Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir?


a.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar

ADI: 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İMAM HATİP ORTAOKULU SINIFI:
SOYADI: 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI NO:1.
I. Savaşlar II. Doğal afetler III. Yoksulluk
Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
2. Ortak bir amaç için bir araya gelen, en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, aralarında ilişki ve işbirliği bulunan topluluğa “grup” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir?
A) Halk oyunları ekibi B) Maçtaki seyirciler
C) Aile bireyleri D) Sınıftaki öğrenciler


3. Aşağıdakilerden hangisi sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamanın getirebileceği sonuçlardan değildir?
A) Can kaybı B) Mal kaybı
C) Üretimin hızlanması D) Çevre kirliliğinin artması


4. Sorumluluklarını yerine getiren bir bireyin;
I. daha az sorunla karşılaşması,
II. sık sık beklenmedik durumlar yaşaması,
III. başarılı ve mutlu olması
durumlarından hangileri ile karşılaşması beklenir?
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III

5. Sosyal bilgiler dersi insana saygılı olmanın toplumsal ilişkilerdeki önemini fark ettirir. İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanıştırır. Yaşamımızı demokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğretir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi ile kazandırılmak istenen bir davranış değildir?

A) Yasalara uyma B) Hoşgörülü olma

C) Sorumluluklarını bilme D) Çıkarcı olma


6. Aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çocuklara verilirse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ihlal edilmiş olmaz?
A) İşçi olarak çalıştırılması
B) Askere götürülmesi
C) Satranç kulübüne katılması
D) Sokakta mendil satması
7. Kültürel özelliklerimizi oluşturan öğelerden biri de el sanatlarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez?

A) Halk oyunları B) Bakırcılık

C) Çinicilik D) Ahşap işçiliği

8. Aşağıdakilerden hangisi Sümerlere ait özelliklerden biri değildir?
A) Mezopotamya’da kurulan medeniyetlerdendir.
B) Tarihî devirleri başlatmışlardır.
C) Astronomi ile ilgilenmişlerdir.
D) Parayı bularak ekonomiye katkı sağlamışlardır.
9. El ele tutuşarak kemençe eşliğinde oynadığımız bir oyundur. Baştan ayağa dalgalanma figürleriyle fırtınalı
Karadeniz’in zorlu yaşamını yansıtır.
Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Hora B) Çayda çıra C) Horon D) Kaşık


10. Daha çok tapınak, okul, rasathane gibi amaçlar için yapılmış Zigguratlar hangi medeniyete aittir?
A) Asurlular B) Sümerler C) Urartular D) Babiller


11. Geçmişteki uygarlıkların izlerini taşıyan yerlere tarihî mekânlar denir.
Buna göre
I. Silifke Kalesi – Mersin
II. Selimiye Camii – Edirne
III. Abant Gölü – Bolu
hangileri tarihî mekândır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
12. Ergenekon Destanı’na göre; Türkler zamanla Ergenekon Dağına sığmaz olurlar, atalarının eski yurtlarını geri almak için çeşitli yollar aramaya başlarlar. Nihayet dağda zayıf bir nokta tespit ederler, o noktayı eriterek çıkış yolu bulurlar. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihî gün 21 Mart gününe rastlar. İşte bugün Türk topluluklarında bayram olarak kutlanır ve baharın başlangıcı olarak adlandırılır.

Buna göre yukarıda verilen parçada anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ramazan Bayramı B) Hıdırellez Bayramı

C) Nevruz Bayramı D) Zafer Bayramı


13. Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerin yazıyı icat etmelerinin katkılarından değildir?
A) Eğitim, bilim ve sanat gelişmiştir.
B) Tarihî devirler başlamıştır.
C) Bilgiler kayıt altına alınmıştır.
D) Tarımda ilerlemişlerdir.
14. Ülke olarak tarihî eserler yönünden oldukça zengin bir mirasa sahibiz.
Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz tarihî eserlerden değildir?
A) Topkapı Sarayı B) Selimiye Camii
C) Mevlana Müzesi D) Damlataş Mağarası

15. Anadolu’da birçok medeniyetin doğmasına ve yaşamasına beşiklik ettiği bilinmektedir.
Anadolu’nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak
seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Toprağın verimli olması
B) Su kaynaklarının bulunması
C) Doğal kaynaklarca zengin olması
D) Teknolojik çalışmalara uygun olması
16. İlk Çağda;
I. toprağı işleyerek tarımla uğraşması,
II. ateşi kullanmış olmaları,
III. duvarlara ve taşlara resimler çizerek anlaşabilmeleri,
IV. toplayıcılıkla beraber avcılık yapmaları

faaliyetlerinden hangileri insanların üretim yaptıklarını gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) III ve IV

17. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan uygarlıklardan değildir?

A) Frigler B) Sümerler C) Asurlar D) Babiller

18. Anadolu medeniyetleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Lidyalılar en önemli gelirlerini ticaretten elde etmişlerdir.
B) Frigler tek tanrılı dine inanmışlardır.
C) Urartular su kanalları ve barajlar inşa etmişlerdir.
D) Hititler ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır.

19. Türkiye’nin fiziki haritası incelendiğinde Konya Ovası ve Antalya Ovası farklı renkte gösterilmektedir.

Bu durum iki ovanın hangi bakımdan farklı olmasıyla ilgilidir?

A) Yükselti değerleri B) Bitki örtüsü

C) Yağış miktarı D) Enlem derecesi

20.

  • Karalar üzerinde bulunan çukurlara suların birikmesiyle oluşan yer şeklidir.

  • Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine egemen ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleridir.

  • Akarsuların yüzeyden aktığı, çevrelerine göre alçakta kalmış geniş düzlüklerdir.

Yukarıda verilen tanımlar ile aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?

A) Ova B) Göl C) Vadi D) DağHer soru 4 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar.

Zeki DOĞAN – Sosyal Bilgiler Öğretmeni21.

  • Yazlar sıcak ve kurak geçer.

  • Kış ayları ılık ve yağışlıdır.

  • Bitki örtüsü maki olarak adlandırılan çalılıklardır.

Buna göre yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karasal İklim B) Karadeniz İklimi
C) Bozkır İklimi D) Akdeniz İklimi

22. Düzenli yağışların görüldüğü ve orman alanlarının fazla olduğu yerlerde ahşap evler inşa edilmektedir.
Buna göre ahşap evlerin aşağıdaki bölgelerin hangisinde daha yaygın olması beklenir?
A) Marmara Bölgesi B) Doğu Anadolu Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi D) İç Anadolu Bölgesi

23. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeye elverişli yerlerden biri değildir?
A) Verimli topraklar
B) Turizmin geliştiği yerler
C) İklimin ılıman olduğu yerler
D) Yükseltinin fazla olduğu yerler
24. Marmara Bölgesi’nin fiziki haritası üzerinde inceleme yaptığımızda aşağıdaki yerlerden hangisine ulaşmamız mümkün değildir?

A) Uludağ B) Bursa Ovası

C) Tuz Gölü D) İstanbul Boğazı

25. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinin yapısını, dağılışını ve yükseltilerini gösteren haritalardır?

A) Siyasi haritalar

B) Fiziki haritalar

C) Özel haritalar

D) Beşerî ve Ekonomik haritalar


JOKER SORU

26. Aşağıdakilerden hangisi tarihî - kültürel bir öge değildir?

A) Efes Antik kenti B) Kütahya Çinileri

C) Sultanahmet Camii D) Düden Şelalesi

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir? icon1. Vakıflar sayesinde Osmanlı ülkesinde; eğitim, sağlık, yol, cami,...

Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir? icon1. Vakıflar sayesinde Osmanlı ülkesinde; eğitim, sağlık, yol, cami,...

Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir? icon1. Vakıflar sayesinde Osmanlı ülkesinde; eğitim, sağlık, yol, cami,...

Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir? iconKocaeli Marmara Bölgesinin ilidir III. Türkiye Asya ve Avrupa kıtasının...

Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir? iconTürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu M. Kemal ile Göktürk Devleti’nin...

Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir? icon1. Yukarıdaki Türkiye haritasında Anadolu’da kurulmuş olan mede-niyetlerin...

Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir? iconTıpkı insanda olduğu gibi, gerçekte madde ve mâna bir bütündür

Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir? iconSon yıllarda kpss'de bu konuyla ilgili sorular, ağırlıklı olarak...

Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir? iconSoruları sorulur bir isim verilir Figür puzzle gibi parçalara ayrılır...

Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir? icon1- selçuklular, kendi soydaşları olan göçmen Oğuzlardan ziyade, Karluk,...


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com