Toplantının Yapıldığı Yer Öğretmenler Odası


sayfa1/3
a.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar
  1   2   3
CUMHURİYET ORTAOKULU

2017 – 2018 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM BAŞI

FEN BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR


Toplantı Numarası

1

Toplantının Tarihi ve Saati

12 / 09 / 2017 Saat: 10.00

Toplantının Yapıldığı Yer

Öğretmenler Odası


Toplantıya Katılanlar

SELİM ERBAŞ (Okul Müdürü)

ÜMÜŞ KORKMAZ,HASAN ALTUNTAŞ,KEMAL ÇELİK,ARİFE BEKTAŞ,MUSTAFA ÜNSAL,ÖZLEM LADİKLİ,ZEYNEP ARPA,DÜNDAR TAŞER (Fen Bilimleri Öğretmenleri)


GÜNDEM MADDELERİ:


1- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

2- 2017 - 2018 Eğitim ve öğretim yılı zümre başkanının seçimi,

3- 2016 - 2017 Eğitim ve öğretim yılı zümre kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi,

4- 2016 - 2017 Eğitim ve öğretim yılı öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve başarıyı arttırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi,

5- Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması,

6- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının okunması,

7- Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve yapılan değişikliklerin incelenmesi,

8- Fen Bilimleri Dersi programının ve genel amaçların okunup değerlendirilmesi,

9- Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının ve ünitelerin incelenmesi,

10- Fen Bilimleri Dersi öğretmen kılavuz, öğrenci çalışma ve ders kitaplarının incelenmesi,

11- Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler ve karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemler öğretim yöntemleri konusunda görüşme, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemler,

12- Ölçme ve değerlendirme esasları ve ölçütleri ile yazılı sınavların zamanı, sorulacak sorular ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi,

13- Derse hazırlık ve yıllık planların yapılmasıyla ilgili görüşmeler yapılması ve kararların alınması,

14- Ders araç–gereçleri ile laboratuar ve teknik donanım malzemelerinin kullanılması, bakımı, korunması ve gözden geçirilip, eksikliklerin tamamlanması yönünde öneriler getirilmesi,

15- Bilişim ve teknolojinin derslerde kullanılması,

16- Konularla ilgili deney–gözlem planlamasının yapılması, etkinliklerin belirlenmesi,

17- Proje görevlerinin değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi,

18- Milli Eğitim Temel Kanunu ve Temel Eğitim ve Öğretim kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılâpları öğretim esaslarının okunması,

19- Yeni sınav sistemi ve yapılacak çalışmalar,

20- Yeni eğitim öğretim yılındaki yenilikler,

21- Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak işbirliği,

22- Değerler Eğitiminin derslerde uygulanmasının görüşülmesi,

23- Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- 2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılı Fen Bilimleri dersi 1. dönem 1. zümre öğretmenleri toplantısına, gündem maddeleri okunarak başlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.
2- 2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılı zümre başkanlığına ÜMÜŞ KORKMAZ seçildi.

Yazman olarak ZEYNEP ARPA seçildi.
3- SELİM ERBAŞ, 2016 – 2017 eğitim ve öğretim yılına ait zümre kararlarını okudu. Geçmiş kararların okulun imkânları çerçevesinde yerine getirilmiş olduğunu ifade etti.
4- Selim ERBAŞ, bu yıl başarının artırılması için okulda hafta sonu ve hfta içi kurslarının yapılacağı ve bu kursların test çözme becerisini arttıracağını ifade etti. Başarının artırılması için öğrencilere Fen Bilimleri dersini daha ilgi çekici bir hale getirerek, her öğrencinin derse katılımının sağlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca başarı seviyesi düşük ve derse ilgisi az olan öğrenciler noktasında diğer zümre öğretmenleri ve okul idaresi ile diyalogun gerekliliğini ifade etti.
ÜMÜŞ KORKMAZ, ders ile ilgili deney, gözlem, inceleme gibi etkinlikler ile Fen Bilimleri dersinin gerektirdiği uygulamaların yapılması neticesinde öğrenci başarısının arttığını gözlemlediğini belirtti. Görsel materyallerin yeri geldiğinde kullanılmasının başarıyı olumlu etkileyeceği belirtildi.
5- KEMAL ÇELİK, İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının, 17/07/2017 tarih ve 69 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı ile 2017 - 2018 Öğretim Yılından itibaren 5’inci sınıflarda; 2018 - 2019 Öğretim Yılından itibaren tüm sınıflarda uygulanmak üzere kabul edildiğini belirtti.
Öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması yapıldı.
6- HASAN ALTUNTAŞ, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde yer alan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarını okuyarak ortaokul Fen Bilimleri dersinin bu amaçlar doğrultusunda işlenmesi gerektiğini belirtti.
7- MUSTAFA ÜNSAL, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde eğitim öğretim süreci ile ilgili maddeleri ve yayınlanan değişiklikleri okuyarak bu konuda bilgi sahibi olunması gerektiğini belirtti.
8- SELİM ERBAŞ, Talim ve Terbiye Kurulunun 17/07/2017 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen ilköğretim okulları Fen ve Teknoloji dersi programına göre 8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji dersi genel amaçlarını okuyarak bu sınıflarda eğitim öğretimin, planlamanın, değerlendirmelerin, Atatürkçülük konularının bu amaçlar doğrultusunda işlenmesi gerektiğini belirtti.
9- ÜMÜŞ KORKMAZ, İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının, 17/07/2017 tarih ve 69 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı ile 2017 - 2018 Öğretim Yılından itibaren 5’inci; 2018 - 2019 Öğretim Yılından itibaren tüm sınıflarda uygulanmak üzere kabul edildiğini belirtti.
10- ÖZLEM LADİKLİ, Ders kitabının çok iyi incelenmesi gerektiğini belirterek kitapta yer alan öğrencilerle ilgili formların, raporların, öğretim tekniklerinin, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin, bilimsel süreç beceri kazanımlarının, fen – teknoloji – toplum – çevre kazanımlarının, tutum ve değer kazanımlarının, ara disiplin kazanımlarının çok iyi bir şekilde irdelenmesi gerektiğini belirtti.

ÜMÜŞ KORKMAZ, 5, 6 ve 7. Sınıflarda öğretmen kılavuz kitaplarının olmadığını, o yüzden ders anlatımının iyi planlanması gerektiğinin söyledi. Ders kitabında, ünite sonlarında yer alan değerlendirme sorularının kendileri için hazırlayacakları sorulara örnek teşkil ettiğini söyleyerek sınavların bu sorular paralelinde hazırlanmasını da ekledi. Ders kitabı seçimlerinde MEB yayınlarına devam edilmesinin öğrenciler açısından daha faydalı olacağına ve geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularının derslerde çözülmesinin faydalı olacağına inandığını söyledi. Ayrıca 5.sınıflarda MEB yayını ders kitabı seçilmesinin oldukça iyi bir gelişme olduğu belirtildi.
11- SELİM ERBAŞ, öğrenci merkezli programın esas alındığı müfredata göre öğrencilere gösteri, gözlem, sunuş ve buluş yoluyla öğretimin verilebilmesi için hazırlanacak laboratuarın öğrenciler tarafından bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini, malzemelerin öğrencilere tanıtılarak laboratuarda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ders kitaplarının dışında çeşitli kaynak kitaplardan da faydalanılabileceğini de söylendi.
HASAN ALTUNTAŞ, müfredatın ön gördüğü kazanımları öğrenciye kazandırmak için amaç ve kazanımların düzeyine, konuların özelliğine göre anlatım, tartışma, rol oynama, örnek olay, problem çözme, beyin fırtınası, gezi, gözlem, deney, gösteri, gösterip yaptırma, soru cevap, proje, görüşme gibi yöntem ve teknikler kullanılması gerektiği, bu yöntemlerle öğrencilerin kazanımları ezberlemeden, araştırma yoluyla edinmeleri ve fen bilimlerini bütün olarak algılamalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

12- ÜMÜŞ KORKMAZ, Fen Bilimleri derslerinden öğrencilere her dönem 3 yazılı yapılmasına, sınavların sene başından itibaren işlenen konulardan yapılması ve ağırlığın son konulara verilmesine, mümkünse tüm yazılıların bütün şubelerde ortak yapılmasının iyi olacağını söyledi. Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarının hazırlanmasının gerekliliğini belirtti. 8. sınıfların ise tüm sınavlarının test olursa iyi olacağını söyledi.
ÜMÜŞ KORKMAZ, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için bir dönem içerisinde 3 yazılı sınav yapılacağını (8. sınıfların dönemdeki 2. yazılıları merkezi sınav), 2 ders içi etkinlik notu verileceğini belirtti. Ayrıca yazılı sınavların tarihleri de şu şekilde belirlendi:
Buna göre yazılı sınavlar;


1. DÖNEM YAZILI SINAVI TARİHLERİ

SINIFLAR

1. YAZILI

2. YAZILI

3. YAZILI

5

30 Ekim - 03 Kasım

27 Kasım - 01 Aralık

08 - 12 Ocak

6

30 Ekim - 03 Kasım

27 Kasım - 01 Aralık

08 - 12 Ocak

7

30 Ekim - 03 Kasım

27 Kasım - 01 Aralık

08 - 12 Ocak

8

30 Ekim - 03 Kasım

Merkezi Ortak Sınav (TEOG)

08 - 12 Ocak
2. DÖNEM YAZILI SINAVI TARİHLERİ

SINIFLAR

1. YAZILI

2. YAZILI

3. YAZILI

5

26 - 30 Mart

30 Nisan - 04 Mayıs

28 Mayıs – 01 Haziran

6

26 - 30 Mart

30 Nisan - 04 Mayıs

28 Mayıs – 01 Haziran

7

26 - 30 Mart

30 Nisan - 04 Mayıs

28 Mayıs – 01 Haziran

8

26 - 30 Mart

Merkezi Ortak Sınav (TEOG)

28 Mayıs – 01 Haziran

Ölçme ve değerlendirme konusunda yalnız yazılıların değil yapılacak diğer etkinliklerin göz önünde bulundurulacağını belirtti. Öğrenci başarısını değerlendirmek için kullanılabilecek yöntemlerden bazıları aşağıdaki gibidir.
• Çoktan seçmeli testler • Performans değerlendirme

• Doğru – yanlış soruları • Öğrenci ürün dosyası (portfolyo)

• Eşleştirme soruları • Kavram haritaları

• Yapılandırılmış grid • Kısa cevaplı yazılı yoklamalar

• Tanılayıcı dallanmış ağaç • Uzun cevaplı yazılı yoklamalar

• Kelime ilişkilendirme • Soru –cevap

• Proje • Boşluk doldurma soruları

• Drama • Görüşme

• Yazılı raporlar • Gösteri

• Poster • Grup ve/veya akran değerlendirmesi

• Kendi kendini değerlendirme
13- SELİM ERBAŞ, ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanmasında 2518 sayılı tebliğler dergisinde Fen Bilimleri programına göre iş günü takviminin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Buna göre 1. dönem ve 2. dönem toplam 180 gün (36 hafta) üzerimden dağıtılarak yapılması uygun görüldü. 1. Dönem 18 hafta, 2. Dönem 18 hafta olarak belirlenmiştir. Yapılan yıllık planların idareye dijital veya kâğıt olarak teslim edilmesi ile öğretmenlere de birer kâğıt nüshanın verilmesi gerektiğini ifade etti.

14- ARİFE BEKTAŞ, laboratuarın öğrenciler tarafında bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini, malzemelerin öğrencilere tanıtılarak laboratuarda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ders programına uygun olarak laboratuar ve sunum odası kullanım programı yapılması gerektiğini ifade etti. Laboratuarın malzemelerinin yetersiz olduğu ayrıca malzemelerin korunması için okulun fizik şartlarının yetersizliği nedeniyle bir mekân temin edilemediği okul idaresine söylendi.
15- Selim ERBAŞ, düz anlatım yoluyla ders anlatıldığı için öğrencileri derse motive etmek ve anlamalarını kolaylaştırmak için her türlü teknik donanım ve bilişim teknolojilerinden yararlanmaları gerektiğini söyledi. Sınıflarda akıllı tahta kullanılarak öğrencilere görsel animasyon ve videolar izletilerek dersin daha etkileşimli olması sağlanmalıdır. Ders işlenişi esnasında gerek öğrencilerin gerekse de öğretmenlerin, konularla ilgili sunumları, animasyonları, videoları, resimleri, bulmacaları, kavram haritalarını ve diğer etkinlikleri kullanmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca EBA nın aktif şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.
16- ÜMÜŞ KORKMAZ, konularla ilgili yapılacak olan deney, gözlem, gezi, proje ile etkinliklerin plan halinde hazırlandığını, konularda yeri geldikçe ünitelendirilmiş yıllık planlara göre bu planların hazırlandığını belirterek özellikle etkinliklerin ve deneylerin imkânlar dâhilinde öğrencilere yaptırılması gerektiğini söyledi.
17- ÜMÜŞ KORKMAZ, “İlkokul ve ortaokullarda artık performans görevi verilmeyecek.” Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 20 okundu. Buna göre ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. Esasen öğretmenin ders ve etkinliklere katılım notu (haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir) adı altında vereceği puanın ortalama üzerindeki etkisini ciddi şekilde artıracağı anlamına gelmektedir.

Proje görevleri ile ders içi etkinliklerin değerlendirilmesinde belirlenen dereceli puanlama anahtarlarının kullanılması gerektiğini söyledi. Kullanılan dereceli puanlama anahtarının, verilen görevin özelliğine göre farklılık gösterebileceğini belirten ders öğretmeni, değerlendirme yapılmadan önce öğrencilere dereceli puanlama anahtarları hakkında bilgi verilmesi ve öğrencilerin bu ölçütlere göre görevlerini hazırlaması gerektiğini de belirtti. Proje görevleri değerlendirilirken örnek puanlama anahtarı isteğe göre kullanılabilir.
ÖLÇÜTLER ve ÖLÇÜT TANIMLARI
1- Geliştirilmeli (5 puan)

2- Orta (10 puan)

3- İyi (15 puan)

4- Çok iyi (20 puan)


Özetleme Kuralları

Dil ve Anlatım

Yazım ve Noktalama

Tasarım

(İç-Dış Düzen)

Sunu Yapma

Toplam Puan

Öğrenci No

Adı - Soyadı

Proje görevi konuları eklerde belirtilmiştir. Fakat gerektiğinde öğretmenler özgün proje konuları da verebileceklerdir.

Ayrıca "bu benim eserim" ve "tübitak bilim fuarı" çalışmalarının okulumuzda daha aktif olarak yapılmasının öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgi düzeyini artıracağı ifade edildi.

18- HASAN ALTUNTAŞ, tarafından 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu okundu. Atatürk İlke ve İnkılâpları öğretim esasları 2488 sayılı tebliğler dergisi esas alınarak incelendi. Atatürk İlke ve İnkılâpları öğretim esaslarının yıllık ve günlük planlara alınması, yeri ve zamanı geldiğinde derslerde anlatılması gereği ifade edildi.
19- SELİM ERBAŞ, ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede, 8. sınıflarda birince ve ikinci dönem ders öğretmenleri tarafından yapılan yazılı sınavlardan birinin bakanlık tarafından merkezi olarak yapılacağı, sınavın test olarak uygulanacağı, yanlışların doğruyu götürmeyeceği, 6. sınıf puanının %10, 7. sınıf puanının %20, 8. sınıf puanının %70 oranında yerleştirme puanında etkili olacağı sonuçlarına ulaşıldığını belirtti. Bu bağlamda okulda yapılacak yazılı sınavların uygulanmasında bu konunun dikkate alınması gerektiğini belirtti. 8. sınıflarda yapılacak yazılıların ders ve çalışma kitaplarındaki kazanımlara göre yapılması gerektiği vurgulandı.
20- ÜMÜŞ KORKMAZ, yönetmeliklerdeki değişmeleri ifade etti. Önemli ayrıntılar ve kıyaslamalar yapıldı.

Ortaokullarda  sınıf geçme sistemi de değişti. Önceden puanı kaç olursa olsun iki dönemden birisinin notu 2 ve üzeri olması yeterliyken, artık sınıf geçmede öğrencinin iki dönem aritmetik puan hesaplamasının 45,00 olması istenecek.

Yeni yönetmelikteki ayrıntılar, kanun ve amaçlar eklerde belirtilmiştir.

Yeni öğretim yılında öğretmenlerin yaptıkları çalışmaları daha rahat paylaşması için sosyal medyadan faydalanılmasının önemi üzerine görüşler belirtildi.
21- KEMAL ÇELİK, matematiksel işlemlerin olduğu konularda anlaşılabilmesi için matematik öğretmenleri ile işbirliği yapılarak kullanılacak işlemlerle ilgili yardım alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve Görsel Sanatlar Öğretmeni ile çizimler konularında, Türkçe Öğretmeni ile anlatım ve anlama konularında işbirliği yapılması uygundur.
22- Değerler eğitimi konularının derslerde il, eğitim bölgesi ve okulda alınan kararlar doğrultusunda yıllık plana aktarılıp uygulanması kararı alındı.
23- 2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem zümre öğretmenleri kurulu toplantısı dönemin ve yılın başarılı geçmesi dilek ve temennileri ile sona erdirildi.

ALINAN KARARLAR
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Toplantının Yapıldığı Yer Öğretmenler Odası iconToplantının Yapıldığı Yer Öğretmenler Odası

Toplantının Yapıldığı Yer Öğretmenler Odası iconDersi I. DÖnem fiZİK dersi ZÜmre öĞretmenler tutanağI

Toplantının Yapıldığı Yer Öğretmenler Odası icon1. Okul zümre başkanları öğretmenler odasında toplandı. Yapılan yoklamada...

Toplantının Yapıldığı Yer Öğretmenler Odası iconTarih anlatiminda yer ve zamanin önemi nediR?

Toplantının Yapıldığı Yer Öğretmenler Odası iconSoruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen!

Toplantının Yapıldığı Yer Öğretmenler Odası iconYön: Belli bir noktaya göre olan yer, taraf Lejant

Toplantının Yapıldığı Yer Öğretmenler Odası icon1- İnsan topluluklarında toplumlar arasında geçmişte meydana gelen...

Toplantının Yapıldığı Yer Öğretmenler Odası iconİSLÂMÎ kurallar ‘Boğaz köprüsünden atla, biz yer çekimini Devrimlerle...

Toplantının Yapıldığı Yer Öğretmenler Odası iconİnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını,...

Toplantının Yapıldığı Yer Öğretmenler Odası iconEtkiNLİK 1: Kitaptaki doğal ortamlar ve resimlerde yer alan doğal...


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com