2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam hatip lisesi 12. sinif islam tariHİ dersi II. DÖNEM II yazili sorularidir


a.ogren-sen.com > öykü > Ders
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PROF. DR. MUHAMMET TAYYİP OKİÇ İMAM HATİP LİSESİ 12. SINIF İSLAM TARİHİ DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR

Adı: soyadı: sınıf: no:

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam devletinin gelirlerinden biri değildir?

A) Haraç B) Cizye C) Fidye D) Zekat E) Ganimet

2. Türkler hangi savaştan sonra kitleler hâlinde Müslüman olmaya başlamıştır?

A) Katvan B) Nihavent C) Talas D) Kösedağ E) Dandanakan

3. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?

A) Eski inançlarına benzer yönler olması B) Abbasilerin Türklere iyi davranması

C) Ticari ilişkiler D) Mutasavvıfların gayreti E) Türklerin vergiye bağlanmaları

4. Aşağıdakilerden hangisi Ahilikte önem verilen prensipler arasında yoktur?

A) Anaya babaya saygılı olmak B) Nefsine düşkün olmak C) Güzel ahlaklı olmak

D) İyi kalpli olmak E) Konuksever olmak

5. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamlaşma sürecini hızlandıran etkenlerden biri değildir?

A) Eski Türk inancı ile İslam dini arasında benzerlik olması

B) Müslüman olan Türklerin ve mutasavvıfların çabaları

C) Emevi komutanlarının fethettikleri Türk bölgelerinde halka sert davranması

D) Eğitim- öğretim faaliyetleri ile İslamın türklere tanıtılması

E) İslamiyeti kabul eden Türk boylarının müslüman olmayan soydaşlarına İslamı anlatması

6.Büyük Selçuklu devleti aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra kurulmuştur?

A) Pasinler B) Dandanakan C) Kösedağ D) Nihavent E) Malazgirt

7.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın kutsal topraklara yaptığı hizmetlerden biridir?

A) Selahattin Eyyubi’nin Kudüs’ü ele geçirmesi

B) Hindistan,Kuzey Afrikada’ki müslümanların Osmanlı’dan yardım istemesi

C) Osmanlıların her sene hac mevsiminde Mekke veMedine halkına para, yiyecek gibi hediyeler göndermesi

D) Osmanlıların çeşitli sanat dallarında ilerleme göstermesi

E) Fetih sırasında Osmanlı’nın bazı Türkmen boylarını Balkanlara yerleştirmesi

8.Hunat Hatun medresesi nerdedir?

A) Kayseri B) Kütahya C) Malatya D) Van E) Karaman

9. Aşağıdakilerden hangisi haçlı seferlerinin dini sebeplerindendir?

A) Avrupalıların Türkleri Anadolu’dan çıkarmak istemeleri

B) avrupalıların Doğu’nun zenginliğine sahip olmak istemesi

D) Kudüs’ü müslümanlardan geri almak istemeleri

E) Doğu ticaret yollarına sahip olmak istemeleri

10. Aşağıdakilerden hangisi Müslüman türk devletlerinden biri değildir?

A) Karahanlılar B) Gazneliler C) Selçuklular D) Osmanlılar E) Abbasiler

11. Mekke ve Medine halkına para götüren özel birliğe ne denir?

A) Müsellem B) Surre C) Nakkaş D) Vakıf E) Ordu

12. İslam idari kurumlarından olan vezirlik hakkında aşağıdak i bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Vezirlik genellikle halise ile halk arasında bir köprü vazifesi görür

B) vezirlik sistemi ilk kez Abbasilerle birlikte uygulamaya konulmuştur

C) Osmanlılarda vezirlik sisremini ilk uygulayan padişah Organ gazidir

D) Vezirler toplumdaki anlaşmazlıkları şer’i hükümlere göre çözmek için tayin edilirdi

E) Vezirlik tenfiz ve tefviz olmak üzere iki kısımdır

13. Aşağıdakilerden hangisi İslami sanatlardan değildir?

A) Hüsn-ü hat B) Tezhip C) Resim D) Minyatür D) Musiki

14.İlk altın dinar aşağıdakidevletlerden hangisi zamanında bastırılmıştır?

A) Emeviler B) Abbasiler C) Selçuklular D) Gazneliler E) Osmanlılar

15. Aşağıdakilerden hangisi rasthane kuran Müslüman astronomi âlimlerindendir?

A) Davud-u Kayseri B) Nasıruttin Tûsi C)Harezmi D)Ebubekir Razi E) Kindî

16. İbn Haldun’un tarih felsefesi, sosyoloji ve siyaset konularını içeren kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesnevi BMukaddime C)Kimya-yı saadet D) Fıkhu’l Ekber E) Risale

17. Aşağıdakilerden hangisi İslami ilimlerdendir?

A) Felsefe B)Sosyoloji C) Fıkıh D) Astronomi E) Kimya

18.Aşağıdakilerden hangisi Kadılık teşlilatının yürüttüğü işlerden biri değildir?

A) Adli işlere bakacak olan hakimlerin tayin terfi ve al işlemlerini gerçekleştirmek

B) Toplumun iç ve dış güvenliğini sağlamak

C) İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak

D) Kanunlara karşı işlenen suçların cezasını hukuki sonuca bağlamak

E) Verilen hüküm ve cezaları yerine getirmek

19. aşağıdakilerden hangisi Müslümanların güvenlik kurumlarındandır?

A) Mezalim mahkemeleri B) Halifelik C) Vezirlik D) Polis teşkilatı(Şurta) E) Ahilik

20. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin Batı toplumlarını etkileme yollarından biri değildir?

A) Sicilya ve Endülüs’ün Batı’ya geçiş yolu olarak kullanılması

B) Müslüman tüccarlar ve deniz yolu aracılığıyla İslam medeniyetinin Batı’ya taşınması

C) Müslüman bilim adamları ve tercümeler yoluyla Batının İslam medeniyeti ile tanışması

D) Gazneli Mahmut’un Hindistana on yedi sefer düzenlemesi

E) Haçlı seferlerinin yapılması

Not: Her soru 5 puandır

Başarılar dilerim.

www.soruoku.com

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam hatip lisesi 12. sinif islam tariHİ dersi II. DÖNEM II yazili sorularidir icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10....

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam hatip lisesi 12. sinif islam tariHİ dersi II. DÖNEM II yazili sorularidir icon5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal...

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam hatip lisesi 12. sinif islam tariHİ dersi II. DÖNEM II yazili sorularidir iconLİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi...

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam hatip lisesi 12. sinif islam tariHİ dersi II. DÖNEM II yazili sorularidir icon20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam hatip lisesi 12. sinif islam tariHİ dersi II. DÖNEM II yazili sorularidir icon2014-2015 lisesi 11. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi II. Dönem I. Sınav Soruları

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam hatip lisesi 12. sinif islam tariHİ dersi II. DÖNEM II yazili sorularidir iconLİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam hatip lisesi 12. sinif islam tariHİ dersi II. DÖNEM II yazili sorularidir icon2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı / ortaokulu

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam hatip lisesi 12. sinif islam tariHİ dersi II. DÖNEM II yazili sorularidir iconÜniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim...

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam hatip lisesi 12. sinif islam tariHİ dersi II. DÖNEM II yazili sorularidir icon2015-2016 EĞİTİm ve öĞretim yili

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam hatip lisesi 12. sinif islam tariHİ dersi II. DÖNEM II yazili sorularidir iconOrta okulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com