Ders saati


sayfa1/7
a.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
  1   2   3   4   5   6   7
2017/2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

………………………………….

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I

ÖĞRETMEN: SINIF: 9.SINIFLAR DERS : TARİH 9

SÜRE

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

( HEDEF VE DAVRANIŞLAR )

KONULAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi )

EYLÜL
ÜNİTE I : TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

1. HAFTA

2


1.Bir araştırma alanı ve bilim olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

1.İnsanlığın Hafızası Tarih

Diğer Bilim Dallarının hangi yöntemleri kullandıklarına dair araştırma yapmaları sağlanır.

a) Tarihin konusunun zaman içindeki insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan eserler ve değişimler olduğu belirtilir.

b) Tarih biliminin; konusu, yöntemi, kaynakları ve başvurduğu kanıtlar itibarıyla diğer beşerî ve sosyal bilimler ile fen bilimlerinden farklılığı vurgulanır.

Anlatım

Soru-Cevap

Örneklendirme

Karşılaştırma

Araştırma-İnceleme

Grup Çalışması

Grup Tartışması

Yapılan Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı

Akıllı tahta

Duvar Haritası

Kaynak Kitaplar
2.. HAFTA

2

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.

2.Neden Tarih?

Tarih ve Tarihçi: Örnek olay ve nesnelerden yararlanarak tarih biliminin konusu, tarihçinin kullandığı kaynaklar ve yöntemler tartışılır.

a) Ortak hafızanın kimlik oluşturma ve toplumsallaşmadaki rolü üzerinde durulur.

b) Mensubu olduğumuz toplum ve ülke ile içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için geçmişi bilmemiz gerektiği üzerinde durulur.

c) Günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve gelecek hakkında gerçekçi ve akılcı planlamalar yapabilmek için geçmişte meydana gelenlerin farkındalığına dayanan bir tarih bilincine sahip olmak gerektiği vurgulanır.

ç) Tarih öğrenmenin; araştırma, kanıt kullanma, sorgulama, neden-sonuç ilişkisi kurma, eleştirel düşünme, empati, zaman ve kronoloji ile değişim ve sürekliliği algılama gibi yaşam becerilerini kazanmadaki yer ve önemine değinilir.

d) Tarihî olayların, bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınmasının tarihî gerçeklerin yorumlanmasına etkileri örnek olay ve metinler üzerinden ele alınır.

Anlatım

Soru-Cevap

Örneklendirme

Karşılaştırma

Araştırma-İnceleme

Grup Çalışması

Grup Tartışması

Yapılan Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı

Akıllı tahta

Duvar Haritası

Kaynak Kitaplar
EKİM

1. HAFTA

2

Tarihin dönemlendirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımları analiz eder.

3.Zamanın Taksimi

Zaman Şeridi: Milat, çağ, yüzyıl vb. kavramlar kullanılarak tarih öncesi çağlar ve tarih çağlarıyla ilgili tarih şeridi hazırlanır.

Zaman ve Takvim: Görsel ve yazılı materyallerden

faydalanılarak geçmişten günümüze kadar kullanılan takvimler örneklendirilip incelenir.

a) Zamanın “dün-bugün-yarın” şeklinde taksiminin insan aklının bir ürünü olduğu ve dünü anlama çabasının geleceğe dönük bir yön bulma faaliyeti şeklinde de ortaya çıkabileceği vurgulanır.

b) Farklı toplum ve kültürlerin geçmişin dönemlendirilmesinde kendi tarihlerindeki önemli olayları dikkate aldıklarına değinilir.

c) Zaman içerisinde kullanılan farklı takvim sistemlerine (güneş yılı ve ay yılı esaslı takvimler) ve Türkler tarafından kullanılan takvimlere (On İki Hayvanlı Türk Takvimi, miladi takvim, hicri takvim, Celâli Takvimi, Rûmî Takvim) değinilir.

ç) Miladi takvim ile hicri takvim arasındaki temel farklar vurgulanır.

d) Yüzyıl hesaplamalarının nasıl yapıldığı açıklanır.

e) Döngüsel ve ilerlemeci zaman anlayışları arasındaki farklar üzerinde durulur.

Anlatım

Soru-Cevap

Örneklendirme

Karşılaştırma

Araştırma-İnceleme

Grup Çalışması

Grup Tartışması

Yapılan Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı

Akıllı tahta

Duvar Haritası

Kaynak Kitaplar
2. HAFTA2


Tarihî olay (vaka) ve olguyu (vakıa) ayırt eder.

4. Vaka ve vakıayı ayırıyorum

Yeni Belgeler Yeni Bilgiler: Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan yeni belgeler ışığında tarihî bilginin ve yorumların nasıl değiştiği - Bilge Kağan Hazineleri, Osmanlı Devleti’nde ilk para, Meşrutiyet Dönemi kadın hareketleri gibi - sunulan örnekler üzerinden tartışılır.


Tarihî olayların biricikliğine karşılık tarihî olguların tekrar edebilir doğasına ilişkin örnekler verilir.

Anlatım

Soru-Cevap

Örneklendirme

Karşılaştırma

Araştırma-İnceleme

Grup Çalışması

Grup Tartışması

Yapılan Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı

Akıllı tahta

Duvar Haritası

Kaynak Kitaplar  1   2   3   4   5   6   7

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati: 1

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconKurallarına göre otomatik yaz saati değişimi

Ders saati iconDers matematiK

Ders saati iconDers Sorumlusu


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com