2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10. sinif tarih dersi DÖnem yazili sinavi


a.ogren-sen.com > öykü > Ders

ADI:
SOYADI:


2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI POZANTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
10.SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI


I. Padişahların teşkilatçı olmaları

II. Sosyal kurumların desteğinin alınması

III. Bizans’ın ve Balkanların siyasi durumu

IV. Beyliklere karşı savaşçı politika izlenmesi

V. Milliyetçilik politikası1-Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini sağlayan faktörlerdendir?

A) I ve II

B) I ve III

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve V
2- Osmanlı Devleti’nde devşirme yöntemiyle toplanan çocuklar kabiliyetlerine göre aşağıdaki kurumlardan hangisinde eğitilmişlerdir?

A) Rüştiye

B) Enderun

C) Sıbyan

D) Medrese

E) Hendesehane
3- Aşağıdaki beyliklerin hangisinin donanması Osmanlı Beyliği’ne katıldıktan sonra Rumeli’ye geçilmiş ve fetihler başlamıştır?

A) Aydınoğulları

B) Saruhanoğulları

C) Karesioğulları

D) Çaka Beyliği

E) Candaroğulları
4- Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İskan politikasının uygulanması

B) Ticaret yollarının Osmanlı’nın denetiminde olması

C) Bizans’la siyasi ilişkilerin iyi olması

D) Balkanlarda Türk nüfusunun çok olması

E) Osmanlı’nın hoşgörü anla  • Candaroğullarının alınması

  • Karamanoğulları’nın hakimiyet altına alınması

  • Otlukbeli Savaşı’nın yapılması
  5- II. Mehmet Dönemi’nde;

gibi gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz hakimiyetinin amaçlanması

B) Müslüman devletlerle yapılması

C) Anadolu Türk birliğinin sağlanması

D) Kara seferleri olması

E) Osmanlı’ya karşı kurulan ittifakların önlenmesi

SINIFI-NO:
PUAN:


I- Bizans’ın şehzadeleri kışkırtması

II- Bizans’ın Haçlı Seferleri’ne zemin hazırlaması

III- Anadolu ve Rumeli topraklarının birbirine bağlanmak
istenmesi

IV- Hz. Muhammet’in İstanbul’un fethi ile ilgili hadisi

6- Yukarıdakilerden hangileri İstanbul’un Fethi’nin nedenlerindendir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III

D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
7- Karadeniz’in bir Türk gölü hâline gelmesi hangi padişah döneminde ve hangi bölgenin fethedilmesiyle sağlanmıştır?

A) I. Mehmet – Kırım

B) II. Mehmet – Kırım

C) II. Mehmet – Trabzon

D) I. Mehmet – Otranto

E) Kanuni – Kırım
8- Aşağıdakilerden hangisi 1453’te Osmanlı Devleti’nin Bizans’ı kuşatırken yaptığı hazırlıklardan değildir?

A) Rumelihisarı’nın yapılması

B) Memlük Devleti’nden askeri destek alınması

C) Silivri ve Vize kalelerinin alınması

D) Büyük topların döktürülmesi

E) Tekerlekli kulelerin yapılması
9- II. Bayezit Dönemi’nde Avrupa yönündeki seferlerde durgunluk yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cem Sultan olayı

B) Mevcut toprakları koruma politikası güdülmesi

C) Eyalet isyanlarıyla uğraşılması

D) Hint Deniz Seferleri’ne öncelik verilmesi

E) Doğu politikasına öncelik verilmesi
c:\users\zeki\desktop\673866.jpgİstanbul’un fethi için Yıldırım Bayezıd Dönemi’nde …………….. , Fatih Dönemi’nde ise …………….. yaptırılmıştır.

10- Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Rumelihisarı - Anadoluhisarı

B) Anadolu Hisarı - Rumeli Hisarı

C) Silivri Kalesi - Vize kalesi

D) Anadolu Hisarı - Silivri Kalesi

E) Kilitbahir Kalesi - Rumeli Hisarı
11-Aşağıdakilerin hangisinde Osmanlı ordu teşkilatı ile ilgili doğru bir eşleştirme yapılmıştır?

A)

Savaş araç gereçlerinin bakım ve onarımını yapar.

Cebeci

B)

Öncü birliklerdir. Keşif ve düşmanı yıpratma faaliyeti yaparlar.

Lağımcı

C)

Merkez ordudur. İstanbul’da bulunur, üç ayda bir ulufe maaşı alırlar.

Eyalet askerleri

D)

Merkeze yakın eyaletlerde maaşlı tamamı atlı askerlerdir.

Yeniçeriler

E)

Tünel kazarak kale surlarını tahrip ederler.

Akıncılar


c:\users\zeki\desktop\x3.jpg
12- II. Mehmet döneminde İstanbul’un fethinde kullanılmak üzere “şahi” adı verilen devasa toplar döktürülmüştür. II. Bayezit döneminde gemilere uzun menzilli toplar yerleştirilmiştir. I.Selim’in kullandığı taşınabilir toplar Mısır’ın alınmasını kolaylaştırmıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Osmanlı askeri teknolojisi zaman içinde gelişme göstermiştir.

B) Osmanlı ordusunun en önemli birimi topçu ocağıdır.

C) Kazanılan zaferlerde en büyük pay topçu ocağınındır.

D) Osmanlı ateşli silah kullanımında birçok devlete örnek olmuştur.

E) Osmanlıda askeri alanda yapılan ıslahatlar yetersiz kalmıştır.
13- Hangi ırk, din ve mezhepten olursa olsun, Osmanlı ülkesinde yaşayan herkes Divanıhümayun’a başvurabilir, hakkını arayabilirdi.

Bu durum Osmanlıların daha çok hangi özelliğinin bir göstergesi sayılabilir?

A) Divanın herkese açık olduğunun

B) Divanda sadece devlet işlerinin görüldüğünün

C) Müslüman halka geniş haklar verildiğinin

D) Osmanlı Devleti’nde ayrımcılık yapıldığının

E) Osmanlı Devleti’nde hukuk kurallarının olmadığının
14- Fatih döneminde;

 • Kırım’ın alınması

 • Amasra’nın fethi

 • Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmesi

gibi gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı’ya düzenlenen seferler olması

B) Karadeniz hâkimiyetinin sağlanması

C) Müslüman devletlerle yapılması

D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması

E) Kara seferleri olmaları

Her soru 5 puandır. Süre 40 dakikadır. BAŞARILAR DİLERİM.

ZEKİ DOĞAN
http://www.zekidogan.net


15- Osmanlı Devleti’nde mesleki bir eğitim alıp, fırıncı olmak isteyen bir çocuğun aşağıdakilerden hangisinde eğitim alması beklenir?

A) Enderun Mektebi B) Acemi Oğlanlar Ocağı

C) Lonca Teşkilatı D) Sıbyan Mektebi


I. Lonca Teşkilatı II. Enderun Mektebi III. Humbarahane
E) Medreseler

16- Yukarıda verilen Osmanlı kurumlarının eğitim verdikleri alanlar hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
I

II

III

A)

Mesleki

Askeri

Yönetim

B)

Mesleki

Yönetim

Askeri

C)

Yönetim

Mesleki

Askeri

D)

Yönetim

Askeri

Mesleki

E)

Askeri

Yönetim

Mesleki


17- II. Mehmet tarafından kurulmuş Sahn-ı Seman medresesi üst düzey eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. Bu medresede öğrencilere Kur’an, hadis, kelam, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik ve kadılık yapabileceğine dair diploma verilmiştir.

Bu bilgilere göre Sahn-ı Seman medreseleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Dini ve pozitif bilimler birlikte öğretilmiştir

B) Batıdaki bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesini sağlamıştır

C) Yapılanmasına bilim adamları etkili olmuştur

D) Osmanlı eğitim ve hukuk sistemine katkıda bulunmuştur.

E) Günümüzdeki üniversiteler düzeyinde eğitim verilmiştir
18- Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifleri kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?

A) Pusulanın kullanılması

B) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi

C) Kralların gemicileri desteklemesi

D) Kâğıt ve matbaanın kullanılması

E) Okyanuslara dayanıklı gemiler inşa edilmesi
19- I. Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş taşınması

II. İpek ve baharat yolunun önemini kaybetmesi

III. Avrupa’da burjuva sınıfının güçlenmesi

Coğrafi keşiflerin yukarıdaki sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti’ni doğrudan olumsuz etkilemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

20- Ortaçağ Avrupa’sında Kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hakimdir. Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır.

Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

A) Akıl ve bilimin önem kazanması

B) Deney ve gözlem yönteminin kullanılması

C) Dogmatik düşüncenin kabul görmesi

D) Özgür düşünce ortamının oluşması

E) Bilimsel çalışmaların hızlanması

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10. sinif tarih dersi DÖnem yazili sinavi icon2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam...

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10. sinif tarih dersi DÖnem yazili sinavi iconLİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10. sinif tarih dersi DÖnem yazili sinavi iconLİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi...

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10. sinif tarih dersi DÖnem yazili sinavi icon5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal...

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10. sinif tarih dersi DÖnem yazili sinavi iconGİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar...

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10. sinif tarih dersi DÖnem yazili sinavi icon2015-2016 EĞİTİm ve öĞretim yili

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10. sinif tarih dersi DÖnem yazili sinavi iconOrta okulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10. sinif tarih dersi DÖnem yazili sinavi iconLİsesi 2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10. sinif tarih dersi DÖnem yazili sinavi icon10. sinif astronomi ve uzay biLİmleri dersi DÖnem yazili sinavi (A)

2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10. sinif tarih dersi DÖnem yazili sinavi icon20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com