Dersi II. DÖNEM II. Yazili sorulari sınıflar


a.ogren-sen.com > öykü > Ders
2009-2010 SOSYAL BİLGİLER DERSİ II.DÖNEM II.YAZILI SORULARI ( 7. Sınıflar)
ADI-SOYADI:

SINIF/ŞUBE:

1) Osmanlı Devletinde farklı din, ırk ve milletten insanların bir arada barış ve huzur içinde yaşabilmeleri, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Ticaret yollarına hakim olmasının

B) Devletin sınırlarının 3 ayrı kıtaya ulaşmasının

C) Hoşgörülü yönetim anlayışının

D) İslam dünyasının lideri olmasının
2) Coğrafi Keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir?
A) Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı

B) Yeni Medeniyetler tanındı

C) Keşfedilen kıtalara yerleşim yapıldı

D) Akdeniz yolları önemini kaybetti
3) III. Selim döneminde;

I. Avrupa’da daimi elçilikler açıldı

II. Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu

III. Fransızca resmi yabancı dil oldu

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 1. Osmanlı Devleti ordusunu yenilemiştir

 2. Avrupa’daki gelişmeler yakından takip edilmek istenmiştir

 3. Yapılan yenilikler başarılı olmuştur

 4. Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmiştir


4) Türk-İslam bilim adamlarından olan Biruni, UNESCO( Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu) tarafından doğumunun yıldönümünde anılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri olamaz?

A) Eserlerini sadece İslam devletleri için yazması

B) Dünyayı etkileyen çalışmalar gerçekleştirmesi

C) Çağdaş astronominin temellerini atması

D) Matematik,Coğrafya gibi alanlarda eserler vermesi
5) Aşağıdakilerden hangisi, Rönesans hareketleriyle ortaya çıkan bir durum değildir?

A) Araştırma ve eleştiri ön plana çıktı

B) Kiliseye olan güven arttı

C) Resim ve Heykel gibi alanlarda eserler verildi

D) Skolastik( baskıcı ) düşünce etkisini kaybetti

6) Reform, 16.yüzyıl boyunca kilisenin baskıları nedeniyle Almanya’da başlayıp, tüm Avrupa’yı

etkileyen ve mezhep birliğinin bozulmasına yol açan dinsel bir harekettir.Bu paragraftaki bilgilere bakarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Reformun ne zaman ortaya çıktığı

B) Reformun nerelerde etkili olduğu

C) Reformun sonuçları

D) Reformun Osmanlı Devletine etkileri


 1. ’ Kilisenin dayattığı fikirlerden

başkasını savunmak mümkün

değil.Bu duruma artık dur demek

gerekiyor’’ Bu sözleri söyleyen
Martin Luther,aşağıdakilerden hangisini planlıyor olabilir?

A) Rönesans B) Reform

C) Coğrafi Keşifler D) Sanayi İnkılabı
8) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devletinin Akdeniz’deki etkinliğini arttırdığı söylenemez?
A) Kırım’ın alınması B) Kıbrıs’ın alınması

C) Preveze Deniz Savaşı D) Rodos’un alınması
9)I.Skolastik düşünce yerini özgür düşünceye bıraktı

II. Kilisenin hakimiyeti arttı

III.Akıl,deney ve gözlem ön plana çıktı

Yukarıdaki maddelerin hangisi veya hangileri, Sanayi İnkılabı ile birlikte ortaya çıkmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III
10) II. Selim döneminde Kıbrıs adası, Lala Mustafa Paşa emrindeki Türk donanması tarafından fethedildi. Bu fetih, yeni bir haçlı savaşına yol açtı.Haçlılar ile yapılan İnebahtı Savaşında(1571) Osmanlı donanması yakıldı ve savaş kaybedildi…

Bu paragraftaki bilgilere göre, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
A)Kıbrıs’ın fethedilmesi yanlıştır

B) Bu savaştan sonra Akdeniz egemenliği pekişmiştir

C) Tarihi olayların birbiriyle bağlantısı yoktur

D) Tarihteki bazı olayların sonucu, başka bir olayın nedeni haline gelmiştir 1. Tımarlı Sipahiler, Osmanlı Devletinde,Tımar Sisteminin

en önemli görevlileridir..

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Tımarlı Sipahilerin

görevlerinden biri değildir?

 1. Savaş zamanında savaşa katılmak

 2. Ülke yönetimi ile ilgili kararlar almak

 3. Orduya asker yetiştirmek

 4. Çiftçiden devlet adına vergi toplamak
 1. Aşağıdakilerden hangisi, Ortaçağ Avrupa’sında

Feodalizm ile birlikte merkezi yönetim anlayışının

bozulduğuna kanıt olarak gösterilebilir?


 1. Sadece köylülerin ( serflerin) üretim yapması

 2. Ülkeleri Kralların yönetmesi

 3. Roma İmparatorluğunun yıkılmasıyla Feodal

Beyliklerin ortaya çıkması


 1. YIL


  Toplam Nüfus


  Tarımsal N.


  1927

  13.648.000

  10.342.000

  1960

  27.755.000

  18.895.000

  1970

  35.605.000

  21.914.000

  2000

  67.803.927

  23.797.653
  Soyluların Krallara bağlı olması
 1. Yukarıdaki tabloda Türkiye’de 1927-2000 yılları arası

toplam ve tarımsal nüfusun gelişimi gösterilmiştir.

Tabloya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 1. 1960 yılındaki tarımsal nüfus, toplam nüfusun yarısından

daha azdır

 1. Verilen yıllarda toplam nüfus sayısı sürekli artmıştır

 2. 2000 yılındaki toplam nüfus, tarımsal nüfusun 2 katından

daha fazladır

D)Verilen yıllarda tarımsal nüfus sayısı sürekli artmıştır


 1. II.Mahmut dönemindeki;

I.Sekban-ı Cedid ordusu kuruldu

II. Divan-ı Hümayun kaldırıldı

III. İlk resmi gazete çıkarıldı

gibi gelişmelerin eşleştirmesi hangisinde doğru

olarak verilmiştir?
Yönetim Askeri Kültürel

A) I II III

B) II I III

C) III II I

D) III I II
15) Ünlü Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’ya göre;

’’……………… kontrol edebilen dünya ticaretini, dünya

ticaretini kontrol edebilen zenginlikleri, zenginlikleri kontrol edebilen ise dünyayı kontrol eder’’Boş bırakılan

yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İpek Yolunu B) Baharat Yolunu

C) Kral yolunu D) Denizleri
16) İlkçağ uygarlıklarından kalan eserlerin günümüze kadar ulaşmasını sağlayan en önemli icat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takvim B) Matbaa C) Yazı D) Tekerlek
17) Dünyanın bilinmeyen yerlerine gidilmesi,yeni kıta

ve ülkelerin keşfedilmesi, hangi bilimsel gelişmenin

bir sonucudur?

  1. Pusulanın bulunmasının B) Kağıdın icadının

C) Matbaanın icadının D) Barutun bulunmasının
18) İpek ve Baharat yollarının Osmanlı devletinin

elinde olması, aşağıdaki gelişmelerin hangisinin yaşanmasına neden olmuştur?

A) Skolastik düşüncenin ortaya çıkmasına

B) Hint Deniz Yolunun keşfedilmesine

C) Telgrafın icat edilmesine

D) Sanat ve Edebiyatın gelişmesine
19) Elif: Kanuni dönemindeki fetih hareketleri hakkında

ne biliyorsun ?

Murat: Kanuni Sultan Süleyman, özellikle Avrupa’nın

içlerine, yani merkezine ulaşmak istiyordu…

Elif: Örnek verebilir misin?

Murat, Elif’e hangi örneği verirse, verdiği bilgiyi

kanıtlamış olur?

A) Viyana’nın kuşatılması

B) Kıbrıs’ın fethedilmesi

C) Süleymaniye Camii nin yapılması

D) Kuzey Afrika topraklarının alınması

Muhteva.com Yazilisorulari.net

20) Osmanlı Devletinde toprağını üst üste 2 yıl boş bırakan

çiftçinin toprağı elinden alınırdı.Ayrıca çiftçiden çiftbozan

vergisi alınırdı…Buna göre, Osmanlı Devleti bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini sağlamaya

çalışmaktadır?

A)Halkın zenginleşmesini önlemek

B) Çiftçilerin haklarını korumak

C) Halkı ticarete yönlendirmek

D) Üretimde sürekliliği sağlamak
NOTHer sorunun doğru cevabı 5 puan değerindedir..

Başarılar dilerim…

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dersi II. DÖNEM II. Yazili sorulari sınıflar iconLİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi

Dersi II. DÖNEM II. Yazili sorulari sınıflar iconLİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi...

Dersi II. DÖNEM II. Yazili sorulari sınıflar iconSosyal biLGİler dersi sinifi dönem yazili yoklama sinav sorulari

Dersi II. DÖNEM II. Yazili sorulari sınıflar icon20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir

Dersi II. DÖNEM II. Yazili sorulari sınıflar icon10. sinif astronomi ve uzay biLİmleri dersi DÖnem yazili sinavi (A)

Dersi II. DÖNEM II. Yazili sorulari sınıflar icon2014-2015 lisesi 11. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi II. Dönem I. Sınav Soruları

Dersi II. DÖNEM II. Yazili sorulari sınıflar icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10....

Dersi II. DÖNEM II. Yazili sorulari sınıflar icon5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal...

Dersi II. DÖNEM II. Yazili sorulari sınıflar icon2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam...

Dersi II. DÖNEM II. Yazili sorulari sınıflar iconDersi I. DÖnem fiZİK dersi ZÜmre öĞretmenler tutanağI


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com