Sosyal biLGİler sinif dönem sinavi


a.ogren-sen.com > öykü > Evraklar

ADI :

SOYADI:

. ORTAOKULU

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF 2. DÖNEM 2. SINAVI

SINIFI : 7- NO:
1-) İletişimde en önemli becerilerden biri iyi bir dinleyici olmaktır.

Aşağıdaki davranışlardan hangisini iyi bir dinleyicinin yapmaması gerekir?

A) Konuşmacıyı, sözünü kesmeden dinlemek

B) Konuşmacının söylediklerini anlamaya çalışmak

C) Konuşmacının jest ve mimiklerine dikkat etmek

D) Konuşmacıyla göz teması kurmaktan kaçınmak
2-) 8-11. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Biruni, Harezmi, İbni Sina gibi bilginlerin eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.

Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İslam bilginleri bilimsel gelişmeye katkı yapmıştır.

B) İslam dini bilimi teşvik etmiştir.

C) Çağdaş uygarlık tümüyle İslam bilginlerinin eseridir.

D) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
3-) Bir fabrikada makine mühendisi olarak çalışıyorum. Ama yaptığım işten zevk almıyorum. İnsanlarla iletişim kurabileceğim, çocuklarla vakit geçirebileceğim bir meslek seçseydim daha mutlu olurdum.

Buna göre, Nurgül’ün mesleğini seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmediği söylenebilir?

A) Mesleğin kazancına B) İlgi alanlarına

C) Mesleğin iş imkânlarına D) Ailesinin beklentilerine
4-) Osmanlı Devleti’nde uygulanan Tımar sistemi sayesinde;

 • Tarımsal üretimin devamlılığı sağlanmıştır.

 • Bulundukları bölgenin güvenliği sağlanmıştır.

 • Masraf yapmadan hazır bir orduya sahip olunmuştur.

 • Devlet adına vergi toplanmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin faydaları arasında gösterilemez?

 1. Toprakların boş bırakılması önlenmiştir.

 2. Vergilerin kolay toplanması sağlanmıştır.

 3. Ticaretin gelişmesi sağlanmıştır.

 4. Devletin askeri masrafları azaltılmıştır.1.Rönesans 2.Sanayi İnkılabı

3.Coğrafi 4.Keşifler Reform

5-)Avrupa tarihinde meydana gelen yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) III-II-I-IV B) III – I – IV – II

C) III-I-II-IV D) III – IV – I – II

Cumhurbaşkanı’nın, TBMM’nin çıkardığı bazı yasaları onaylamayarak yeniden görüşülmesi için TBMM’ye geri göndermesi yetkisine …………..?................... verilir.
6-)

Verilen tanımda soru işareti “?” ile boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Referandum B) Tasarı C) Veto D) Koalisyon

Eski Türk devletlerinde görülen ve tanrının bir kişiye devleti yönetme yetkisini vermesine ………………… denir.
d:\deneme sinavlari\resimler\boy-writing_~k4307534.jpg 7-)Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

A) Toy B) Veraset C) Kurultay D)Kut

8-) Osmanlı Devleti’nde 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi ile halk ilk defa padişahın yanında yönetime katılmaya başlamıştır.

Bu durum Osmanlı Devleti’nde yönetim biçiminin aşağıdakilerden hangisi olduğuna kanıt oluşturur?

A) Cumhuriyet B) Monarşi C) Meşrutiyet D) Oligarşi

9-) Aşağıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde görülen yönetim kurumlarıdır?

I- Kurultay

II- Divan-ı Hümayun

III- TBMM

IV- Meclisi Mebusan

A) I ve II B) III ve IV C) I ve III D) II ve IV

* Ülkemdeki herkes kanun önünde eşittir.

* Herkesin can ve mal güvenliği kanun güvencesindedir.

* Kimseden haksız yere vergi alınmayacaktır.

* Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.
10- Osmanlı padişahı Abdülmecit’in 1839’da ilan ettiği yandaki Tanzimat Fermanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Çeşitli yenilikler içerdiğine

B) Askeri alanda yenilgilere yol açtığına

C) Toplumsal hakları ele aldığına

D) Kanunun üstün tutulduğuna
11-) Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bazı özellikleri verilmiştir.

 1. Türk Milleti kendini yönetecek kişileri seçim yoluyla kendisi seçer. Bu amaçla dört yılda bir genel seçimler yapılmaktadır.

 2. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Devlet insanlara inançları ile ilgili bir baskı ve telkinde bulunmaz. Din ve vicdan özgürlüğü vardır.

Buna göre, Türk Devleti’nin özelliklerinin ilgili olduğu kavramlar

aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1

2

A)

Sosyal

Laik

B)

Hukuk

Demokratik

C)

Demokratik

Laik

D)

Hukuk

Sosyal12-) Bir kanunun yürürlüğe girmesinde son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anayasa komisyonlarında görüşülerek son şeklinin verilmesi

B) TBMM’de kabul edilmesi

C) Cumhurbaşkanının onaylaması

D) Resmi Gazetede yayımlanması
-Ülkeyi bir kral yönetir.

-Devletin yönetiminde dini kurallar geçerlidir.

-Yönetimde söz sahibi olmak için belli bir gruba ait olmak gerekir.

-İnsanların hak ve özgürlüklerini yönetenler belirler.

13-) Yukarıda verilen bilgileri uygun olduğu yönetim şekli ile eşlettirdiğimizde hangi seçenek dışarıda kalır?

A) Oligarşi B) Teokrasi C) Meşrutiyet D) Monarşi
14-) Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar adaletin eşit olarak dağıtıldığı mahkemelere başvururlar. Haksızlığı şayet devlet yapmışsa bu da mahkeme tarafından düzeltilir. Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

A) Laik Devlet B) Sosyal Devlet

C) Demokratik Devlet D) Hukuk Devleti
15-) Aşağıda Türk devletleri ve yönetildikleri meclis eşleştirilmiştir.

Verilen tablonun hangi seçeneğinde yanlışlık yapılmıştır?
Devlet

Yönetildiği Meclis

A)

Osmanlı Devleti

Divan-ı Hümayun

B)

Türkiye Selçuklu Devleti

Kurultay

C)

Türkiye Cumhuriyeti

TBMM

D)

Göktürkler

Kurultay

MADDE1:

Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

MADDE2:

Türkiye Cumhuriyeti başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik sosyal bir hukuk devletidir.

MADDE6:


Türk Milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanılır.

 1. Toplumsal ilişkileri düzenleyen kanunlar yapmak

 2. Kanunların uygulanmasını sağlamak

 3. İnsanlar arasındaki hukuki sorunları çözmek

16-) Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bazı görev ve yetkileri verilmiştir.

Devletin bu görevlerini yapan organlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

I II III

A) TBMM Cumhurbaşkanı Bağımsız Mahkemeler

B) TBMM Bağımsız Mahkemeler Bakanlar Kurulu ve

Cumhurbaşkanı

C) Bağımsız Mahkemeler Bakanlar Kurulu ve TBMM

Cumhurbaşkanı

D) TBMM Bakanlar Kurulu ve Bağımsız Mahkemeler

Cumhurbaşkanı
BAKANLAR KURULUNUNUN KANUN TASARISI HAZIRLAMASI?
KANUN TASARISININ MECLİS KOMİSYONUNA GÖNDERİLMESİ

17-)Yukarıdaki bir yasanın hazırlanması ile ilgili olarak verilen tabloda ‘?’ ile ifade edilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Kanunun Resmi Gazetede yayımlanması

B) Kanun Tasarısının Cumhurbaşkanı onayına sunulması

C) Kanun Tasarısının Meclis Genel Kuruluna sunulması

D) Kanun Tasarısının Meclis Başkanlığı’na sunulması
18-) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans sonucunda ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

A) Skolastik düşünce yerini pozitif düşünceye bıraktı.

B) Laik eğitim kurumları ortaya çıktı.

C) Hümanizm denilen edebiyat akamı ortaya çıktı.

D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler oldu.
7-TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilmesi

6- Kanun Tasarısı Hazırlanması (Bakanlar Kurulu)
5-Resmi Gazetede Yayımlanması
4-Cumhurbaşkanınca onaylanması

1-Tasarının Komisyona gönderilmesi ve rapor hazırlanması
2-TBMM Genel Kurulunda Görüşülmesi

3-TBMM Başkanlığına Tasarının Sunulması


14.

19-) Yukarıda Bir kanunun kabul edilmesi aşamaları karışık olarak verilmiştir. Doğru sıralama hangisidir?

A) 6-3-7-2-1-4-5 B) 6-3-2-1-7-4-5

C) 6-5-3-1-2-7-4 D) 6-3-1-2-7-4-5
20-) Avrupa’da;

 1. Mezhep birliğinin bozulması

 2. Laik eğitim kurumlarının açılması

 3. Skolastik düşüncenin yıkılması

 4. Bilim ve teknikteki gelişmelerin hızlanması

Gibi gelişmelerden hangisi ya da hangileri Reform’un sonuçları arasında gösterilebilir?

A) I ve IV B) Yalnız I C) I ve II D) III ve IV
21-)

* Ali Kuşçu * Uluğ Bey * Takiyüddin

Yukarıdaki verilen bilim insanlarının ortak özellikleri arasında;

I. Bilimsel gelişme sürecine katkıda bulunmaları

II. Astronomi ile ilgili çalışma yapmaları

III. Bilim yapma özgürlüklerini kullanmaları

Durumlarından hangileri gösterilebilir?

A)I ve II B)I ve III C)II ve III D) I, II ve III

22-) Yukarıdaki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan maddeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi ne ulaşılamaz?

A) Devletin yönetim şekli belirtilmiştir.

B) Egemenliğin kaynağını ve nasıl kullanılacağı belirtilmiştir.

C) Devletin temel amaç ve görevleri belirtilmiştir.

D) Cumhuriyetin nitelikleri belirtilmiştir


23-) Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının kanun maddesi üzerindeki hak ve sorumluluklarından değildir?

A) Kanunu veto etmek B) Kanunu onaylamak

C) Kanun yapmak D) Kanunu Resmî Gazete’de yayımlamak
24-)8 Nisan 2006’da Tuzla’ya bağlı Orhanlı beldesinde gömülü olarak zehirli variller ortaya çıktı. Medyada sık sık neden öyle bir olayın yaşandığı sorgulandı. Fikir belirtenlerin büyük bir çoğunluğu, yasaların caydırıcı olmadığını, doğaya zarar verenlerin çok küçük cezalar ile kurtulduğunu belirtti. Çevre Koruma Kanunu bir an önce çıkmazsa böyle olayların sık sık yaşanacağı dile getirildi.

Metne göre, çevre sorununun çözümünde aşağıdaki kurumlardan hangisine görev düşmektedir?

A) Bağımsız Mahkemeler B) TBMM

C) Adalet Bakanlığı D) Cumhurbaşkanlığı

25-) Birûnî; matematik, astronomi, eczacılık ve sosyoloji gibi değişik alanlarda çok sayıda eser vermiştir. Eski Yunan medeniyetini ve bilginlerini takdir etse de Aristo ve Batlamyus’un teorilerinden bazılarına karşı çıkarak Dünya’nın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu ileri sürmüştür.

Parçada verilen bilgiye göre Birûnî hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çok yönlü bir bilim insanıdır.

B) Dünya bilim mirasına katkıda bulunmuştur.

C) Batı medeniyetine ait eserlerden yararlanmıştır.

D) Buluşlarının doğruluğu yaşadığı dönemle sınırlı kalmıştır.


A

B

C

DA

B

C

D

1
14

2
15

3
16

4
17

5
18

6
19

7
20

8
21

9
22

10
23

11
24

12
25

13

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sosyal biLGİler sinif dönem sinavi iconDershanesi sosyal biLGİler sinif dönem sinavi sorulari

Sosyal biLGİler sinif dönem sinavi iconSosyal biLGİler-6- dönem yazili sinavi

Sosyal biLGİler sinif dönem sinavi icon5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal...

Sosyal biLGİler sinif dönem sinavi icon7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari

Sosyal biLGİler sinif dönem sinavi iconSosyal biLGİler sinif ders notu

Sosyal biLGİler sinif dönem sinavi iconİLKÖĞretim sosyal biLGİler dersi sinif programi

Sosyal biLGİler sinif dönem sinavi iconSosyal biLGİler dersi sinifi dönem yazili yoklama sinav sorulari

Sosyal biLGİler sinif dönem sinavi icon10. sinif astronomi ve uzay biLİmleri dersi DÖnem yazili sinavi (A)

Sosyal biLGİler sinif dönem sinavi icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10....

Sosyal biLGİler sinif dönem sinavi iconSosyal biLGİler 6(101-200)


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com