Zaman iÇİnde biLİm test sorulari


a.ogren-sen.com > Ekonomi > Test

ZAMAN İÇİNDE BİLİM TEST SORULARI1) Barut ilk bulunduğunda havai fişek olarak eğlencelerde kullanılırken, günümüzde ateşli silahlarda kullanılmaya başlamıştır

Buna göre, barutla ilgili olarak;

I. İcat ediliş amacıyla günümüzdeki kullanış

amacı farklıdır.

II. Barut günümüzde insanları eğlendirmektedir.

III.Barutu tarım amaçlı icat etmişlerdir.
yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III
2)
Neden

Sonuç

1

Yazının icadı

Bilginin saklanabilmesi

II

Tekerleğin icadı

Ulaşımın kolaylaşması

III

Rönesans hareketleri

Yeni ülkelerin keşfedilmesi

IV

Reform hareketleri

Yeni mezheplerin ortaya çıkması

Yukarıdaki tabloda verilenlerden hangisinde neden - sonuç ilişkisi yoktur?

A) I B) II C) III D) IV

3) Rönesans'ın İtalya'da başlamasının coğrafi, ekonomik, siyasi ve tarihsel nedenleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin İtalya'da başlamasının coğrafi nedenidir?

A) Eski Roma'nın merkezi olan İtalya'nın Antik Çağ eserlerine sahip olması

B)Akdeniz'in tam ortasındaki İtalya'nın çevresindeki uygarlıklarla ilişkide olması

C) İtalya'da insanların daha özgür ve ekonomik refaha sahip olması

D) İtalya'da birbirinden bağımsız yedi devletin bulunması

4) Matbaanın kullanılmaya başlamasıyla beraber;

I. Okur - yazar oranı artmıştır.

II.Eserler rahatlıkla çoğaltılmıştır.

III. Ülkeler arasında siyasi sorunlar ortaya çıkmıştır.

özelliklerinden hangileri görülmüştür?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin ekonomik sonuçlarındandır?

A) Yeni ülkelere birçok insanın göç etmesi

B) Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması

C) Kültür ve sanat hareketlerinin desteklenmesi

D) Hristiyanlığın geniş alanlara yayılması

6) Matbaanın icat edilmesiyle çok sayıda İncil basıldı ve birçok dile çevrildi, incil'i okuyunca rahiplerin bize dayattığı birçok inancın İncil'de olmadığını öğrendik. Düşünceler ve inançlar üzerinde çok baskı var. Din adamları para karşılığında günahları af belgesi veriyorlar. Kiliseler ve din adamları çok zengin. Kilisenin dayattığı fikirlerden başkasını savunmak mümkün değil. Bu duruma artık dur demek lazım.

Martin Luther bu anlatımında aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

A) Reform hareketleri ile Hristiyanlar arasındaki birliğin bozulduğuna

B) Kilisenin özgür düşünce ortamının oluşmasını engellediğine

C) İncil'in ulusal dillere çevrilmesinin Hristiyanlık inancına ait esasların öğrenilmesini sağladığına

C) Din adamlarının yaşantısının halkta tepkiye neden olduğuna

7) Avrupalılar Haçlı Seferleri sırasında Müslümanlardan barut yapmayı öğrenmişler, barutu top ve tüfek gibi ateşli silahlarda kullanmayı başarmışlardır. Ateşli silahların yıkıcı gücünden yararlanan krallar bunu derebeylikleri ortadan kaldırmak için kullanmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden çıkarılamaz?

A) Avrupalılar Müslümanlardan etkilenmiştir.

B) Haçlı Seferleri amacına ulaşmıştır.

C) Ateşli silahlar kralların derebeylere üstünlük sağlamasında etkili olmuştur.

D) Barutun ateşli silahlarda kullanılması Avrupa'da yeni siyasi gelişmelere yol açmıştır

8) -Coğrafi Keşifler

-Rönesans

-Reform

Yukarıda verilen olaylarla ilgili ortak olarak;

I. Avrupa'da meydana gelmişlerdir.

II. Osmanlıyı olumlu etkilemişlerdir.

III. Anadolu'da ticareti geliştirmişlerdir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

9) Rönesans'ın ortaya çıkmasında Türklerin rol oynadığını söyleyen bir tarihçi kanıt olarak aşağıdakilerden hangisini söylemesi doğru olur?

A)Haçlı seferlerinde Avrupa'nın barutu kullanmayı doğudan öğrendiğini

B)Türklerin kültüre önem verdiğini

C) Türk idari sisteminin beğenildiğini

D) Bizans'taki bazı bilginlerin İtalya'ya giderek eski Yunancayı öğrettiğini

10) Matbaanın icadıyla çok sayıda İncil basıldı ve bir çok dile çevrildi. İncili okuyunca rahiplerin bize dayattığı bir çok inancın İncil'de olmadığını öğrendik. Din adamları para karşılığında günahları af belgesi veriyorlar. Oysa incil'de, "Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Günahları ancak Tanrı affeder." diyor. Bu durum kiliseye ve din adamlarına olan güvenimizin sarsılmasına neden oldu.

Buna göre kilise ve din adamlarına duyulan güvenin sarsılmasına aşağıdakilerden hangisi yol açmış olamaz?

A) Kilise ve din adamlarının halkın dini duygularını güçlendirmek için çalışması

B) Matbaanın bulunmuş olması

C) Halkın dini duygularının zayıflaması

D) Din adamlarının söyledikleriyle İncil'de yazılanların farklı olduğunun anlaşılması
11)Rönesansla birlikte Avrupa'da bilim, kültür hayatı canlanmış, yazılan eserler farklı dille re tercüme edilmiştir.

Bu bilgilere bakarak;

I. Rönesansla birlikte yeni eserler yazılmıştır.

II. Yazılan eserlerin farklı milletler tarafındanda okutulması sağlanmıştır.

III. Rönesansla yeni ticaret yolları bulunmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

12) Türkler fethettikleri yerlerin kültürüne sahip çıkmışlar, onu korumuşlar ve geliştirmişlerdir. Fethettikleri bölgelerdeki bilim insanlarına medreselerde ders verme imkânı sağlamışlardır. Değerli matematik ve astronomi bilgini Ali Kuşçu da bunlardan biridir.

Yukarıda verilenler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türklerin aldıkları ülkelerdeki insanlara nasıl davrandıklarına

B) Ali Kuşçu'nun hangi ülkeden geldiğine

C) Bilim insanlarına sağladıkları imkânlara

D) Ali Kuşçu'nun hangi alanda çalışmalar yaptığına
13) Yeni Çağ'da ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu ayrıcalığı ortadan kaldırmıştır?

A) Pusula ve rüzgar gülünün kullanılması

B) Matbaaların kurulması ve yaygınlaşması

C) Dünyanın keşiflerle dolaşılması ve öğrenilmesi

D) Barutun kullanılması ve feodalitenin yıkılmaya başlaması
14) Olay: Dini kitaplar farklı dillere tercüme edildi.

Sonuç: Halkın kiliseye olan güveni azaldı.

Yukarıda verilen olay ve sonucu göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Halk dini kitapları okuyunca din adamlarının kendilerini kandırdıklarını anlamıştır.

B) Rönesans sadece Asya'yı etkilemiştir.

C) Tercümeler arttıkça din adamlarının yetkileri de artmıştır.

D) Kiliseye duyulan güven artmıştır

15) Anayasamızın 27. maddesinde, "Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.

Anayasamızda böyle bir maddenin yer almasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuş olabilir?

A) Bilim ve sanatla uğraşanların az olması

B) Bazı ülkelerde bilim ve sanata değer verilmemesi

C) Özgürlüğe önem veren toplumlarda bilim ve sanatın daha fazla gelişmesi

D) Eğitim öğretim olanaklarının kısıtlı olması

16) Reform hareketlerinden en çok Katolik Kilisesi zarar gördü. Kilise eski gücünü kaybetti. Avrupa'da mezhep birliği bozuldu.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun en önemli kanıtıdır?

A) Coğrafi Keşiflerin yapılması

B) Kilise yöneticilerinin değişmesi

C) Rönesans hareketlerinin başlaması

D) Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi yeni mezheplerin ortaya çıkması

17) Avrupa Orta Çağ'da her şeye kilisenin hakim olduğu, skolastik yani dar düşünceye sahipti.

Bu durum Avrupa'da;

I. Bilimsel çalışmaların

II. Yetiştirilen tarım ürünlerinin

III. Okuma - yazma oranının

gibi özelliklerden hangilerinin gelişmesini engellemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) I ve III

18)Rönesans'ın dahisi olarak anılan Leonardo da Vinci'nin, Mona Lisa tablosunun altına yazdığı notta şu ifade yer almaktadır: "Önce yüzdeki kemikleri, daha sonra dudakları açan ve kapayan sinirlerin nereden geldiğini ve nerelerden geçtiğini belirlemek zorunludur. Hiçbir kas etkisini iterek göstermez; ona bağlı olan kısımları kendisine doğru çeker."

Bu bilgiye göre Rönesansa ait sanat hakkında aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur?

A) Doğal olayların gerçekçi temsilcisidir.

B) Bilimsel bir niteliğe sahiptir.

C) Uzman bilgileri sahip olunarak ortaya konulmalıdır.

D) Mutlaka insan figürleri içermelidir

19) Yeni Çağ'da Avrupa'da,

-Kağıt ve matbaanın kullanımı yaygınlaşmıştır.

-Top sayesinde feodal beylerin şatoları yıkılmıştır.

-Eğitim faaliyetleri kilisenin etkisinden kurtarılmıştır.

Avrupa'da yaşanan bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunduğu söylenemez?

A) Mutlak krallıkların güçlenmesine

B) Akdeniz limanlarının canlanmasına

C) Laik bir eğitim sisteminin kurulmasına

D) Bilim, kültür ve düşünce hayatının gelişmesine

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Zaman iÇİnde biLİm test sorulari iconÜNİte-4 zaman iÇİnde biLİM

Zaman iÇİnde biLİm test sorulari icon7. sinif zaman iÇİnde biLİm etkiNLİĞİ

Zaman iÇİnde biLİm test sorulari icon7. Sınıf Zaman İçinde Bilim Çalışma Kağıdı

Zaman iÇİnde biLİm test sorulari iconZaman İçinde Bilim Etkinlik ve Çalışma Kağıdı

Zaman iÇİnde biLİm test sorulari icon4.ÜNİTE: zaman iÇİnde biLİm tarihteki Önemli buluşlar

Zaman iÇİnde biLİm test sorulari iconSosyal biLGİler dersi zaman iÇİnde biLİM ÜNİtesi ders notlari

Zaman iÇİnde biLİm test sorulari iconTariHİn tanimi: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının...

Zaman iÇİnde biLİm test sorulari iconHayatımızı etkileyen birçok buluş binlerce yıllık geçmişe sahiptir....

Zaman iÇİnde biLİm test sorulari iconTest ’ eden bir sınav merkezi oldğunu

Zaman iÇİnde biLİm test sorulari iconBilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim...


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com