Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar eba


sayfa1/4
a.ogren-sen.com > öykü > Ders kitabı
  1   2   3   4

2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEÇİÖREN ŞEHİT ÖZGÜR KARA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF TARİH DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE
KAZANIMLAR
KONULAR - ALT ÖĞRENME ALANI
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Değerlendirme

Aylar
Hafta
Saat
1. ÜNİTE : TARİH VE TARİH YAZICILIĞI
EYLÜL

18-22

2

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

1.1. İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH
a) Tarihin konusunun zaman içindeki insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan eserler ve değişimler olduğu belirtilir.

b) Tarih biliminin; konusu, yöntemi, kaynakları ve başvurduğu kanıtlar itibarıyla diğer beşerî ve sosyal bilimler ile fen bilimlerinden farklılığı vurgulanır.

1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4.Grup Tartışması 5.Bireysel Çalışmalar 6.Tekrarlama 7.Grup Çalışması 8.Yapılan işi Yorumlama

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar EBA
EYLÜL

25-29

2

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.

1.2. NEDEN TARİH?
a) Ortak hafızanın kimlik oluşturma ve toplumsallaşmadaki rolü üzerinde durulur.

b) Mensubu olduğumuz toplum ve ülke ile içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için geçmişi bilmemiz gerektiği üzerinde durulur.

c)Günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve gelecek hakkında gerçekçi ve akıl cıplanlamaları yapabilmek için geçmişte meydana gelenlerin farkındalığına dayanan bir tarih bilincine sahip olmak gerektiği vurgulanır.

ç) Tarih öğrenmenin; araştırma, kanıt kullanma, sorgulama, neden-sonuç ilişkisi kurma, eleştirel düşünme, empati, zaman ve kronoloji ile değişim ve sürekliliği algılama gibi yaşam becerilerini kazanmadaki yer ve önemine değinilir.

d) Tarihî olayların, bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınmasının tarihî gerçeklerin yorumlanmasına etkileri örnek olay ve metinler üzerinden ele alınır.1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4.Grup Tartışması 5.Bireysel Çalışmalar 6.Tekrarlama 7.Grup Çalışması 8.Yapılan işi Yorumlama

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar EBA
EKİM

2-6

2

9.1.3. Tarihin dönemlendirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımları analiz eder.

1.3. ZAMANIN TAKSİMİ
a) Zamanın “dün-bugün-yarın” şeklinde taksiminin insan aklının bir ürünü olduğu ve dünü anlama çabasının geleceğe dönük bir yön bulma faaliyeti şeklinde de ortaya çıkabileceği vurgulanır.

b) Farklı toplum ve kültürlerin geçmişin dönemlendirilmesinde kendi tarihlerindeki önemli olayları dikkate aldıklarına değinilir.

c) Zaman içerisinde kullanılan farklı takvim sistemlerine (güneş yılı ve ay yılı esaslı takvimler) ve Türkler tarafından kullanılan takvimlere (On İki Hayvanlı Türk Takvimi, miladi takvim, hicri takvim, Celâli Takvimi, Rûmî Takvim) değinilir.

ç) Miladi takvim ile hicri takvim arasındaki temel farklar vurgulanır.

d) Yüzyıl hesaplamalarının nasıl yapıldığı açıklanır.

e)Döngüsel ve ilerlemeci zaman anlayışları arasındaki farklar üzerinde durulur.1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4.Grup Tartışması 5.Bireysel Çalışmalar 6.Tekrarlama 7.Grup Çalışması 8.Yapılan işi Yorumlama

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar EBA
EKİM

9-13

1


1

9.1.4. Tarihî olay (vaka) ve olguyu (vakıa) ayırt eder.

9.1.5. Tarihî bilginin tarihçiler tarafından nasıl meydana getirildiğini analiz eder.

1.4. VAKA VE VAKIAYI AYIRIYORUM


1.5. BELGEDEN BİLGİYE

Tarihî olayların biricikliğine karşılık tarihî olguların tekrar edebilir doğasına ilişkin örnekler verilir.

a) Tarihçilerin geçmişe dair bilgilere, hangi kaynakları ve yöntemleri kullanarak nasıl ulaştıklarına değinilir.

b) Geçmiş hakkındaki haber ve bilgi kaynaklarını/kanıtları sorgulamanın tarihî bilginin oluşturulmasındaki önemi vurgulanır.

c) Vakanüvislik tarzı tarih yazıcılığının olayları kaydetmekle yetinirken belgelerin sorgulanmasına dayalı tarih yazıcılığı anlayışının sebep ve sonuç bağlantıları çerçevesinde olaylardan olgulara varmaya çalıştığı vurgulanır.1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4.Grup Tartışması 5.Bireysel Çalışmalar 6.Tekrarlama 7.Grup Çalışması 8.Yapılan işi Yorumlama

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar EBA
EKİM

16-20

2

9.1.6. Tarihî bir konu hakkındaki farklı bakış açılarına dayalı yorumları karşılaştırır.

1.6. TARİH VE YORUM
a) Tarihî bilginin kanıtlara dayalı olmasının yanı sıra tarihçilerin değerlendirme ve yorumlarını da içerdiği belirtilir.
b) Aynı tarihsel olayı farklı kaynak ve zihniyet ile değerlendirmenin farklı yorumlara neden olabileceği çeşitli örnekler üzerinden vurgulanır.
c) Günümüzde başta görsel medya olmak üzere çeşitli kaynaklarca yayılan popüler tarih bilgisi ve yorumlarına sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmanın gerekliliği vurgulanır.
ç) Bilimsel bilginin değişebilir olduğuna, ulaşılan yeni kaynaklar aracılığıyla ya da mevcut kaynakların yeni araştırmacılar tarafından yorumlanmasıyla geçmişe dair bilgilerimizin yeniden inşa edilebileceğine dikkat çekilir.1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4.Grup Tartışması 5.Bireysel Çalışmalar 6.Tekrarlama 7.Grup Çalışması 8.Yapılan işi Yorumlama

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar EBA
2. ÜNİTE: KADİM DÜNYADA İNSAN

EKİM

23-27

2

9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.

2.1. İNSANLIĞIN İLK İZLERİ
a) Günümüze kalan maddi kültür buluntuları incelenerek yazının icadına kadarki zamanlarda insanoğlunun hayat tarzı, tabiat ile ilişkisi ve hayatta kalma mücadelesi (yeme-içme, giyinme ve barınma) ele alınır.
b) Avcı-toplayıcı hayat ve geçim tarzı, insan topluluklarının ilk birlikte yaşama pratiği olarak ele alınır.
c) Yazının icadından önceki dönemde hâkim olan sözlü kültür örneklerine (mitler, kuruluş efsaneleri) kısaca değinilir.
ç) Yazının icadından önceki zamana dair dönemlendirmeye kısaca değinilir.1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4.Grup Tartışması 5.Bireysel Çalışmalar 6.Tekrarlama 7.Grup Çalışması 8.Yapılan işi Yorumlama

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar EBA
EKİM – KASIM

30 Ekim – 3 Kasım

2

9.2.2. Milattan önceki dönemde yeryüzündeki başlıca yerleşim alanlarını ve medeniyet çevrelerini tanır.

2.2. YERLEŞİK İNSAN VE MEDENİYET

29 EKİM (1923) CUMHURİYET BAYRAMI: Cumhuriyetin İlanı, Cumhuriyetçilik İlkesi ve Önemi

a) Göbeklitepe, Çatalhöyük ve Çayönü yerleşik hayata ve medeniyete dair bilinen en eski yerleşim yerleri olarak ele alınır.
b) Erken İlk Çağ'da dünyanın farklı kıtalarında kurulmuş bazı önemli medeniyetler (Hitit, Lidya, Frig, İyon, Urartu, Sümer, Elam, Babil, Asur, Eski Mısır devletleri, İon ve Dor, Atina, Sparta, Pers, Fenike) harita ve eş zamanlı tarih şeridi üzerinde gösterilir.

1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4.Grup Tartışması 5.Bireysel Çalışmalar 6.Tekrarlama 7.Grup Çalışması 8.Yapılan işi Yorumlama

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar EBA
KASIM

6-10

2

9.2.3. Erken İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini ilişkilendirir.

2.3. KABİLEDEN DEVLETE (MÖ 7500-MÖ 350
İlk Devletlerde Gücün Meşruiyet Kaynağı

ATATÜRK HAFTASI: Atatürk’ün hayatı, kişiliği ve özellikleri

a) MÖ 7500- MÖ 350 arasında Asya ve Avrupa’da varlığını sürdüren siyasi organizasyonlar, sadece “devlet” kavramı ile sınırlı kalınmaksızın şu tanımlamalar altında örneklerle ele alınır:
I. Devletleşme sürecindeki kabile konfederasyonları ve antik medeniyetler (Anadolu-Hitit, Urartu, Frig, Lidya; Mezopotamya-Sümer, Babil, Elam, Akad ve Eski Mısır);
II. Şehir (site) devletleri (İon ve Dor, Atina, Sparta, kolonizasyon hareketleri);
III. Kuşatıcı (cihanşümul) imparatorluklar (Mısır, Hitit);
IV. Kuşatıcı olmayan imparatorluklar (Yeni Asur, Yeni Babil, Pers). Örnek olarak verilen siyasi yapıların tarihlerine ayrıntılı şekilde girilmez.
b) Yukarıda anılan siyasi organizasyon türleri; aralarındaki farklılıklar vurgulanarak I. Gücün meşruiyet kaynakları; II. Gücün maddi kaynakları (coğrafi yapı, hayat ve geçim tarzı, soy dayanışması, silahlı güç); III. Güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu (tiranlık, aristokrasi, oligarşi, monarşi, demokrasi, cumhuriyet, imparatorluk) temaları çerçevesinde ele alınır.1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4.Grup Tartışması 5.Bireysel Çalışmalar 6.Tekrarlama 7.Grup Çalışması 8.Yapılan işi Yorumlama

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar EBA
KASIM

13 – 17

2

9.2.3. Erken İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini ilişkilendirir.

2.3. KABİLEDEN DEVLETE (MÖ 7500-MÖ 350)

İlk Siyasi Organizasyon Türleri
a) MÖ 7500- MÖ 350 arasında Asya ve Avrupa’da varlığını sürdüren siyasi organizasyonlar, sadece “devlet” kavramı ile sınırlı kalınmaksızın şu tanımlamalar altında örneklerle ele alınır:
I. Devletleşme sürecindeki kabile konfederasyonları ve antik medeniyetler (Anadolu-Hitit, Urartu, Frig, Lidya; Mezopotamya-Sümer, Babil, Elam, Akad ve Eski Mısır);
II. Şehir (site) devletleri (İon ve Dor, Atina, Sparta, kolonizasyon hareketleri);
III. Kuşatıcı (cihanşümul) imparatorluklar (Mısır, Hitit);
IV. Kuşatıcı olmayan imparatorluklar (Yeni Asur, Yeni Babil, Pers). Örnek olarak verilen siyasi yapıların tarihlerine ayrıntılı şekilde girilmez.
b) Yukarıda anılan siyasi organizasyon türleri; aralarındaki farklılıklar vurgulanarak I. Gücün meşruiyet kaynakları; II. Gücün maddi kaynakları (coğrafi yapı, hayat ve geçim tarzı, soy dayanışması, silahlı güç); III. Güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu (tiranlık, aristokrasi, oligarşi, monarşi, demokrasi, cumhuriyet, imparatorluk) temaları çerçevesinde ele alınır.1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4.Grup Tartışması 5.Bireysel Çalışmalar 6.Tekrarlama 7.Grup Çalışması 8.Yapılan işi Yorumlama

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar EBA
KASIM

20 - 24

2

9.2.4. Erken İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar

2.4. KANUNLAR DOĞUYOR
Sözlü ve yazılı hukuk kategorilerine ve bunların kaynaklarına (akıl, gelenek ve kutsal kitaplar) ilişkin tarihî örnekler (Urkagina ve Hammurabi Kanunları, Hitit Hukuku, Tevrat) ele alınır.

1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4.Grup Tartışması 5.Bireysel Çalışmalar 6.Tekrarlama 7.Grup Çalışması 8.Yapılan işi Yorumlama

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar EBA  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar eba iconDers kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları...

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar eba iconZaman İçinde Bilim Etkinlik ve Çalışma Kağıdı

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar eba iconAhmet Şık’ın yazdığı ve çalışma başlığı “İmamın Ordusu” olan kitabı şu anda

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar eba iconAhmet Şık’ın yazdığı ve çalışma başlığı “İmamın Ordusu” olan kitabı şu anda

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar eba iconBİLİm tariHİ dersi sunum ödevi
«n» sembolü ile gösterilir geliş doğrultusunun normalle yaptığı açının sinüsünün, ışığın gittiği ortamın kırıcılık indisiyle gidiş...

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar eba iconÖzet Bu makalede Güneydoğu Asya’da bir İslam beldesi olan Açe’nin...

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar eba iconDers kitabı, İnteraktif tahta

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar eba iconDers Kitabı Doç. Dr. Sabri Sİdekli

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar eba iconDers kitabı sayfa 90-120 arası özetler

Ders kitabı sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar eba icon (ha.) Osmanlı alfabesinin ilk harfi olan elif ile yirmi birinci...


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com