201- aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından


sayfa1/4
a.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4
201- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından

biri değildir.

 1. Hakimiyeti milliye gazetesi

 2. Anadolu ajansı

 3. İradeyi milliye gazetesi

 4. Türkiye radyo ve televizyon kurumu


202- İletişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarından biri değildir?


 1. SSK

 2. BAĞ-KUR

 3. TSK

 4. EMEKLİ SANDIĞI


203.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin medreselerinde öğretilen bilim dalları arasında yer almaz.?

 1. Kelam

 2. Matematik

 3. Astronomi

 4. Jeoloji


204.İletişimle ilgi aşağıdakilerder hangisi yanlıştır.?

A) İletişimde karşımızdaki kişinin görüşlerine de saygı duymalıyız.

B) Konuşmak kadar dinlemeye de önem vermeliyiz.

C) Arkadaşlarımızı kırmamak için ne isterlerse yapmalıyız.

D) Biriyle konuşurken başka şeylerle meşgul olmamalıyız.

205- Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlış bir iletişim şeklidir?

A) Ali'nin sınıf arkadaşlarına her sabah "günaydın" demesi

B) Ahmet'in iş arkadaşlarına her gün "kolay gelsin" demesi

C) Zeynep'in küçük kardeşiyle konuşurken güler yüzlü olması

D) Mehmet'in kendisine selam veren arkadaşını görmezden gelmesi
206.Vatandaşlar kendi evinde huzur ve güven içerisinde bir yaşam sürdürme hakkına sahiptir. Konut dokunulmazlığı anayasamızın güvencesi altındadır.

Yukarıda belirtilen konut dokunulmazlığı hakkı aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile birbirini tamamlar?

 1. Basın yayın özgürlüğü

 2. Haber alma özgürlüğü

 3. Özel yaşamın gizliliği

 4. Düşünce ve kanat özgürlüğü

207Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu bir yerin özelliği olamaz?

 1. İş gücü ucuzdur.

 2. Ulaşım sorunu olmaz

 3. Konut sıkıntısı yaşanabilir

 4. Tüketim artar

208.Aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangi ikisinde nüfus yoğunluğunun sebebi aynıdır?
A) Bodrum- Antalya B) İzmit-Antalya C) İstanbul- Alanya D) Bursa –Alanya

209.Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı hangi amaçla yapılmıştır?  1. Nüfus yoğunluğunu öğrenmek

  2. Endüstriyel yatırımlar

  3. Eğitim kurumu açmak

  4. Askeri


210 .Aşağıdakilerden hangisi, bir sosyal güvenlik kurumu değildir?
A) Emekli Sandığı B) Sosyal Sigortalar Kurumu

C) Bağ-Kur D)TEMA

211 .Aşağıdakilerden hangisi göçün sosyal sebeplerinden değildir?
A) İş olanağı B) Küresel baskılar C) Eğitim olanağı D) Sağlık koşulları


212. Anadolu’ya yerleşmek amacı ile gelenler Oğuzlar aşağıdaki hangi olaydan sonra Anadolu’ya yerleşmeye başlamışlardır.

  1. Malazgirt Savaşı

  2. Pasinler Savaşı

  3. I. Haçlı Savaşı

  4. Dandanakan Sanaşı


213.Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede meydana gelen geçici nüfus artışlarından biri değildir.


  1. Uludağ’a kayak yapmaya gitmek

  2. Çukurova’ya pamuk toplamaya gitmek

  3. Rize’ye çay toplamaya gitmek

  4. Samsun’a fabrikada çalışmaya gitmek


214- Aşağıdakilerden hangisi kuruluş devri padişahlarından değildir?
A- Orhan Gazi

B- Osman Gazi

C- 1, Mehmet

D- II, Mahmut

215-Öğrencilerine “Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanabileceği durumlar vardır.”diyen bir öğretmen,bu durumlara örnek olarak aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur?

a-Savaş halini b-Seçim kampanyalarını

c-Seferberlik halini d-Sıkıyönetim durumu

216. Cevap hakkı, diğer başvuru yolları saklı kalmak koşulu ile; onuru , şerefi, adı ve özel hayatı medyada ihlal edilen herkesin hakkıdır. Bu hak medyaya karşı kullanılır.
Bu bilgilerin aşağıda verilenlerden öncelikli hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?


 1. Tekzip

 2. Sansür

 3. Dokunulmazlık

 4. Basın


217.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus dağılışını etkileyen faktörler arasında gösterilemez?


 1. İklim özellikleri

 2. Sıcak su akıntıları

 3. Tarım yapmaya elverişli alanlar

 4. Turizm faaliyetleri


218.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus sayımı yapılmasının amaçlarından biri değildir?

 1. Konutların yapı malzemelerini belirlemek

 2. Nüfusun öğrenim durumunu belirlemek

 3. İşsizlerin ve çalışanların sayısını belirlemek

 4. Kadın, erkek ve çocuk sayısını belirlemek


219-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

a)Bu araçlar insanların bilgilenmesini sağlar.

b)Bu araçlar dilimizin doğru kullanılmasında etkilidir.

c)Bu araçlar yaşamı kolaylaştırır.

d)Bu araçlar her durumda çocuklar için faydalıdır.
220-Aşağıdakilerden hangisi nüfusun azalmasına neden olmaz?

a)Trafik Kazaları b)İç Göçler c)Çocuk Ölümleri d)Doğal Afetler
221-Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim yerinde nüfusun yılın belirli dönemlerinde artıp,daha sonra azalmasına neden olan etkenlerden biri değildir?

a)Turizm faaliyetleri b)Yeni fabrikaların açılması

c)Tarım için yapılan d)Üniversitelerin öğretime başlaması

222-Türkiye’de bazı yerlerde nüfus yıl içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak artar veya azalır. Aşağıdaki yerlerden hangisinde bu hareketlilik en azdır?

a) Kapadokya b) Adana c) Muğla d) Erzurum
223.G.A.P. projesi Güneydoğu Bölgesi’nin hangi alandaki gereksinimi karşılamak için planlanmıştır?

a.)Turizm b)Madencilik c)Enerji d)Sulama

224.Bir yerin doğal bitki örtüsü belirlenmesinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi yoktur?

a)Yükseklik b)Sıcaklık c)Nüfus d)Yağış


225.Aşağıdakilerden hangisi seçimle göreve gelen yöneticilerden değildir.

a. Vali b. Milletvekili c. Muhtar d. Belediye başkanıCEVAP ANAHTARI ( 201 / 225)

201

D

211

A

221

B

202

C

212

A

222

D

203

D

213

D

223

D

204

C

214

D

224

C

205

D

215

B

225

A

206

C

216

A207

B

217

B208

A

218

A209

D

219

D210

D

220

B


  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

201- aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından icon3. Atatürk, Milli Mücadele süreci ve sonrası halkı bi­linçlendirmek,...

201- aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından iconBu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi

201- aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından iconAşağıdakilerden hangisi ayak bakımındaki ilkelerden biri değildir?

201- aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından iconAşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik alınan önlemlerden biridir?

201- aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından iconYalnızca bu bilgilere bakarak tekerleğin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

201- aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından iconSinav sorulari aşağıdakilerden hangisi çok tanrılı dinlere örnek olamaz?

201- aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından icon805- aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan İlk Türk Beyliklerinden birisi değildir ?

201- aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından icon1. Vakıflar sayesinde Osmanlı ülkesinde; eğitim, sağlık, yol, cami,...

201- aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından icon1. Vakıflar sayesinde Osmanlı ülkesinde; eğitim, sağlık, yol, cami,...

201- aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından icon1. Vakıflar sayesinde Osmanlı ülkesinde; eğitim, sağlık, yol, cami,...


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com