 puan)

1…………………………………………2……………………………………….3…………………………………………..

4………………………………..5…………………………………………..6……………………………………………

7……………………………………………………………………….

E . Aşağıdaki sorular “Boşluk Doldurma” sorularıdır. Boş bırakılan yere uygun olan sözcükleri, kavramları yazınız.(10puan )

Yaşama Hakkı / Laiklik / Edirne / Rol / Antalya /Marmara/Karadeniz/ İç Anadolu/bozkır/Rize

 1. Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlere ………………………denir.

 2. En temel çocuk hakkı …………………………………………………………………………….…hakkıdır.

 3. Manavgat Şelalesi …………………………………………..……………………... ilimizde bulunur.

 4. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına ……..…………………..…………….. denir.

 5. Selimiye Camisi………………………………………………………………………………şehrimizde bulunur.

 6. Çay en fazla ……………………………………………………………………………bölgesinde yetiştirilir

 7. Ayçiçeği en fazla ……………………………………………………………………………bölgesinde yetiştirilir

8.Karasal iklimin bitki örtüsü ……………………………………….dır.

9.Heyelan en fazla……………………………………………………………bölgesinde görülen bir doğal afettir.

10.Toprak evler en çok…………………………………………………………….bölgesinde yaygındır.

YANIT ANAHTARI

A

B

C

D

A

B

C


PUAN

NOT
D

1

O

O

O

O

11

O

O

O

O

2

O

O

O

O

12

O

O

O

O

3

O

O

O

O

13

O

O

O

O

4

O

O

O

O

14

O

O

O

O

5

O

O

O

O

15

O

O

O

O

6

O

O

O

O

16

O

O

O

O

7

O

O

O

O

17

O

O

O

O

8

O

O

O

O

18

O

O

O

O

9

O

O

O

O

19

O

O

O

O

10

O

O

O

O

20

O

O

O

OCEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )
1

C

11

C

21
2

A

12

B

22
3

D

13

C

23
4

D

14

C

24
5

D

15

B

25
6

C

16

D

26
7

A

17
27
8

B

18
28
9

D

19
29
10

A

20
30
A. Aşağıdaki kavramları uygun cümlelerle eşleştirin (8puan)

1

Seracılık

4

Kısa süreli hava olayı

2

Plato

5

Doğu Anadolu

3

Horon

6

Grup

4

Hava Durumu

1

Akdeniz Bölgesi

5

B. Hayvancılık

3

Karadeniz bölgesi

6

Tiyatro Kulübü

2

Akarsular ve kolları tarafından parçalanmış yüksek düzlükler

7

Sorumluluk

8

İlk yazı

8

Sümerler

7

Odamızı toplamak


B.Aşağıda verilen Anadolu uygarlıklarının başına “ A “ harfi Mezopotamya uygarlıklarının başına

M “ harfi koyunuz. 8 puan.

M

BABİLLER

M

ASURLULAR

A

LİDYALILAR

A

URARTULAR

A

İYONLAR

A

HİTİTLER

A

FRIGLER

M

SÜMERLER


7

6

5

4

3

2

1


C. Aşağıdaki soruları Türkiye haritasından yararlanarak yanıtlayınız?10 PUAN

 1. Kışın en soğuk bölgemiz…………3………..No lu bölgedir.

 2. En çok yağış alan bölgemiz ………2…………..No lu bölgedir.

 3. Üç iklim tipinin görüldüğü bölgemiz ……1……..No lu bölgedir.

 4. Akdeniz iklimi……………1, 4 ,6……Nolu bölgelerimizde görülür.

 5. Bozkırlar ……………3,5,7………………………………. No lu bölgelerimizde görülür.

 6. Ormanların en çok görüldüğü…………2……………….. No lu bölgemizdir.

 7. En az yağış alan ………5……… No lu bölgemizdir.

 8. Makiler…………………1,4,6………………….No lu bölgelerimizde görülmez.

 9. Karasal iklim 5,3,7……………… No lu bölgelerimizde görülür.

 10. Ahşap evler en çok…………………2…… No lu bölgemizdir

D. Yukarıdaki numaralandırılmış bölgelerimizin adlarını yazınız?( 7 puan)

1……MARMARA……2………KARADENİZ……….3………DOĞU ANADOLU……

4…………EGE……….5…İÇ ANADOLU….6…AKDENİZ………

7…GÜNEYDOĞU ANADOLU……

E . Aşağıdaki sorular “Boşluk Doldurma” sorularıdır. Boş bırakılan yere uygun olan sözcükleri, kavramları yazınız.(10puan )

Yaşama Hakkı / Laiklik / Edirne / Rol / Antalya /Marmara/Karadeniz/ İç Anadolu/bozkır/Rize

 1. Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlere …………ROL……………denir.

 2. En temel çocuk hakkı …YAŞAMA HAKKI…………………hakkıdır.

 3. Manavgat Şelalesi …ANTALYA ilimizde bulunur.

 4. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına …….LAİKLİK denir.

 5. Selimiye Camisi………EDİRNE şehrimizde bulunur.

 6. Çay en fazla ………KARADENİZ…………bölgesinde yetiştirilir

 7. Ayçiçeği en fazla ……MARMARA …bölgesinde yetiştirilir

8.Karasal iklimin bitki örtüsü ……BOZKIR….dır.

9.Heyelan en fazla……KARADENİZ…bölgesinde görülen bir doğal afettir.

10.Toprak evler en çok İÇ ANADOLU .bölgesinde yaygındır.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal biLGİLer. Dersi sinif I. DÖnem II. Yazili sorularidir iconLİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi...

5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal biLGİLer. Dersi sinif I. DÖnem II. Yazili sorularidir icon2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam...

5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal biLGİLer. Dersi sinif I. DÖnem II. Yazili sorularidir icon20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir

5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal biLGİLer. Dersi sinif I. DÖnem II. Yazili sorularidir icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10....

5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal biLGİLer. Dersi sinif I. DÖnem II. Yazili sorularidir iconGİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar...

5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal biLGİLer. Dersi sinif I. DÖnem II. Yazili sorularidir iconSosyal biLGİler dersi sinifi dönem yazili yoklama sinav sorulari

5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal biLGİLer. Dersi sinif I. DÖnem II. Yazili sorularidir icon2016 2017 EĞİTİM – ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri ders plâNI

5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal biLGİLer. Dersi sinif I. DÖnem II. Yazili sorularidir icon2016 2017 EĞİTİM – ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri ders plâNI

5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal biLGİLer. Dersi sinif I. DÖnem II. Yazili sorularidir icon2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı / ortaokulu

5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal biLGİLer. Dersi sinif I. DÖnem II. Yazili sorularidir iconSosyal biLGİler-6- dönem yazili sinavi


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com