Edersiniz, değil


a.ogren-sen.com > Doğru > Ders
BAŞ AĞRISI MAHANA! “MÜSLÜMAN KARAVANA”

ÖYLE Mİ?

Şimdi bendenizin, akılları

başlarında olan insalarımıza, Batılıların ahlâk ve

kültürü ile yanıp tutuşan bu ilerici (!) zümrenin ateş püskürdükleri,

Mü’min Müslümanların ağızlarından, mânevî ahlâk ve insanlığımızı anlatabilmemin

mümkün olamayacağını herhâlde takdir edersiniz, değil mi?
İslâm’a ve Kültürüne bağlı olan, akıllı ve

insancıl tüm okurlarımızın, bu ilerici (!) zümrenin istemezük

dedikleri husûsun, dillerinin altındaki baklalardan anladıklarının, asıl, Mü’min

ve Müslüman Milletimizin ahlâkî ve insanlık anlayışı olduğunu, hemen anlayacak kadar güçlü bir

ferâsete sâhip olduklarına inanıyorum…

Hâl böyle olunca,

bizim ilericilerimizin (!), Batı ahlâkı için

yanıp tutuşmaları sırrının kendiliğinden ortaya çıktığı

görülmüyor mu?

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

07.03.2016

Nisâ Sûresi, âyet148:

Allah, zulme uğrayanların dışında, çirkin

sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Allah her şeyi hakkıyla

işiten, hakkıyla bilendir.”

Hucûrat Sûresi, âyet 12:

Ey Îman Edenler! Zannın

bir çoğundan kaçının! Çünkü zannın bir kısmı,

günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın! Biriniz, diğerini arkasından

çekiştirmesin! Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O

hâlde Allah’tan korkun! Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok merhâmet edendir.”
Hümeze Sûresi, âyet 1:

Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan,

insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin

(hümeze ve lümezenin) vay hâline!”
Muaz İbni Esed

el-Cüheni (RA) anlatıyor:

Resûlullah (SAV) buyurdular ki:

Kim bir mü’mini bir münâfığa (gıybetçiye) karşı

himâye ederse, Allah da onun için, Kıyâmet Günü, etini

Cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de Müslümana

kötülenmesini dileyerek bir iftirâ atarsa, Allah onu, Kıyâmet Günü, Cehennem köprülerinden

birinin üstünde, söylediğinin (günahından paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder.

Ebu Davud, Edeb 41, (4883).
Adı İlericilik Ama DNAsı “Benlik”
Emekli olduktan sonra, sevâbını ümit ederek, Memleketimiz’de aşırı bir dereceye gel-miş olan, her türlü kutuplamaların harâretini düşürmek için, kendime, İslâmî ve Kültürel- bazlı, delillerle desteklenmiş yazılar yazmayı ilke edinmiştim.
Hamdolsun! Yazıyorum, şu anda 500’ü aşkın yazım olmuş1Ama yine de, ümitsiz-liğe düşeceğimden dolayı, bayağı endişelemeye başlamadım da değil…
Geçen hafta Facebok’ta aşağıdaki resimle karşılaştım. Sizin anlayacağınız, ilerici (!) kadınlarımızın hakâretlerle çirkinleştirilmiş çılgınca sözleriyle
Orada, ilerici (!) kadınlarımızın, halkımızın yüzde ellisinden fazlasıyla içiçe, gö-nülgönüle bütünleşmiş olan, Türkiye Cumhûriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-doğan’ın saygıdeğer eşine karşı söylemedikleri bir şey kalmamış… Hele aşağıdaki resmi bir inceleyiniz, siz de göreceksiniz!
Şuçlamalar, şöyle bir bakıldığında, hiç aslıastarı olmayacak derecede, belgesiz tahminî karalamalardan öteye geçemeyen isnatlardan ibâret, o kadar… Ama gerçek olan taraf şu ki, bu sözlerin her biri, baştan sonuna kadar, müthiş birer tiksindirici kin ve nefret2 ürünü aşağılık sözler…
İşin kaygılı tarafı, burası! Üzülüyor, tabiatıyla insan, kadınlarımız neden bu hâle düştüler / düşürüldüler3, diye!
Çok üzüldüm, doğrusu! Korkmaya başladım artık, kutuplaşmalar konusunda besle-diğim ümîdimin sıfıra düşmeye doğru yaklaşmasından
Ama yine de ‘Bir taşla iki kuşa kavuşamasak’ bile, emr-i bi’lma’ruf ve nehy-i ani’lmünker4 görevinden aksedecek olan, sevap da öyle küçümsenecek bir şey değil ki! O ümit enerjisi de yeter de artar bile, aslında… Bence, bu aşk ile de yola devam edilebilir!
laikliğe çağri\'nın fotoğrafı.
Şuçlamalar, şöyle bir bakıldığında, hiçbir aslı-astarı olmayacak derecede, belgesiz tahminî karalamalardan öteye geçemeyen isnatlardan ibâret, o kadar… İşin kaygılı tarafı burası… Üzülüyor, tabiatıyla insan, kadınlarımız neden bu hâle düştüler / düşürüldüler, diye!

Ha, ne dersiniz?
Böyle ahlâkî meselelere, hemen, yalnızca benlik (ucub) deyip de geçmeyiniz, aman! Çok önemli burası!
Egomuz5
Arapçası ‘ucub’ olan kendini beğenmişlik, özellikle her bir insanda, benlik bahçesinde gelişiyor; İslâmî Câhillik ortamında dalbudak atıyor. Şu andaki kötülerimiz ve âsîlerimiz arasında, en zararsızı gibi görünen, bu sinsi hastalığın insanlarımız üzerindeki olgunlaşmış, olumsuz meyvelerini, daha çok son yıllarda olmak üzere, yaklaşık 200 yıldır çok daha fazla görüyoruz. Bunların diğer kötü huylarla karmaşıklaşmış binlercesini de, işte yukarıdaki örnekte olduğu gibi, artık her gün ortalıkta görüyor ve biliyoruz.
Kendini beğenmişlik, başkalarını aşağı ve değersiz görmekle kendini ortaya çıkar-makta, ne yazık ki bugün, her kesimde görülegelmektedir. En az görüldüğü kesim, tasavvufu yaşayan hâl ehli ile olgun (takvâ sâhibi) mü’minlerdir. Bu sinsi hastalık, eskiye göre, maa-lesef günümüzdeki bir kısım din hocalarımızda da var...
Mutluluk Yolları
Mutluluk yollarını, genel olarak, mensuplarına başka kültürler, daha çok, kendi hu-zur ve menfaatlerini’ düşünerek; İslâm ise ‘önce başkalarının huzur ve menfaatlerini’ dü-şünerek bulmayı göstermektedir.
Bu nedenle, başka kültürlerin özünde benlik ve bireysellik’ kavramı varken, İslâm’-dabiz kavramı bulunmaktadır. Başka bir ifâdeyle söylemek gerekirse, başka kültürlerin halkı arasında daha çok benlik ‘ego6’, Müslümanlar’da ise, ’biz ve paylaşmakavramı hâ-kimdir. Türk milletinin misâfir severliğini bir düşünsenize!
Ama ne yazık ki, günümüzde insanlarımızın bir kısmı, İslâm’dan haberleri olmadığı veyâ ondan soğutulduğu7 ya da başka kültürlere özendirildiği için, bunlar, gün geçtikçe, başka kültürleri yaşama gayretine girmekte, bu nedenle bencillikleri giderek artmaktadır. Artan bencilliklerin sonucunda da toplumumuz ayrışmaya8, yalnızlaşmaya doğru hızla yol almaktadır. Kısacası günümüzde şeytanın yeni adı egodur-benliktir desek, pek abartı olmaz, sanırım.
Sapıklılıkların DNA’sı
Şeytan9, benliğini üstün gördü, bu yanlış görüşünden hareketle, Allah’ın (CC) emri-ne karşı gelip, kovulmuşlardan oldu10, biliyorsunuz. Bu nedenle, İslâm’ın bildirdiği gerçek-lere göre, benlik bütün sapıklıkların11 özü (DNA’sı) olma özelliğindedir, bu yüzden12...
İslâm’la ilgisi olmayan, davranışların sâhipleri bu ilerici (!) kardeşlerimize, bu Kül-türel özelliğimiz nedeniyle, aşağıdaki sitemimi yapma konusunda haklı olduğmu zannediyor-rum, en azından olmakla birlikte, aynı bir Vatan’da yaşamakta olmamızın ve her birimizin, bu Vatan Gemimiz’in su almamasını, istememizin yüzüsuyu hürmetine
Türkiyemiz’deki ilericiliğin / ilericilerin (!) ne olduğunu biraz bilirim, geçmişteki ‘E-cünnü ve İrtica13’ başlıklı yazımın hazırlanmasından, zâten… Yâni, ‘ilericilik (!)’ konusun-da biraz şerbetliyimdir, açıkçası…
Şifâlı ‘Sitemler’
Bugün Anadolumuz’da hem Kültürel ve hem de İslâmî rûhu yaşatan kadınlarımızı bizler, çok iyi tanıyoruz… Ayakları altında, âdetâ, Cennet seriliymiş gibi değerli, elleri öpü-lesi olan, bu kadınlarımız, ağır başlı ve çok saygıdeğerdirler
Bu Kültürel özelliklerimizi bilen bir kişi olarak, sizlere karşı şifâlı sitem hakkımın olmayacağını zannediyorsunuz?
Ey İlericiler(!) “Memleketimizin içinde yaşadığınız hâlde, bu uymsuz davranışları-nızla, sizler kimlerdensiniz? Sizleri bir türlü tanıyamadık / tanıyamıyoruz…” şeklindeki bu tepkilerimize neden sebep teşkil ediyorsunuz?
Sizler, Anadolumuz’un o elleri öpülesi asîl kadınlarına hiç benzemediğiniz gibi, üste-lik kaba kaba sözlerinizin de nereye vardığının bilincinde bile değilsiniz! Saygıdan nasibi-nizin olmadığı anlaşılıyor da, hiç olmazsa, Milletimiz’in çoğunluğuna biraz saygınız olsun! Ve de yine hiç olmazsa aklınız ve mantığınız olsun, insanlık adına, bu ‘saygı duyma’ kavra-mını size hiç fısılayamıyor mu?
- Mü’minlerin yüzüsuyu hürmetine14, Allah’ın (CC) binbir çeşit nîmetlerinden fayda-lanıyorsunuz!
Bu Memleketin her türlü imkânlarından sırf benlik ve nefislerinizi15 semirte semirte faydalandığınız hâlde, içine yuvarlanmış olduğunuz bu nankörlük16 çukurlarında bocalaya-rak, şükür ve teşekkür17 kavramlarından sıyrılıp, yukarıdaki resimde bulunan çirkin sözle-rinizle, yeni yetişen çocuklarımıza ahlâki ve insânî açıdan, kötü örnek olmaktan hiç de çe-kinmiyorsunuz!
Vatan Gemimiz’in su almamasının yüzüsuyu hürmeti için, size birkaç sözüm daha olacak:
- Bu uymsuzlğunuzun bilincinde olmalısınız ki, kamufle olmak için de, kutsal Cum-hûriyetimiz’in18 saygıdeğer ad ve kavramını da dillerinize pelesenk yaparak, onu da yalnızca îtibarsızlaştırıyorsunuz!
- Yine yukarıdaki ayni resimde görüldüğü gibi, yine saygısızca sözlerinizle, sözde ilericilik (!) adına, yine yeni yetişen çocuklarımıza ahlâki ve insânî açıdan; aşırılığı, hakâ-reti, pervasızlığı, şiddet duygusunu aşılamaya çalışıyorsunuz!
Siz kimsiniz, ne istiyorsunuz!
Hani, modern hanımefendilerdiniz ya? Modernlik, hanımefendilik nerede kaldı, şim-di?
Siz ilericilere (!), modern ya da hanımefendi diyen, yalnız ben miyim, yoksa? Ben mi yanılmışım / yanılıyorum, acabâ
Kafalarımızı karıştıran noktalar bunlar, işte… Onun için uzatmış bulunuyorum, affedersiniz! Sizlerin üslûbunuza hiç alışamadık, gerçekten
Yoksa sizlerin gerici dediğiniz, Anadolu halkının birer ferdi olarak, bizler mi yanlış anlıyoruz, birer ilerici (!) olan, siz bayanlarımızın bu kabalıklarını, insanlık dışılıklarını?
Sonuç
Batılılar, bugün Bilim dedikleri, ilimlerimizin maddî bilgilerini19, çoğu kere hırsız-lama olarak aşırmışlar20 ya da Müslümanların İlim çöplüklerinde buldukları kırıntıları21 yalayarak barbarlıktan22 kurtulup23 ‘ne oldum delisi olabilmişler24’ ama kendileri hesâbına gereksiz gördükleri, asıl Mü’min ve Müslümanların mânevî ahlâk ve insanlık bilgilerine, bilinçli olarak, hiç el uzatma ihtiyâcını duymamışlardır…
Şimdi bendenizin, akılları başlarında olan insalarımıza, Batılıların ahlâk ve kültürü ile yanıp tutuşan bu ilerici (!) zümrenin ateş püskürdükleri, Mü’min Müslümanların ağızla-rından, mânevî ahlâk ve insanlığımızı anlatabilmemin mümkün olamayacağını herhâlde takdir edersiniz, değil mi?
İslâm’a ve Kültürüne bağlı olan, akıllı ve insancıl tüm okurlarımızın, bu ilerici (!) zümrenin istemezük dedikleri husûsun, dillerinin altındaki baklalardan anladıklarının, asıl, Mü’min ve Müslüman Milletimizin ahlâkî ve insanlık anlayışı olduğunu, hemen anlayacak kadar güçlü bir ferâsete sâhip olduklarına inanıyorum…
Hâl böyle olunca, bizim ilericilerimizin (!), Batı ahlâkı için yanıp tutuşmaları sırrının kendiliğinden ortaya çıktığı görülmüyor mu?
Böyle olsa bile, Facebok’ta rastlamış olduğum, yukarıdaki resimde bulunan, çirkin söz sâhibi örnek mensupları gibi düşünenlere, doğrudan doğruya hitâbederek, yalnızca akıl-ları başlarında olan okurlarımla paylaşabilmek için, aslında her an ihtiyâcımız olan ger-çeklere, kısa da olsa bir nebzecik olsun, değinmiş bulunmaktayım.
Öyle olmasına rağmen, kapana daha çok yine de insancıl ve ahlâklı mâsum insan-larımız düşürülmüyor mu?
Anadolumuz’daki deyimle söylemek gerekirse:
Baş ağrısı mahana! ‘Müslüman karavana’, öyle mi?

. Sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:

http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf

1 http://mtemiz.com/bilim/

2 Temiz, M. Kin, Kibir Ve Haset Zemîninde (Derùnunda) Yeni Türkiye’ye Doğru: Türkiye Cumhùriyeti Başbakanı’nın Aleyhinde Yürütülerek Vatan Ve Milletimiz Aleyhine Dönüşen Kin Ve Kibrin Günümüzdeki Açınımları, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE’YE%20DOĞRU.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE’YE%20DOĞRU.doc, En Son Erişim Târihi, 23.04.2014.

3 Temiz, M., İnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/İNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf YA DA

http://mtemiz.com/bilim/İNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

4 Temiz, M,. Kullukta ‘Emr-i Bil Mâ’ruf Nehy-i Anil Münker , Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-İ%20BİL%20MÂRUF%20NEHY-İ%20ANİL%20MÜNKER.pdf YA DA

http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-İ%20BİL%20MÂRUF%20NEHY-İ%20ANİL%20MÜNKER

.docx YA DA

http://gayalo.net/dosyalar/KULLUKTA%20EMR-İ%20BİL%20MÂRUF%20NEHY-İ%20ANİL%20MÜNKER.pdf YA DA

http://gayalo.net/dosyalar/ KULLUKTA%20EMR-İ%20BİL%20MÂRUF%20NEHY-İ%20ANİL%20MÜNKER.docx, En Son Erişim Târihi: 21.05.2015. http://mtemiz.com, http://gayalo.net

5 Temiz, M,Egomuz-Benliğimiz’, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/EGOMUZ.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/EGOMUZ.doc, En Son Erişim Târihi, 13.05.2014 (http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm).

6 Temiz, M., Bencillik, Ben! Ben! Ben!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BENCİLLİK%20BEN%20%20BEN%20BEN.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/BENCİLLİK%20BEN%20%20BEN%20BEN.doc, En Son Erişim Târihi: 19.10.2013.

7 Temiz, M., İnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/İNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf YA DA

http://mtemiz.com/bilim/İNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

8 Temiz, M., AMA BİZLERİ AYRIŞTIRDILAR”, Bir FacebookDiyaloğu Ve Sonrası…, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/AMA%20BİZLERİ%20Ayrıştırdılar.pdf YA DA http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/AMA%20BİZLERİ%20Ayrıştırdılar.doc, En Son Erişim Târihi: 23.04.2014.

.Suman, D., Şeytan’in Yeni Adi: Ego, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://www.kuraldisidergi.com/5485/seytan%E2%80%99in-yeni-adi-ego/, En Son Erişim Târihi: 01.06.2014.

9 Temiz, M., Şeytan Ve Otomobil, Alındığı İnternet Elektronik Adresi

http://mtemiz.com/bilim/ŞEYTAN%20VE%20OTOMOBİL.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/ŞEYTAN%20VE%20OTOMOBİL.docx YA DA http://gayalo.net/dosyalar/ŞEYTAN%20VE%20OTOMOBİL.pdf YA DA

http://gayalo.net/dosyalar/ŞEYTAN%20VE%20OTOMOBİL.docx, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

10 Temiz, M. Şeytanın Sonu Nasıl Olacak?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://mtemiz.com/bilim/ŞEYTANIN%20SONU%20NASIL%20OLACAK.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/ŞEYTANIN%20SONU%20NASIL%20OLACAK.doc, En Son Erişim Târihi, 13.05.2014.

11 Temiz, M., Âyetlerle SAPIKLIK, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf YA DA

http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.

12 Temiz, M., Bencillik, Ben! Ben! Ben!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi

http://mtemiz.com/bilim/BENCİLLİK%20BEN%20%20BEN%20BEN.pdf YA DA

http://mtemiz.com/bilim/BENCİLLİK%20BEN%20%20BEN%20BEN.doc, , En Son Erişim Târihi: 19.09.2014,

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

13 Temiz, M, Ecünnü Veya İrticâ, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/ecünnü%20veyâ%20İrtİcâ.pdf, En Son Erişim Târihi, 13.05.2014.

14 Temiz, M. (Evren Ve) İnsanların Velinîmeti Ve Mü’minler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20İNSANLARIN%20VELİNÎMETİ.pdf YA DA

http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20İNSANLARIN%20VELİNÎMETİ.doc, En Son Erişim Târihi, 11.05.2014.

15 Temiz, M., Bencillik, Ben!.. Ben!.. Ben! Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://mtemiz.com/bilim/BENCİLLİK%20BEN%20%20BEN%20BEN.pdf YA DA

http://mtemiz.com/bilim/BENCİLLİK%20BEN%20%20BEN%20BEN.docx YA DA

http://gayalo.net/dosyalar/BENCİLLİK%20BEN%20%20BEN%20BEN.pdf YA DA

http://gayalo.net/dosyalar/BENCİLLİK%20BEN%20%20BEN%20BEN.docx, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

16 Temiz, M., Ben Vicdansız Ve Nankör Değilim! Mânevî Açıdan Tam Korkulacak Durum, Yoksa Savaş mı Olacak?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BEN%20VİCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞİLİM.pdf YA DA

http://mtemiz.com/bilim/BEN%20VİCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞİLİM.docx, En Son Erişim Târihi: 27.09.201.

17 Temiz, M,. Allah’a (CC) Teşekkür Etmek Ve Nankörlük, Alındığı İnternet Elektronik Adresi

http://mtemiz.com/bilim/ALLAH’A%20(CC)%20TEŞEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf YA DA

http://mtemiz.com/bilim/ALLAH’A%20(CC)%20TEŞEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.docx YA DA

http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH’A%20(CC)%20TEŞEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf YA DA

http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH’A%20(CC)%20TEŞEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.docx, En Son Erişim Târihi:

02.07.2014. http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

18 Temiz, M., Cumhûriyet Ve Kültürümüz (Dinimiz) Üzerine…, İnternet Elektronik Adresi,

http://mtemiz.com/bilim/CUMHÛRİYET%20VE%20KÜLTÜRÜMÜZ%20(DİNİMİZ).pdf

YA DAhttp://mtemiz.com/bilim/CUMHÛRİYET%20VE%20KÜLTÜRÜMÜZ%20(DİNİMİZ).docxYA DA

http://gayalo.net/dosyalar/CUMHÛRİYET%20VE%20KÜLTÜRÜMÜZ%20(DİNİMİZ).pdf YADAhttp://gayalo.net/dosyalar/CUMHÛRİYET%20VE%20KÜLTÜRÜMÜZ%20(DİNİMİZ).docx, En Son Erişim Târihi: 07.02.2015.

19 Temiz, M., Bilim Târihinde Erken (Ön) Rönesans Dönemi İslâm Çağı, Bilim ve Teknolojinin Gerçek Sâhipleri Türk Bilim Adamları, Alındığı İnternet Elektronik Adresi http://mtemiz.com/bilim/bilim%20târihinde%20erken%20rönesan%20dönemi%20İslâm%20çağı%20bilim%20ve%20teknolojinin%20gerçek%20sâhipleri%20türk%20bilim%20adamları.doc, En Son Erişim Târihi: 25.09.2013.

20 Temiz, M., Erken Rönesans Döneminde Matematik Bilimi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ’NDE%20%20MATEMATİK%20BİLİMİ%20(PDF).pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ’NDE%20%20MATEMATİK%20BİLİMİ%20(PDF).doc, En Son Erişim Târihi: 25.09.2013.

21 Temiz, M., Ön Rönesans Döneminde Fizik ve Fen Bilimleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ’NDE%20%20FİZİK%20VE%20FEN%20BİLİMLERİ%20(PDF).pdf YA DA

http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ’NDE%20%20FİZİK%20VE%20FEN%20BİLİMLERİ%20(PDF).doc, En Son Erişim Târihi: 25.09.2013.

22 Temiz, M., Erken (Ön) Rönesans Dönemi’nde Tıp Bilimi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi

http://mtemiz.com/bilim/ERKEN%20(ÖN)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ’NDE%20TIP%20BİLİMİ.pdf YA DA

http://mtemiz.com/bilim/ERKEN%20(ÖN)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ’NDE%20TIP%20BİLİMİ.doc, En Son Erişim Târihi: 25.09.2013.

23 Temiz, M. Akıl Ve Gerçeklerden Kopunca…, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20GERÇEKLERDEN%20KOPUNCA….pdf YA DA

http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20GERÇEKLERDEN%20KOPUNCA….doc, En Son Erişim Târihi, 01.05.2014 /

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm.

24 Temiz, M., Ön (Erken) Rönesans Dönemi’nde Astronomi Bilimi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ’NDE%20ASTRONOMİ%20BİLİMİ%20(PDF).pdf YA DA

http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ’NDE%20ASTRONOMİ%20BİLİMİ%20(PDF).doc, En Son Erişim Târihi: 25.09.2013.


BAŞ AĞRISI MAHANA! ‘MÜSLÜMAN KARAVANA’

ÖYLE Mİ?

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Edersiniz, değil iconPlüton, bundan sonra bir gezegen değil?

Edersiniz, değil iconPuanınız 000-040 arası ise; Bu mesleklere ilginiz yok. Puanınız 040-080...


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com