20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir


a.ogren-sen.com > öykü > Evraklar

20..-20.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR

Adı : Soyadı: Sınıf-No:
1-

Asya Hun hükümdarı Mete Han, orduyu, on, yüz, bin gibi bölümlere ayırmıştır

Günümüz Türk ordusunda on başı, yüz başı, binbaşı gibi rütbeler kullanılmaktadır. Yapılan bu açıklamaya göre hangi yargıya ulaşamayız?


 1. Askerlik sisteminde eski uygulamalardan yaralanılmıştır

 2. Mete han askerlikle ilgili düzenlemeler yapmıştır

 3. Türkler askerlikle ilgili bilgileri Çinlilerden öğrenmiştir

 4. Askerlik Türk toplumunda her zaman önemli olmuştur
7Yukarıdaki dağ da Sıcaklık değerinin giderek azalmasının nedeni nedir?

a-Enlem b-Yükselti

c-Denize göre konum d-Bakı

2-Uygurluların tarımda ve ticarette daha çok ilerleyerek ev , tapınak vb yapıları yapmış olmalarını hangi yargı ile açıklayabiliriz?
a-Gök tanrı dinini terk etmeleriyle

b-Yerleşik yaşama geçmiş olmalarıyla

c-Yazıyı kullanmalarıyla

d-Çinlilerden etkilenmeleriyle

8-Hitit kralları merkezi otoritelerini güçlendirmek için pankuş meclisini kapatarak, başrahip , başyargıç, başkomutan yetkilerini kendinde toplamıştır.

Bu bilgilerden hangi yargıya ULAŞAMAYIZ?

 1. Kralın hukuki yetkileri vardır

 2. Kralın dini yetkileri vardır

 3. Hitit kralı egemenlik yetkisini paylaşmıştır.

 4. Kralın askeri yetkileri vardır.

OLGU: Herkes tarafından doğruluğu kabul edilen bilgilerdir

GÖRÜŞ: Kişiden kişiye değişen bireysel duyguları yansıtan bilgidir.

3-Bu açıklamalara göre aşağıdaki cümlelerden hangisi OLGUDUR?

A-En güzel tarihi eser, Friglere ait olan Fibula dır.

B-Hititlerin su yolu olan künkleri günümüz su tesisatından daha ilginçtir.

C-Çivi yazısını Sümerler bulmuştur.

D-İyonlar devletinin özellikleri daha ilgi çekicidir.
9- ‘Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır’ sözü hangi kurumla ilgilidir?

............................................................

 • Yaptığımız bir alışverişte herhangi bir haksızlığa uğrarsak hangi hakkımızı kullanmalıyız?

...................................................................

 • Babillere ait olan dünyanın bilinen ilk anayasasını yazınız?

............................................................

 • Kutup ikliminde yaşayan eskimolarin kardan yaptıkları evin ismi nedir?

............................................................
4- Bakı etkisi - enlem – ekvator - ölçek - 4 - 111

Bilgilerini aşağıdaki boş bırakılan yerlere yazınız

 • Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı ……… dakikadır.

 • En büyük paralel dairesi …………………. dir

 • Haritalardaki küçültme oranına ……………… denir

 • ………………………..Bir alandaki yükseltilerin güneş ışınlarını alış açısı, güneşe bakış yönüdür.

10-Orta Asya Türk devletlerinde hükümdar ülkeyi “töre”ye göre yönetirdi. Töre kurallarına kağan da uymak zorundaydı

bu parçada yapılan açıklamaya göre eski Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisi benimsenmiştir.?

 1. Hukukun üstünlüğü ilkesi

 2. Ülkeyi hanedan üyelerinin yönetmesi

 3. Yönetimde kadınlarında etkili olması

 4. Egemenliğin ilahi kaynaklı olması

5- TAVANANNA- ANAL – ZİGGURAT - KURULTAY- HATUN- TÖRE - FİBULA - PANKUŞ MECLİSİ- MEZOPOTAMYA

YUKARIDAKİ KAVRAMLARI AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARA YAZINIZ

 • Orta Asya Türk devletlerinde yazısız hukuk kuralları (……………..)

 • Sümerlerin ibadet amaçlı yaptıkları yüksek yapılar(……………..)

 • Hititlerin tarih yazıcılığında kullandıkları yıllıklar (……………..)

 • Orta Asya Türk devletlerinde kağanın eşine verilen unvan(………..)


11-İslamiyet öncesi Arap toplumuyla ilgili verilen bilgilerden hangisi o dönemin dini inanışı hakkında bilgi vermektedir.?


 1. Kabileler arasında sık sık çatışmalar yaşanırdı

 2. İnsanlar , Kabe’ye koyduklara putlara inanırlardı

 3. Ticarette faiz yaygın bir uygulamaydı.

 4. Şiir ve edebiyata önem verirlerdi6-Sümerlilerin astronomi biliminde ilerlediklerine hangi çalışmalarını kanıt olarak verebiliriz?


 1. Matematikte dört işlemi bulmaları

 2. Tekerleği icat etmeleri

 3. Ay yılı takvimi ve beş gezegeni bulmaları

 4. Gılgamış destanını yazmaları

12)savaşçı

Ben Hun Türküyüm,Çin baskınları

nedeniyle OrtaAsya dan göç ettik

Parçaya göre Hun Türklerinin göç nedeni hangi alanla ilgilidir?

a-Dinsel b- Ekonomik c- Siyasi d- Kültürel

13-Ort a Asya Türk devletlerinden,Hunlar ve Göktürkler döneminde ;

 • Sanat eserlerinin taşınabilir olması

 • Çadır tarzı yerleşmenin yaygın olması,

 • Hayvancılığın ekonomik faaliyet olarak benimsenmesi, hangi özellikleri ile açıklanabilir?

a-Gök tanrı dinine inanmaları ile

b-Yarı göçebe bir yaşam sürmeleri ile

c-Töre denilen yazısız kurallar benimsemeleri

d-Hükümdarlığın babadan oğla geçmesiyle19-Yandaki resimde 2005 yılında Orta Asya’da yapılan kazılarda çıkarılan Köktürklere ait paranın ön yüzü görülmektedir. Paranın üzerinde Kağan ve Hatun’un resimlerinin yan yana yer almasından aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Devlet yönetiminde hatun da söz sahibidir

B) Yöneticilerin yarısı kadınlardan oluşur.

C) Hatun, ordunun başkomutanıdır.

D) Devletin hükümdarı kadındır.


Ondan sonra oğul babaya kardeş benzemediği için bilgisiz kağanlar devletin başına geçmiş, Türk halkı da Çin‘in tatlı sözüne ipeğine kandığı için Çin’in hakimiyetine girmiş
14-gaznelimahmut

Göktürk kitabelerinde geçen bu ifadelere göre Göktürk devletinin yıkılma sebebi olarak hangi yargıya ulaşabiliriz?

a-Ekonomik sıkıntılar yaşamaları

b-Yöneticilerin tecrübesizliği ve kendi kültüründen uzaklaşma

c-Kuraklık nedeniyle tarım yapamamaları

d-Taht kavgaları nedeniyle merkezi otoritenin zayıflaması


öküzüme iyi bakmalıyım. Eğer öküzüm ve sabanıma bir şey olursa cezalandırılırım.


20-Frigyalı bu çiftçinin verdiği bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?saban

A) Geçim kaynaklarını sanatlarına yansıttıklarına

B) Tarıma önem verdiklerine

C) Ticari faaliyetlerle ilgilendiklerine

D) İlk yazılı kanunları yaptıklarına

15-Hititlerde: Tarım Friglerde : Tarım ve hayvancılık

İyonlar: Deniz ticareti başlıca ekonomik faaliyetlerdir

Bu bilgilere göre en kapsamlı yargı hangisidir?

 1. Anadolu da ekonomik rekabet vardır

 2. Anadolu da madencilik yapılmamaktadır

 3. Tarım en çok gelir getiren faaliyettir

 4. Kuruldukları bölge ekonomik faaliyetlerde belirleyici olmuştur


21- -Deniz ticareti ile uğraşmışlardır.

       -Sanatta, edebiyatta, bilim ve felsefe gibi alanlarda gelişmişlerdir.

       -Efes, Milet, İzmir gibi şehir devletleri vardır.

 Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A)Frigyalılar  B)İyonlar      

C)Lidyalılar   D)Hititler

16-.Aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita olabilmesi için gerekli şartlardan değildir?

a)Kuş bakışı görünüme göre çizilmesi

b)Eğitim amaçlı çizilmesi

c)Bir düzlem üzerine çizilmesi

d)Bir ölçeğe göre çizilmesi

 • Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen iklim türüdür bitki örtüsü MAKİ olan iklim ……………..

 • Her mevsim yağışlıdır bitki örtüsü ORMAN olan iklim … ……………

 • Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. bitki örtüsü BOZKIR olan iklim ……………..

 • G. Doğu Asya da görülen 6 ay bol yağışlı olan ve pirinç tarımının yaygın olduğu iklim ................. iklimidirI. II.

III. IV.
17- Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu

Meridyenleri arasında olduğuna göre yandaki

Dünya şeklinde Türkiye nerededir?
A-I B- II C- III D- IV

23-Lidyalıların madeni parayı bulmaları ve Kral yolunu kullanmaları hangi alanda kolaylık sağlamıştır

a-Ticaret b-Sosyal kurallar

c-Devlet yönetimi d-Bilim ve sanat
24- Aşağıda boş bırakılan yerlere diğer devletlerin adını yazınız
Orta Asya Türk devletleri Mezopotamya da kurulan devletler
► Asya hun ►Asurlular
► ►
► ►

18-Anadolu, çeşitli özellikleriyle tarih öncesinden günümüze kadar birçok medeniyetin yerleştiği bölge olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da birçok medeniyetin yerleşmesinin nedenleri arasında gösterilemez?

A)İklim koşullarının elverişli olması

B)Verimli tarım alanlarının olması

C)Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan yollar üzerinde olması

D)Ekvatorun kuzeyinde yer alması.

 
25- Arkeolojik kazılar, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden olan Çatalhöyük şehrinin etrafının surlarla çevrilmiş olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Bu durumun, aşağıdaki gereksinimlerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

a) Ekonomik alanda ilerlemeye

b) Şehri saldırılardan korumaya

c) Tarımsal üretim yapmaya

d) Halk arasındaki anlaşmazlıkları önlemeye
Not: her soru 4 puandır başarılar dilerim

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir iconLİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi...

20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir icon5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal...

20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir icon2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam...

20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10....

20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir iconLİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi

20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir iconDersi II. DÖNEM II. Yazili sorulari sınıflar

20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir iconGİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar...

20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir icon2015-2016 EĞİTİm ve öĞretim yili

20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir iconEĞİTİm ve öĞretim yili okulu 10/… sinifi

20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir iconLİsesi 2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com