Divan Edebiyatı Şairleri


a.ogren-sen.com > Edebiyat > Edebiyatı

www.arslanhocam.com


Divan Edebiyatı Şairleri

1)Türk- Azeri edebiyatının an üstün şairidir. O bir aşkın ve ıstırabın şairidir. Gazellerinde en çok aşk temasını işlemiştir. Divan şiirin en lirik şairidir. İnsan ıstırabının en yükseğinin “aşk ıstırabı olduğu görülür. Asıl adı “Mehmet” tir. Aşklar daha sonra ilahi aşka döner. Eserlerinden biri Terceme-i Hadis-i Erbain’dir.

A)Nabi B)Nef-i C)Baki D)Fuzuli E)Ahmed

2) I - Sohbet-ülEsmar

II – Yusuf – ü Züleyha

III – Siham-ı Kaza

IV- Hayriye

V – Enis – ül Kalp

Eseri verilmeyen şair hangisidir?

A)Fuzuli B)Taşlıcalı Yahya C)Nabi

D)Nef-i E)Nedim

3)Dili ağırdır. İyi bir doktordur. Divan şiirinin kurulmasında önemli rol oynamıştır. Din dışı konular işlenmiştir. İskender’i anlattığı eserde ahlaki öğütleri vermiştir. En büyük eseri Divanı ve Cemşid – ü Hurşit adlı eseridir.

A)Ahmedi

B)Gülşehri

C)Bağdatlı Ruhi

D)Taşlıcalı Yahya

E)Şeyh Galip

4)Mevlana’nın oğludur. Mevlevilik tarikatını yaymaya çalışmıştır. Farsca üç mesnevisi vardır. Bunlardan biride Rübab-name’dir.

A)Şeyhi

B)Bağdatlı Ruhi

C)Sultan Veled

D)Seydi Ali Reis

E)Katibi

5)Denizcilik bilgisinin yanınsa coğrafya, matematik ve astronomi bilginidir. Sade, açık sürükleyici bir Türkçesi vardır. Epik şiirleri, lirik şiirleri ve yolculuk notları önemli mirat-ülmemalil ve Muhit en önemli eseridir.

A)Seyyid Nesimi

B)Gülşehri

C)Evliya Çelebi

D)Hoca Denhani

E)Seydi Ali Reis

6)”Heşt Behişt” kimin eseridir?

A)Sehi Bey

B)Seydi Ali Reis

C)Katip Çelebi

D)Sinan Paşa

E)Mercimek Ahmet

7)Eser mesnevi tarzında yazılmış olup ve fabl özellikleri taşıyan bir öyküdür. 126 beyitten oluşur. Baş kahraman eşektir. Eşek düşünen ve konuşturulan sembol niteliğindendir. Bir eleştiri özelliği taşır.

Bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)Surname

B)Hayrabat

C)Harname

D)Budalaname

E)Mugalatname

8)Sohbet-ül Esmar Meyvelerin sohbeti 200 beyitlik manzum eserdir.

Aşağıdakilerden hangisinin eseridir?

A)Necati

B)Fuzuli

C)Aşık Paşa

D)Gülşehri

E)Bğdatlı Ruhi

9)Tokuzlar köyüne giderken yolda tımarlılar tarafından soyulmuş ve eziyete maruz kalmıştır.Bunu eserinde padişaha anlatmak üzere yazmıştır. Bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

A-Şikayetname

B-Harrname

C-Mizanül Ezan

D-Hayrabat

E-Sihamı kaza

10)Osmanlı padişahlarından bazıları şiirine merak sarmış ve takma isimlerle şiirler yazmışlardır. II. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazat’ın mahlasları sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir?

I II III

A) Muradi Adli Avni

B) Avni Adli Muradi

C) Adli Avni Muradi

D) Muradi Avni Adli

E) Avni Muradi Adli

11)Aşağıdakilerden hangisi 16. Yy. Divan edeyiyatı şairi değildir?

A)Hayali

B)Taşlıcalı Yahya

C)Fuzuli

D)Zafi

E)Necati

12)Aşağıdakilerden hangisinde 15. Yy. şairleri bir arada verilmiştir?

1 2 3

  1. Kadı Burhanettin Zati Süleyman Çelebi

  2. Şeyhi Ahmet Paşa Ali şirNevai

  3. Necati Fuzuli Ahmedi

  4. Süleyman Çelebi Şeyhi Aşık Paşa

  5. Bağdatlı Ruhi Baki Necati

13)Hiciv dediğimizde akla ilk gelecek olan kişi o dur. Vezir Bayram Paşa tarafından öldürülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nabi

B)Fuzuli

C)Nef-i

D)Şeyh Galip

E)Sinan Paşa

1-D 2-E 3-A 4-C 5-E 6-A 7-E

8-B 9-A 10- D 11-E 12-B 13-C

14-A 15-A

14)Baki ve Fuzuli şiirlerinde aşkı anlatmıştır. Fuzuli tasavvuftan etkilendiği halde Baki hiç etkilenmemiştir. Baki’nin şiirlerinde aşk, tabiat ve eğlence oluşur. Bakiye göre insan dünya nimetlerinden zevk olmayı bilmelidir. Fuzuli ise acını ruhu olgunlaştırdığı ve insanın ıstırabını dile getirmiştir. Bu aşk ilahi aşktır.

Buradan nasıl sonuç çıkarılır?

A)Baki beşeri aşkı, Fuzuli ilahi aşkı konu edinmiştir.

B-Baki ilahi aşk için yanmıştır.

C-Fuzuli beşeri aşkı,Baki ilahi aşkı konu edinmiştir

D-Baki ve Fuzili dünya zevklerine düşkündür.

E-Fuzuli tasavvuftan pek etkilenmemiştir.

15) 17 – y.yılda “Sultanu’ş şuara” Ünvanı almış şairimiz kimdir?

A)Baki

B)Fuzuli

C)Nef – i

D)Nedim

E)Necati

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Divan Edebiyatı Şairleri iconEdebiyatı, Orta Avrupa

Divan Edebiyatı Şairleri iconI. Dönem Tanzimat Edebiyatı (1860-1876)

Divan Edebiyatı Şairleri iconDers notlari I. ÜNİTE: tariH İÇİnde türk edebiyati


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com