1-“Empati nedir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi


a.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar

ADI: 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI POZANTI İMAM HATİP ORTAOKULU SINIFI:
SOYADI: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI NO:1-“Empati nedir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi doğrudur?

A) Sorunlar karşısında karşıdakini değil, kendini suçlama

B) Karşıdaki kişinin sorunlarını dinleme

C) Sorunlara karşıdakinin bakış açısından bakma

D) Duygu ve düşünceleri karşıdaki kişiye aktarma
2- Gücünü halktan alan Atatürk, inkılapları benimsetme yolunda zorlama ve baskı yapma yerine ikna ve kamuoyu oluşturma yöntemlerine başvurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün bu amaç doğrultusunda yaptığı girişimlerin ürünü olamaz?
A) Anadolu Ajansı

B) Türk Tarih Kurumu

C) İrade-i Milliye Gazetesi

D) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi


Şehirde sanayi, ulaşım, turizm, ticaret gibi ekonomik faaliyetlerin çoğu gelişmiştir. Bundan dolayı yurdun değişik yerlerinden sürekli göl almaktadır. Nüfusunda göçle gelenlerin payı çok fazladır.
3- İclal’in özelliklerini verdiği şehir aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Antalya B) Sinop

C) Trabzon D) İstanbul
4- Fatih Devrinin genel özellikleri şunlardır:

  • İlk altın para bastırılmıştır.

  • Osmanlı Devleti imparatorluk haline gelmiştir.

  • Sahn-ı Seman medresesi açılmıştır.

  • Enderun adında bir saray okulu açılmıştır.

Bu bilgilerden hareketle;

I. Ekonomi büyük ölçüde gelişmiştir.

II. Pek çok toprak ve millet Osmanlı egemenliğine alınmıştır.

III. Kültürel alanda gelişim yaşanmıştır.

IV. Yerel yönetimlere büyük yetkiler verilmiştir.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) I B) II C) III D) IV
5- Osmanlılar farklı kültürlerden çok sayıda topluluğu hakimiyet altına almış, bu toplulukların ibadet özgürlüğüne sahip şekilde huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamıştır.

Bu bilgiler Osmanlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır?

A) Askeri mücadelelerin zamanla azaldığını

B) Hoşgörülü bir yönetim sergilendiğini

C) Din dayanışması düşüncesini güçlendiğini

D) Merkezi otoritenin korunamadığını
6- Lale Devrinde gerçekleşen;

  • Çiçek aşısı uygulamasının yapılması

  • İstanbul’da kumaş ve çini fabrikalarının açılması

gibi yenilikler, aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgilidir?

A) Eğitim - Sanayi

B) Sağlık - Sanayi

C) Askerî - Siyasi
D) Askerî – Sağlık
7- III. Selim döneminde Viyana, Paris, Londra gibi Avrupa’nın önemli başkentlerinde daimi elçilikler açılmıştır.

Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa ülkeleri ile ticaret yapmak

B) Avrupa devletleri ile savaş yapmak

C) Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek

D) Avrupa’da yeni devletlerin kurulmasını sağlamak
8- Osmanlı Devleti’nde toprak gelirleri ve ordunun süvari kuvvetlerinin düzenlenmesiyle ilgili olan tımar sisteminin benzeri, Anadolu’da daha önceki yüzyıllarda Selçuklu ve Bizans uygarlıklarında da görülür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

A) Tarih boyunca uygarlıklar arasındaki etkileşimin

B) Anadolu’da güçlü devletler kurulmuş olmasının

C) Osmanlı ordusunun büyük zaferler kazanmasının

D) Anadolu’da tarımın başlıca geçim kaynağı
9- Kral yolu, M.Ö 5. yüzyılda Lidyalılar tarafından yapılmış bir ticaret yoludur. Batı Anadolu’dan başlayıp Orta Anadolu’yu geçerek Mezopotamya’ya kadar uzanan bu yol sayesinde hem ticari faaliyetler gelişmiş hem de farklı medeniyetler arasında kültürel ve sosyal bir etkileşim meydana gelmiştir.

Bu bilgiye göre, Kral Yolu ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) İpek ve Baharat Yolu’na göre daha önemli bir ticaret yoludur.

B) Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla önemini kaybetmiştir.

C) Ticari faaliyetlere ve kültürel etkileşime katkıda bulunmuştur.

D) Anadolu’da merkezi otoritenin kurulmasında etkili olmuştur.
10- Ortaçağ boyunca Avrupa’ya doğudan gelen malların çok el değiştirmesi bu malların halka yüksek fiyattan satılmasına neden olmuştur.

Bu durum yeniçağ başlarında Avrupalıları aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?

A) Kültürel faaliyetlere ağırlık vermeye

B) Yeni ticaret yolları aramaya

C) Mezhep birliği sağlamaya

D) Tarımı geliştirmeye


I-El tezgâhlarının yerini makineler almıştır.

II-Hammadde ve Pazar arayışı başlamıştır

III-İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır.


11- Avrupa’da meydana gelen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A Haclı Seferleri B) Coğrafi Keşifler

C) Rönesans Hareketleri D) Sanayi İnkılâbı
12- Fenikeliler tarafından buluna alfabe, Fenikelilerin ticari ilişkiler içerisinde bulunduğu Yunanlılar tarafından da kullanılmıştır.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Fenikeliler ile Yunanlılar arasında sınır sorunlarının yaşandığı

B) Ticari faaliyetlerin kültürel etkileşime ortam hazırladığı

C) Yunan kültürünün çok geniş bir alana yayıldığı

D) Fenike topraklarının tarıma elverişli olmadığı
13- Kendimize “Neden? Nasıl? Ne zaman?” gibi sorular sormaya başladığımızda biz de bilim insanı olma yolundayız demektir.

Buna göre bilimin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu vurgulamıştır?

A) Basılı eser sayısının çoğalmasının

B) Merak duygusunun

C) Yerleşik yaşama geçilmesinin

D) Zaman içinde bilgi birikimin artmasının
14- Enderun, Osmanlı Devleti’nin önemli bir eğitim kurumuydu. Devşirilen gençler arasında zeki ve yetenekli olanlar seçilerek Enderun’da eğitim görürler ve devlet adamı olarak görev yaparlardı.

Buna göre, Enderun ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Devletin idari kadrosunun yetiştiği bir okul olduğuna

B) Pozitif bilimlerin okutulmadığına

C) Eğitim veren kişilerin yetersiz olduğuna

D) Devletin tek eğitim kurumu olduğuna
15- İnsanlar geçmiş dönemlerde olduğu gibi günümüzde de yardım etme, herhangi bir ihtiyacı karşılama gibi hizmetlerde bulunurlar. Günümüz koşullarında bu faaliyetler bireysel olarak yürütüldüğü gibi kurumsal olarak da yürütülmektedir.

Buna göre toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan ve yardım çalışmalarını kurumsal olarak yürüten kuruluşlara genel olarak ne ad verilir?

A) Vakıf B) Enderun

C) Medrese D) Ahilik
16- Türk-İslam bilim adamlarından olan Biruni, UNESCO
(Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı) tarafından doğumunun yıldönümünde anılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri olamaz?

A) Eserlerini sadece İslam devletleri için yazması

B) Tüm dünyayı etkileyen çalışmalar gerçekleştirmesi

C) Çağdaş astronominin temellerini atması

D) Matematik, Coğrafya gibi birçok alanda eserler vermesi
17- Osmanlı Devleti'nde Ahi teşkilatının;

I. Çırak-kalfa-usta yöntemiyle eleman yetiştirilmesi

II. Sadece Müslümanların üye olarak kabul edilmesi

III. Üyelere kredi sağlaması

IV. Kalitesiz üretim yapanların meslekten çıkarılması

gibi uygulamalarından hangilerinin nitelikli eleman yetiştirme amacına yönelik olduğu söylenebilir?

A) I ve II B) I ve IV

C) II ve IV D) III ve IV
18- İlk Türk devletlerinde siyasi, sosyal ve ekonomik kararların alındığı meclis aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan B) Boy

C) Kurultay D) Senato

NOT: Her soru 4 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar...
Zeki DOĞAN – Sosyal Bilgiler Öğretmeni
sosyalciniz.wordpress.com19- İlk Türk devletlerinde hükümdarlara yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Tanrı tarafından verildiği düşünülen bu yetkiye kut adı verilirdi.

Buna göre ilk Türk devletlerindeki yönetim anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Milli egemenlik anlayışının benimsendiği

B) Yönetme yetkisini paylaşıldığı

C) Egemenliğin dini kaynaklı olduğu

D) Seçime dayalı bir yönetim anlayışının benimsendiği
20- Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı organlarını temsil eden kurumlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Cumhurbaşkanı-TBMM-Bağımsız Mahkemeler

B) TBMM-Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu-Bağımsız Mahkemeler

C) Bağımsız Mahkemeler-TBMM-Bakanlar Kurulu

D) Anayasa Mahkemesi-Danıştay-Yargıtay


“Ben bir bankada gişede çalışmaktayım. Bütün günüm masa başında oturarak geçiyor. Halbuki ben hareketli ve sportif bir kişiliğe sahibim. Bu yüzden mesleğimi bir türlü sevemedim”21- Bu kişinin meslek seçiminde, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmediği söylenebilir?

A) İlgi ve yeteneklerine B) İş bulma olanaklarına

C) Ailesinin beklentilerine D) Mesleğin toplumdaki yerine
22- Demokratik devletlerde, otoritenin kaynağı millet egemenliğidir. Devlet otoritesi, gücünü milletten alır, millet yararına çalışır. Milletin varlığını ve geleceğini güvence altına alır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, devlet otoritesinin ulusal egemenliğe dayanmasından kaynaklanmaz?

A) Milletin, yönetimde söz sahibi olması

B) Yöneticilerin, milletin çıkarlarını ön planda tutması

C) Yöneticilerin, sınırsız özgürlüğe sahip olması

D) Bireylerin, hak ve özgürlüklerini kullanmalarına fırsat tanınması
23- Anayasamıza göre hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi mahkemelere emir veremez, mahkeme karalarına müdahale edemez.

Anayasanın bu ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

A) Millet egemenliği B) Yargı bağımsızlığı

C) Yürütme yetkisi D) Yasama yetkisi
24- I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Devletlerarasında ekonomik rekabet

B) Fransız İhtilali’nin devletleri etkilemesi

C) Sömürgecilik yarışı

D) Demokrasiyi geliştirme düşüncesi
25- Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın değiştirilemez hükümlerinden değildir?

A) Devletin şekli B) Cumhuriyetin nitelikleri
C) Devletin resmi dili D) Milletvekili sayısı

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1-“Empati nedir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi icon1-“Empati nedir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi

1-“Empati nedir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi iconAşağıda verilen tanımları uygun açıklamalarla eşleştiriniz

1-“Empati nedir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi icon2)Aşağıda verilen bilgilerden, doğru olanın karşısına X işareti koyunuz (6 puan)

1-“Empati nedir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi iconA aşağıda verilen soruların cevapları karşısındaki kutulardan birinde...

1-“Empati nedir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi iconÜniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim...

1-“Empati nedir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi iconİStanbul’un fethi ve semerkand nediR?

1-“Empati nedir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi iconProgrami sağlik nediR? (02-06 ocak)

1-“Empati nedir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi iconTarih anlatiminda yer ve zamanin önemi nediR?

1-“Empati nedir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi icon1- aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız

1-“Empati nedir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi iconAşağıdakilerden hangisinde verilen yargılar an-lamca birbirine yakındır? (2005 kpss)


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com