Tarihin Tanımı : Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir


a.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
Tarih Bilimine Giriş

Tarihin Tanımı: Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdirTarihin Konusu: İnsan topluluklarının, en eski zamanlardan günümüze kadar geçirmiş olduğu siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini etkinliklerdir.

Tarih Öğrenmenin Sağladığı Yararlar:

-Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesini sağlar.

-Toplumların karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunmasını kolaylaştırır.

-Milletlerin geleceklerine güvenle bakmalarını sağlar.

-Milletlerin kendi aleyhlerine hazırlanan oyunlara düşmemesini sağlar.

-Vatan ve millet sevgisini artırır.

-Milli birlik ve bütünlük duygusunu geliştirir.Tarihi Olay: İnsan topluluklarının dini, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda meydana getirdikleri kısa süreli gelişmelerdir. Olayın başlangıcı, bitişi ve yeri bellidir.

Tarihi Olgu: Tarihi olayların sonucunda ortaya çıkan uzun süreli gelişmelerdir.

Örneğin: Çanakkale Savaşı tarihi bir olay, savaş ise bir olgudur. Malazgirt Savaşı-olay, Anadolu’nun Türkleşmesi- olgu, Kavimler Göçü-olay, Feodalitenin yaygınlaşması-olgu.Tarihi Olayların Özellikleri:

-Tarih, geçmişte meydana gelen olayları inceler.

-Olaylar belli bir yer ve zamanda meydana gelmiştir.

-Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.

- Olaylar belgelere dayandırılır.

-Tarihi olaylar tekrarlanamaz, deney ve gözlemi yapılamaz.Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar

-Olaylar, neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmelidir.

-Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir.

-Olayda rolü olan kişilerin katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği günün şartları göz önünde bulundurulmalıdır.

-Olayın geçtiği yerde araştırma yapılmalıdır.

-Olaylar objektif olarak değerlendirilmelidir.Objektifliğin sağlanması için aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:

Tarih bilimine giriş konu özetleri-Olayın üzerinden belli bir süre geçmelidir.

-Olay, meydana geldiği zamanın değer yargıları göz önüne alınarak incelenmeli, günümüzün değer yargıları ile yorumlanmamalıdır.

-İncelenen olay ile ilgili kaynak taraması yapılmalıdır.Tarihi olayların ve olguların araştırılması ve değerlendirilmesi sırasında izlenmesi gereken yöntemler:

A.Tarama (Kaynak Arama):Olayla ilgili yazılı ve yazısız kaynaklara başvurulur.

Yazılı Kaynaklar: Kitabeler, şecereler, biyografiler, seyahatnameler, hatıralar, takvimler, dergiler ve gazeteler.

Mahkeme kayıtları, resmi veya özel mektuplar, fermanlar, paralar, kanunlar,

Yazısız Kaynaklar: Evler, kaleler, çeşmeler, heykeller, resimler, fotoğraflar, filmler, destanlar, hikâye ve masallar, efsaneler.

B.Tasnif (Sınıflandırma): Tarihsel verilerin(bilgilerin) zamana, yere ve konuya göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesine tasnif denir. Belgeler sınıflandırılır.

C.Tahlil (Çözümleme): Elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının tespitine Tahlil etme denir. Belgeler çözümlenir.

D.Tenkit (Eleştiri): Eldeki bilgilerin doğruluk derecesinin, güvenilir kaynaklara göre belirlenmesidir. Belgelerin yanlış olanları ayırt edilir

E.Terkip (Sentez): Kaynaklar sınıflandırma, çözümleme ve eleştiri aşamasından geçtikten sonra çalışmaları birleştirmek, bir araya getirmek ve sonuca gitmek işlemine Terkip, sentez yapma, birleştirme denir.Tarihin Tasnifi

Tarihin araştırılmasında ve öğretiminde kolaylık sağlamak amacıyla tarih zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırılır.

A.Zamana Göre Sınıflandırma: Bu tasnifte tarih, kronolojik dilimlere, çağlara bölünmüştür. Örneğin: Tarih öncesi çağlar(Taş çağı, maden çağı), tarih çağları(İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ).

B.Mekâna Göre Sınıflandırma: Kıtaların(Asya Tarihi, Avrupa Tarihi vb.) ülkelerin(Türkiye Tarihi, Çin Tarihi vb.) bölgelerin(Ortadoğu Ülkeleri Tarihi, Kafkas Ülkeleri Tarihi vb.) ve şehirlerin tarihi.(İstanbul Tarihi, Ankara Tarihi vb.)

C.Konuya Göre Sınıflandırma: Bu tasnifte toplumların siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, sanatsal ve dini tarihleri incelenebilir. Siyasi Tarih, Sanat Tarihi, Dinler Tarihi, Hukuk Tarihi vb.

Zaman ve Takvim

Takvimler insanların zaman göstergesi olarak kullandıkları çizelgelerdir. Toplumların ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıkmışlardır. İlk takvimi bulan ve kullanan Sümerlerdir. Nil havzasında yaşayan ve tarımla geçinen Mısırlılar Nil Nehri’nin taşması ve ürünlerinin sular altında kalması üzerine astronomi çalışmaları başlamış, bu çalışma da Miladi Takvimin bulunmasını sağlamıştır.Takvimler hazırlanış esaslarına göre ikiye ayrılır:

A.Güneş Yılı Esaslı Takvimler: Dünya’nın Güneş etrafında bir defa dönmesi sırasında geçen 365 gün 6 saatlik süreyi kapsar.

B.Ay Yılı Esaslı Takvimler: Ay’ın Dünya etrafında 12 defa dönmesiyle geçen 354 günlük süreyi kapsar.Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler:

A.12 Hayvanlı Türk Takvimi: Güneş yılı esaslıdır. Yıllar, sayı yerine hayvan adı ile söylenir. Türklerin kullandıkları ilk takvimdir. Türkler, Hicri Takvime geçinceye kadar kullanmışlardır.

12 Hayvanlı Türk Takvimi’ndeki yıl adları:

1.Sıçgan (Sıçan) 2.Ud (Sığır) vs. 3
B.Hicri Takvim: Ay yılı esaslıdır. Başlangıç yılı olarak Hicret alınmıştır. Hz.Ömer döneminde ilk defa kullanılmaya başlandı (639).Bugün sadece mübarek gün ve gecelerin belirlenmesinde kullanılıyor.

C.Celali Takvimi: Güneş yılı esaslıdır. Başlangıç yılı Hicret’tir. Büyük Selçuklu Sultanı Melik şah adına yapılmış ve sadece onun döneminde kullanılmıştır(1079).Yılbaşı 21 Mart’tır.

D.Rumi Takvim: Güneş yılı esaslıdır. Başlangıç yılı Hicret’tir. Osmanlı Devleti’nde mali işlerde kullanılmak üzere 1739 yılında hazırlanmıştır. Yılbaşı 1 Mart’tır. Miladi Takvimle arasında 584 yıl fark vardır. Bizans takvimine dayanarak yapıldığından Rumi denmiştir.

E.Miladi Takvim: Güneş yılı esaslıdır. Başlangıç sıfır Hz. İsa’nın doğumu kabul edildiğinden doğum anlamına gelen Milat denilmiştir. Bu takvimi Mısırlılar bulmuş, İyonlular, Yunanlılar geliştirmiş, Romalılar da son şeklini vermiştir.1 Ocak 1926’dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti tarafından kullanılmaya başlanmıştır.Kapsamlarına Göre Tarih Çeşitleri:

A.Genel Tarih: Yeryüzünde yaşayan bütün insan topluluklarının siyasi hayatını, kültür ve uygarlıklarını inceleyen tarihlerdir. Örneğin: Dünya Tarihinin Genel Hatları, Büyük Dünya Tarihi vb.

B.Özel Tarih: Bir devletin veya milletin siyasi hayatını, kültür ve uygarlığını inceleyen tarihlerdir. Örneğin: Türkiye Tarihi, Osmanlı Tarihi vb.

TARİH YAZICILIĞI - TARİH YAZICILIĞININ GELİŞİMİ

İnsanların, yaşadıkları deneyimleri kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarma ihtiyacı tarih yazıcığının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hititlerde anallar (yıllıklar), Kök Türklerde kitabeler, Osmanlılarda vakayinameler, Ruslarda kronikler tarih yazıcılığına örnek gösterilebilir. Zaman içerisinde insanların düşünce ve ihtiyaçlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle farklı tarih yazım şekilleri ortaya çıkmıştır.

Cumhuriyet döneminde ümmetçi tarih anlayışından ulus tarih anlayışına geçilmiştir. Atatürk Türk tarih kurumu kurulmuştur.1931

Vakanüvis: Osmanlılarda resmi devlet tarihçilerine verilen unvan. Vakanüvisler kendilerinden önceki dönemler ile ilgili yazılanları derlemek ve kendi dönemlerinde gerçekleşen olayları kaydetmekle görevliydiler. İlk vakanüvis Mustafa Naima Efendi olaylar anlatılırken sosyolojik yorumlara yer verilmesi gerektiğini ileri süren bir tarihçilik anlayışını benimsemiştir.
Yazılış Şekillerine Göre Tarih Çeşitleri:

1.Hikâyeci(Rivayetçi) Tarih: Tarih yazıcılığının ilk aşaması olan efsanelerle dolu, neden-sonuç ilişkisi üzerinde durmayan masal türündeki tarih şeklidir. Hikâyeci tarihin ilk temsilcisi Heredot’tur.2.Öğretici(Pragmatik-Faydacı) Tarih: Geçmiş olaylardan ders almak, gelecekteki yolu doğru çizebilmek, okuyucuya ahlaki ve milli duygular aşılayabilmek amacıyla yazılır. Ahlak ve karakterin geliştirilmesi amaçlanır. Önemli olaylar ve kahramanlardan dikkat çekecek şekilde söz edilir, duygusaldır. Öğretici tarihin ilk temsilcisi Tukidides’tir. Bu tarzın en önemli eksikliği sadece başarılı olayları ve zaferleri konu edinmiş Türk olmasıdır. 19.yüzyıla kadar Avrupa’da bu tür tarih yazımı devam etmiştir.3.Araştırıcı Tarih:19. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamış, günümüzde de büyük bir ilerleme sağlanmış tarih tarzıdır. Neden-sonuç ilişkisi içerisinde olaylar titizlikle incelenir. Gelecek hakkında yorum ve tahminlerde bulunulur.Tarihe Yardımcı Bilimler:

1.Coğrafya: Yer bilimidir. Tarihe, olayların meydana geldiği yerleri belirlemede yardımcı olur.

2.Arkeoloji: Kazı bilimidir. Daha çok yazının kullanılmadığı dönemlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur.

3.Antropoloji: Eski dönemlerde yaşamış insanların ırkî yapılarını inceleyen bilimdir.

4.Etnografya: Toplumların örf, âdet ve geleneklerini inceleyen bilim dalıdır.

5.Kronoloji: Takvim bilimidir. Tarihe, olayların meydana geldiği zamanı belirlemede yardımcı olur.

6.Paleografya: Eski yazıları inceler.

7.Epigrafya: Kitabeler bilimidir. Anıt, mezar taşları ve kitabeleri inceler.

8.Sosyoloji: İnsan topluluklarının yaşayışlarını, meydana getirdikleri kurumları ve bu kurumların toplumsal yaşama etkilerini inceler.

9.Filoloji: Toplumların dillerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilimdir.

10.Diplomatik: Her türlü resmi belgeleri, fermanları ve beratları inceleyen bilimdir.

11.Nümizmatik (Meskûkât):Eski paraları inceler.

12.Kimya: Karbon 14 yöntemiyle tarihi buluntuların yaşını belirler.

13.Heraldik: Armalar bilimidir.

14.Şecere: Soy kütüğü bilimidir.Tarih Öncesi Çağlar:

Taş Çağları: 1.Eski Taş(Paleolitik) Devri 2.Orta Taş(Mezolitik) Devri 3.Cilalı Taş(Neolitik) Devri

Maden Çağları:1.Taş-Bakır (Kalkolitik) Devri 2.Tunç Devri 3.Demir Devri

Tarih Öncesi Devirler

İnsanların yeryüzünde faaliyet göstermeye başlamasından M.Ö. 3000 yıllarında Sümerler tarafından yazının bulunmasına kadar geçen döneme Tarih Öncesi Devirler denir.Tarih öncesi devirlerle ilgili bilinmesi gereken bazı özellikler şunlardır:

-Tarih öncesi devirlerle ilgili yazılı belgeler olmadığından insan topluluklarının bıraktığı kalıntılar kullanılarak bilgi toplanabilmiştir.

-Tarih öncesi devirler, insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre dönemlere ayrılmıştır.

-Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitişleri bölgelere göre farklılıklar göstermiştir.

-Tarih öncesi devirler Mısır hariç normal seyrini izlememiştir. Bunun nedeni göçler sonucunda uygarlık alanında ileri toplumların diğer toplulukları etkilemesidir.* Tarih ya da Tarih Çağları’nın başlama zamanı:

Yazının icadı, Kil tabletler, Yazılı belgelerin bulunması ile Sümerlerin yazıyı bulması.

* Tarih Öncesi medeniyetler, devirleri aynı anda yaşamamışlardır. Örnek: Mısır medeniyeti Maden devirlerini yaşarken, Anadolu medeniyetleri Cilalı taş devrini yaşayabiliyordu.

* İki medeniyetin aynı devirleri yaşaması;

1.İhtiyaçların aynı olması ile

2.Etkileşim (göç, ticaret, savaş) olması ile olabilirdi.

* Tarih Öncesi devirleri aydınlatmada kullanılan tarihe yardımcı en önemli bilim ARKEOLİJİ.

* Tarih devirlerini aydınlatmada en önemli yardımcı bilim PALEOGRAFYA ve DİPLOMATİKA.

Farklı mekânlarda ve şartlarda gerçekleştiği için, Tarihin belirli kanun ve kuralları yoktur.

Tarihi olaylar tekrarlanamaz, deney ve gözlem yapılamaz. Bu özelliği ile Fen bilimlerinden ayrılır. Belgelere dayandığı için ve Sebep-Sonuç ilişkisi ile araştırma yaptığı için Tarih bir bilimdir.

Tarih öncesi devirleri aydınlatmada kullanılmayan tarihe yardımcı bilimler:

Paleografya (Eski yazı bilimi)

Diplomatik (yazışma ve antlaşma)

Epigrafya (Anıt, kitabe bilimi)

Nümizmatik (eski paraları inceler)

Tarih öncesi devirlerde toplumlar arası iletişim yolları:

Ticaret

Göç

Savaş

Tarih öncesi devirlerin dünyanın her yerinde aynı anda yaşanmamasının en önemli nedeni:

Toplumlar arası iletişimin yavaş olması.

Taş Devirleri

1.Eski Taş Devri(Paleolitik)

İnsanlık tarihinin en uzun dönemidir.

Paleolitik Devir’de insanlar;

-avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını devam ettirmişlerdir. Üretim faaliyetleri başlamamıştır.

-Taştan, ağaçtan ve kemikten ilk araç-gereçlerin yapımına başlamışlardır.

-Mağaralarda yaşamışlar ve duvarlara çeşitli resimler yapmışlardır.

Türkiye’nin Tarih Öncesi Devirlerini Aydınlatan Merkezler:

*ESKİ TAŞ- Antalya çevresinde Karain, Beldibi, Belbaşı, mağaraları. Adıyaman palanlı mağarasıdır.

2.Orta Taş Devri (Mezolitik)

-İnsanlar, Eski Taş Devri’nde olduğu gibi hayatlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürmüşlerdir.

-Dönemin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.( Isınma, pişirme ve aydınlanmada kullanılmıştır.)

-“Mikrolit” adı verilen ve günlük hayatta kullanılan aletler yapmışlardır.

BU dönemi Aydınlatan Merkezler:

*ORTA (YONTMA) TAŞ-Antalya çevresinde Beldibi, Göller bölgesinde Baradız, Ankara çevresinde Macunçay, Samsun yakınlarında Tekkeköy, Ankara çevresinde Macunçay

3.Yeni Taş Devri(Neolitik)

Cilalı Taş Devri diye de adlandırılan Neolitik Devirde tarımsal faaliyetler başlamıştır. Bu gelişme sonucunda insanlar;

-Üretici duruma geçmişler, toplayıcılıktan kurtulmuşlardır.(Bu durum mülkiyet, miras ve sınıf farklılaşması gibi gelişmeleri ortaya çıkarmıştır).

-Göçebelikten yerleşik hayata geçmişlerdir. Su kenarlarında ilk kez köyler kurarak toplumsal hayatı başlatmışlardır.

-Ticaret faaliyetlerini başlatmışlardır.

-Hayvanları evcilleştirmişlerdir.

-Keten, kenevir gibi bitkiler yetiştirmişler ve dokumacılık faaliyetlerini başlatmışlardır.

-Yiyecek ve içeceklerini korumak için topraktan kaplar yapmışlardır. Topraktan ev eşyası yapmışlar ve seramikçilik faaliyetlerini başlatmışlardır.

Mendir ve Dolmen tipi mezarlar yapılmıştır

Bu dönemi Aydınlatan Merkezler:

*YENİ (CİLALI) TAŞ-Diyarbakır- Çayönü(Türkiye’de ve Güneydoğu Avrupa’da ilk üretimle ilgili bugüne kadar bulunmuş en eski köy yerleşim yeri-burada orak ve bıçaklar, tahıl öğütme taşları bulunmuştur), Gaziantep –Sakçagözü, Konya-Çatalhöyük(insanlık tarihinin ilk kent yerleşmesi).

Maden Devirleri

Maden Devirleri Bakır, Tunç ve Demir Devirleri şeklinde üçe ayrılır. Ateşin bulunması madenlerin kullanılmasına ortam hazırlamıştır. Demirin bulunması ve işlenmesi, insanlık tarihinde çok önemli gelişmelere ortam hazırlamıştır.

Türkiye’nin Tarih Öncesi Devirlerini Aydınlatan Merkezler:.

*KALKOLİTİK DEVİR: Çanakkale -Truva, Denizli – Beycesultan, Burdur-Hacılar, Yozgat- Alişar, Çorum – Alacahöyük, Van -Tilkitepe.

Demirin yüksek ısıda işlenmesi sanayinin gelişmesine neden olmuştur. Tunç Devri’nde önce şehir devletleri sonra da büyük devletler kurulmuş, Demir Devri’nde ticaret hızlanmış ve toplumların birbirleriyle ilişkileri artmıştır.Tarih Çağları

M.Ö. 3200’lü yıllarda Sümerlerin yazıyı bulmalarıyla başlayıp günümüze kadar devam eden döneme Tarih Çağları denilmiştir.
Anadolu’da tarihi devirler MÖ:2000-1800 yılında başlamıştır. İlk yazıyı Asurlu tüccarlar getirmişlerdir. Kayseri Kültepe’de Karum denilen Asurlu tüccarlara ait Pazar yeri bulunmuştur. Karum’da bulunan bu yazılar ticari ve hukuki tabletlerdir.

AŞAĞIDAKİ SARI BÖLÜM E ÇAKIŞMAYABİLİRSİNİZ

TARİH ÇAĞLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

*İLKÇAĞ(M.Ö.3200-M.S.375):

Yazının icadı ile kavimler göçü arası dönemdir. Çok tanrılı dinler yaygın. Köleci toplum vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.

*ORTAÇAĞ(375-1453):

Merkezi krallıklar yıkılmış, feodalite dönemi başlamıştır. İslamiyet doğmuştur. Avrupa’da karanlık çağ yaşanır. “Skolâstik düşünce” çağa egemen olmuştur.

*YENİÇAĞ(1453-1789):

Merkezi krallıklar yeniden güçlenmiştir. Avrupa’da bilimsel gelişmeler hızlanmış. Sömürgecilik artmıştır.

*YAKINÇAĞ(1789-…):

Merkezi krallıklar ve çok uluslu imparatorluklar yıkıldı. Milli devletler kuruldu. Demokrasi, eşitlik ve ulusçuluk yayıldı. Liberalizm ve sosyalizm akımları sistemleşmiş, işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.


Anadolu’da tarihi devirler MÖ:2000-1800 yılında başlamıştır. İlk yazıyı Asurlu tüccarlar getirmişlerdir. Kayseri Kültepe’de Karum denilen Asurlu tüccarlara ait Pazar yeri bulunmuştur. Karum’da bulunan bu yazılar ticari ve hukuki tabletlerdir.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Tarihin Tanımı : Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir iconİnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını,...

Tarihin Tanımı : Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir icon1- İnsan topluluklarında toplumlar arasında geçmişte meydana gelen...

Tarihin Tanımı : Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir iconTariHİn tanimi: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının...

Tarihin Tanımı : Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir iconM² yerel yönetim ve sosyal küLTÜrel biRİmler

Tarihin Tanımı : Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir iconSosyal biLGİler dersi zaman iÇİnde biLİM ÜNİtesi ders notlari

Tarihin Tanımı : Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir icon2. sosyal hayattan,siyasi hayattan,düşünce hayatından,teknolojik hayattan

Tarihin Tanımı : Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir iconDa yetmiyor. “Akıl, göz gibidir, İslâmiyet bilgileri de ışık gibidir....

Tarihin Tanımı : Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir iconSosyal biLGİler 6(101-200)

Tarihin Tanımı : Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir iconSosyal biLGİler6(401-500)

Tarihin Tanımı : Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir iconÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com