Gİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar tarih dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plan


sayfa1/6
a.ogren-sen.com > öykü > Ders
  1   2   3   4   5   6
GİRESUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM YILI 9. SINIFLAR TARİH DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

Süre


KAZANIMLARKAZANIM AÇIKLAMALARI


KONULAR


ÖĞRENME ÖĞRETME

YÖNTEM ve TEKNİKLERİ


KULLANILAN

EĞİTİİM

TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ ve

GEREÇLERDEĞERLER EĞİTİMİ


DEĞERLENDİRME

(Hedef ve davranışlara ulaşma düzeyi)

Ay

Hafta

Saat
I. ÜNİTE : TARİH ve TARİH YAZICILIĞI Kazanım sayısı: 6 Ünitenin Program içindeki payı : %13,8 Üniteye plan içinde ayrılan zaman : 10 ders saati
E Y L Ü L

EYLÜ L

IIII

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.a)Tarihin konusunun zaman içindeki insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan eserler ve değişimler olduğu belirtilir.

A. İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH

1. Tarihin Konusu

2. Tarihin Yöntemi

1. Kaynak Arama(Belge Bulma)

a. Sözlü Kaynaklar

b.Yazılı Kaynaklar

c. Yazısız Kaynaklar

d. Çizili, Sesli ve Görüntülü Kaynaklar


1. Anlatım

2. Tartışma,

3.Soru-cevap

4. Beyin Fırtınası

5. Not tutturma

6.Tekrarlama1. Ders Kitabı

2. Öğretmen El Kitabı

3. Konuyla İlgili Yayınlar

4 Sesli ve Görüntülü Eğitim Araçları

5. Harita ve Atlaslar

6. Türk Milli Kültürü

(İbrahim Kafesoğlu)

7.Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi

(Osman Turan)

8.İslam Ansiklopedisi

(Diyanet Vakfı)

9.Selçuklular- Türk İslam Devletleri

(Erdoğan Merçil)

10. İslami Kaynaklara Göre Peygamberler, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Aydemir, A. (2006),

11.Türk Tarihinin Ana Hatları, İstanbul: Devlet Matbaası. .Bayur, Y. H. (1930),

12.Sorularla Eski Türk Tarihi(Ali Ahmetbeyoğlu)

13.Selçuklu Tarihi, İstanbul: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları. Kafesoğlu, İ. (1972),

14.İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu. . Ögel, B. (2014),

15.Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul: Enderun Kitabevi. Togan, Z. V. (1981),


DOSTLUK


EBA Ders anlatımından faydalanılacaktır.

II


b) Tarih biliminin; konusu, yöntemi, kaynakları ve başvurduğu kanıtlar itibarıyla diğer beşerî ve sosyal bilimler ile fen bilimlerinden farklılığı vurgulanır.

2. Verileri Tasnif, Tahlil ve Tenkit Etme

a. Tasnif (sınıflandırma)

b. Tahlil (Çözümleme)

c. Tenkit (Eleştiri)

1. İç Eleştiri

2. Dış Eleştiri

d.Terkip (Sentez Yapma)

1.Hikayeci (Rivayetçi) Tarih

2.Öğretici Tarih

3.Araştırmacı TarihIVI

3. Tarih ve diğer bilimler;

Kronoloji, Coğrafya, Diplomasi,Arkeoloji, Heraldik, Etnografya, Antropoloji, Numizmatik, Paleografya,Filolaji ve Epigrafya.II9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve

yararlarını kavrar.

a)Ortak hafızanın kimlik oluşturma ve toplumsallaşmadaki rolü üzerinde durulur.

b)Mensubu olduğumuz toplum ve ülke ile içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için geçmişi bilmemiz gerektiği üzerinde durulur.

c)Günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve gelecek hakkında gerçekçi ve akılcı planlamalar yapabilmek için geçmişte meydana gelenlerin farkındalığına dayanan bir tarih bilincine sahip olmak gerektiği vurgulanır.

ç)Tarih öğrenmenin; araştırma, kanıt kullanma, sorgulama, neden-sonuç ilişkisi kurma, eleştirel düşünme, empati, zaman ve kronoloji ile değişim ve sürekliliği algılama gibi yaşam becerilerini kazanmadaki yer ve önemine değinilir.

d)Tarihî olayların, bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınmasının tarihî gerçeklerin yorumlanmasına etkileri örnek olay ve metinler üzerinden ele alınır.


B. NEDEN TARİH?


1. Anlatım

2. Tartışma,

3.Soru-cevap

4. Beyin Fırtınası

5. Not tutturma

6.TekrarlamaE K İ MII


9.1.3. Tarihin dönemlendirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımları analiz eder.


a)Zamanın “dün-bugün-yarın” şeklinde taksiminin insan aklının bir ürünü olduğu ve dünü anlama çabasının geleceğe dönük bir yön bulma faaliyeti şeklinde de ortaya çıkabileceği vurgulanır.


C. ZAMANIN TAKSİMİ

1. Zamana Göre Sınıflandırma

a. Tarih Öncesi Devirler

b. Tarih Devirleri

2.Mekana Göre Sınıflandırma

3. Konuya Göre Sınıflandırma


II

b)Farklı toplum ve kültürlerin geçmişin dönemlendirilmesinde kendi tarihlerindeki önemli olayları dikkate aldıklarına değinilir.

c) Zaman içerisinde kullanılan farklı takvim sistemlerine (güneş yılı ve ay yılı esaslı takvimler) ve Türkler tarafından kullanılan takvimlere (On İki Hayvanlı Türk Takvimi, miladi takvim, hicri takvim, Celâli Takvimi, Rûmî Takvim) değinilir.

ç)Miladi takvim ile hicri takvim arasındaki temel farklar vurgulanır.

d) Yüzyıl hesaplamalarının nasıl yapıldığı açıklanır.

e)Döngüsel ve ilerlemeci zaman anlayışları arasındaki farklar üzerinde durulur.

1. Takvimin Ortaya Çıkışı ve Tanımı

2. Tarihte Takvim

3. Türklerin Kullandıkları Takvimler

a.12 Hayvanlı Türk Takvimi

b.Hicri Takvim

c.Celali Takvim

ç.Rumi Takvim

d.Miladi Takvim

4. Geçmişten günümüze Zaman Anlayışları

5. Tarihin Dönemlendirilmesi
E K İ M

III


9.1.4. Tarihî olay (vaka) ve olguyu (vakıa) ayırt eder.

Tarihî olayların biricikliğine karşılık tarihî olguların tekrar edebilir doğasına ilişkin örnekler verilir.


D.VAKA VE VAKIAYI AYIRIYORUM


1. Anlatım

2. Tartışma,

3.Soru-cevap

4. Beyin Fırtınası

5. Not tutturma

6.Tekrarlama

7.Grup Tartışması1. Ders Kitabı

2. Öğretmen El Kitabı

3. Konuyla İlgili Yayınlar

4 Sesli ve Görüntülü Eğitim Araçları

5. Harita ve Atlaslar

6. Türk Milli Kültürü

(İbrahim Kafesoğlu)

7.Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi

(Osman Turan)

8.İslam Ansiklopedisi

(Diyanet Vakfı)

9.Selçuklular- Türk İslam Devletleri

(Erdoğan Merçil)

10. İslami Kaynaklara Göre Peygamberler, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Aydemir, A. (2006),

11.Türk Tarihinin Ana Hatları, İstanbul: Devlet Matbaası. .Bayur, Y. H. (1930),

12.Sorularla Eski Türk Tarihi(Ali Ahmetbeyoğlu)

13.Selçuklu Tarihi, İstanbul: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları. Kafesoğlu, İ. (1972),SORUMLULUK


Giresun Kalesi, mümkün olursa Giresun Adası Ziyareti


II

9.1.5. Tarihî bilginin tarihçiler tarafından nasıl meydana getirildiğini analiz eder.


a)Tarihçilerin geçmişe dair bilgilere, hangi kaynakları ve yöntemleri kullanarak nasıl ulaştıklarına değinilir.

b)Geçmiş hakkındaki haber ve bilgi kaynaklarını/kanıtları sorgulamanın tarihî bilginin oluşturulmasındaki önemi vurgulanır.


E. BELGEDEN BİLGİYE

1. İnsanlığın Serüveni Kayıt Altında

a. Hikâyeci tarih yazıcılığı

b. Öğretici (pragmatik) tarih yazıcılığıIII


I

c) Vakanüvislik tarzı tarih yazıcılığının olayları kaydetmekle yetinirken belgelerin sorgulanmasına dayalı tarih yazıcılığı anlayışının sebep ve sonuç bağlantıları çerçevesinde olaylardan olgulara varmaya çalıştığı vurgulanır.

2. Tarih Yazıcılığında Değişim

a. Araştırıcı tarih yazıcılığı,

b. Sosyal tarih yazıcılığında

c. İslam dünyasında tarih yazıcılığıII9.1.6. Tarihî bir konu hakkındaki farklı bakış açılarına dayalı yorumları karşılaştırır.


a) Tarihî bilginin kanıtlara dayalı olmasının yanı sıra tarihçilerin değerlendirme ve yorumlarını da içerdiği belirtilir.

b)Aynı tarihsel olayı farklı kaynak ve zihniyet ile değerlendirmenin farklı yorumlara neden olabileceği çeşitli örnekler üzerinden vurgulanır.

c)Günümüzde başta görsel medya olmak üzere çeşitli kaynaklarca yayılan popüler tarih bilgisi ve yorumlarına sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmanın gerekliliği vurgulanır.

Ç)Bilimsel bilginin değişebilir olduğuna, ulaşılan yeni kaynaklar aracılığıyla ya da mevcut kaynakların yeni araştırmacılar tarafından yorumlanmasıyla geçmişe dair bilgilerimizin yeniden inşa edilebileceğine dikkat çekilir.F. TARİH VE YORUM


II. ÜNİTE : KADİM DÜNYADA İNSAN Kazanım sayısı: 10 Ünitenin Program içindeki payı : %36,1 Üniteye plan içinde ayrılan zaman : 25 Ders saati
  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Gİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar tarih dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plan iconLİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi...

Gİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar tarih dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plan icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10....

Gİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar tarih dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plan icon5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal...

Gİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar tarih dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plan iconLİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi

Gİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar tarih dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plan iconLİsesi 2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili

Gİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar tarih dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plan icon2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam...

Gİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar tarih dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plan icon20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir

Gİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar tarih dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plan icon2016 2017 EĞİTİM – ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri ders plâNI

Gİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar tarih dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plan icon2016 2017 EĞİTİM – ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri ders plâNI

Gİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar tarih dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plan icon2017-2018 education year selendi religious vocational anatolian high school


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com