Lİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi I. DÖnem I. Yazili cevap anahtari


a.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders……………………………….... LİSESİ 2017–2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI CEVAP ANAHTARI

… /… /2017

Süre : 40 dk
Puanı:

Adı ve Soyadı: Sınıf: No:

Not: Klasik soruların her birinin doğru cevabı 5 puandır.

1) Ruhr Havzası hakkında bilgi veriniz.

2) Kuraklık sonucu meydana gelen olayları yazınız.

3) Tsunami nedir? En çok hangi ülkelerde görülür?

4) Küresel ısınma sonucu meydana gelen olayları yazınız.


Sanayileşmeye bağlı olarak gerçekleşen yoğun göç ve kısa sürede artan nüfus sebebiyle barınma ve altyapı gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu şehirlerde tek katlı yapılar yerine apartmanların yapılması zorunluluğu doğmuştur. Zamanla motorlu araçların artması ve ulaşım koşullarının iyileşmesi, yerleşim birimlerinin çevreye doğru yayılmasına neden olmuştur. Böylece şehirler, hem nüfus hem de alan bakımından büyümüşlerdir. Örnek: Batman

Yerşekilleri, iklim, bitki örtüsü, su kaynakları ve konum, bölgeleri oluşturan doğal etmenlerdir.

Ruhr sanayi bölgesi Kuzey Fransa’dan başlayıp Belçika, Hannover ve Saksonya’dan Slezya’ya kadar uzanan büyük sanayi kuşağı içerisinde yer alır. Sanayi devriminin bütün aşamalarının yaşandığı bir bölgedir. Yakın bir zamana kadar en çok kömür ve çelik üretimi yapılıyordu. Günümüzde bilişim teknolojisi, lojistik, alternatif enerji kaynağına ağırlık verilmiştir. Ruhr havzası Almanya’nın en önemli sanayi bölgesidir.

- Tarımsal üretimin azalması

- Doğal bitki örtüsünün yok olması

- Orman yangınları

- Kıtlık

- Su seviyelerinde düşme

- İçme ve kullanma suyu sıkıntısı

- Enerji üretiminin azalması

5) Göç, şehirleşmeyi nasıl etkilemektedir? Örnek vererek açıklayınız.

6) Bölge sınırlarının oluşmasında etkili olan doğal etmenleri yazınız.

7) Türkiye’de yoğun nüfuslu bölgelerinin benzer özellikleri nelerdir?

8) Türkiye’deki dağlık bölgelere beş tane örnek veriniz.


Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullar erimektedir.

Buzul erimesiyle birlikte okyanusların ve denizlerin sıcaklık ve tuzluluk oranı değişmektedir.

Okyanus ve deniz sularındaki sıcaklık değişmelerinin etkisiyle canlı

türleri azalmaktadır.

Akıntı sistemlerinin etkilenmesine bağlı olarak iklim koşulları değişecektir.

İklim koşullarının değişmesi ile birlikte bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanları değişmiştir.

- Hakkâri ve Çevresi

- Menteşe Yöresi

- Doğu Karadeniz

- Yıldız Dağları bölümü

- Teke ve Taşeli yöresi

Türkiye’de yoğun nüfuslu bölgelerin ortak özellikleri: sanayinin gelişmiş olması, ulaşımın gelişmiş olması, ticaretin gelişmiş olması, iklim şartları ve yeryüzü şekillerinin uygun olması.

Deniz ve Okyanus tabanlarında meydana gelen deprem, volkanik patlamalar ve göçmeler sonucu deniz yüzeyinin kabarması ve karaya doğru büyüyen dev dalgaların oluşmasıdır.

Tsunami Japonya, Hawaii, Filipinler, Endonezya gibi ülkelerde görülür.
9) Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. (Her madde 2 puandır.)

a) Kasırgalara daha çok tropikal kuşakta rastlanır.

b) Barut, kâğıt, pusula ve matbaayı Çinliler bulmuştur.

c) Mezopotamya Fırat ve Dicle nehirleri arasında, üç tarafı dağlarla çevrili bir düzlüktür.

d) Günümüzde şehirleşme olgusunu oluşturan en önemli faktör sanayidir.

e) Hint medeniyeti İndus Vadisi boyunca gelişme göstermiştir.


10. Aşağıdaki medeniyetlerin özelliklerini örnekteki gibi kısaca yazınız. (20 Puan)

Medeniyetler

Özellikleri

İnka Medeniyeti

İnka medeniyeti, 12 ve 16. yüzyıllar arasında günümüzdeki Ekvador, Peru, Şili sınırlarında yaşamışlardır. Ekvatoral iklimde alçak yerler nem ve sıcaklıktan dolayı yaşamaya elverişli olmadığından ortalama 2000m’den yüksek yerlerde yaşamışlardır. Başlıca geçim kaynağı tarım olan İnkalar, patates tarımını gerçekleştiren ilk medeniyettir. Astronomi alanında da ilerlemiş ve güneş saatini yapmışlardır.

Maya Medeniyeti

Maya medeniyeti, Meksika’nın güneyi ile Orta Amerika’nın bir bölümünde kurulmuştur. Bu medeniyetin merkezi, Meksika’nın güneyinde yer alan Yucatan (Yukatan) Yarımadası’dır. Mayalar astronomi, matematik, mimari ve sanat alanında gelişmiş bir medeniyetti. Gelişmiş bir dile sahip olan Mayalar, yazıyı kullanmış ve güneş yılına dayalı bir takvim yapmışlardır. Ay ve gezegenlerin hareketleriyle ilgili bir diyagram hazırlayarak güneş tutulmasını önceden tahmin edebilmişlerdir.

Mısır Medeniyeti

Afrika Kıtası’nın kuzeydoğusunda Nil Nehri ve etrafında kurulmuştur. Mısır medeniyetinin coğrafi konumu nedeniyle diğer medeniyetlerle etkileşimi az olmuştur. Bu nedenle Mısır medeniyeti kendine özgü özelliklerini korumuş ve uzun ömürlü olmuştur. Mısırlılar Nil Nehri’nin taşma zamanlarını önceden hesaplayabilmek amacıyla ilk güneş takvimini geliştirmişlerdir. Ayrıca taşkınlardan sonra bozulan tarlaların sınırlarını yeniden tespit etme çalışmaları bölgede matematik ve geometrinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Mezopotamya Medeniyetleri

Başlangıcı MÖ 4000 yıllarına kadar uzanan Mezopotamya medeniyetlerinin kurulduğu yer, Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgeyi ve çevresini kapsamaktadır. Sümerler, Akadlar, Elamlar, Asurlar ve Babiller Mezopotamya’da yaşamış ilk medeniyetlerdir. Mezopotamya medeniyetleri takvimi yapmış, hafta kavramını kullanmış; saati 60 dakikaya, dakikayı 60 saniyeye bölmüşlerdir. Dört işlemi kullanmış ve dairenin alanını hesaplamışlardır.

Çin Medeniyeti

Çin medeniyeti, Gökırmak ve Sarıırmak’ın kıyısında kurulmuştur. Bu akarsuların suladığı verimli alüvyal ovalara yerleşen Çinlilerin temel ekonomik etkinliği tarım olmuştur. Çinicilik ve ipekli dokuma alanında ilerleyen bu medeniyet, uzun bir süre dünyanın tek ipek üreten bölgesi olmuştur. Bu nedenle ticaret alanında da ilerlemişlerdir. Çin medeniyeti, birçok buluşa imza atmıştır. Kâğıdı, barut ve pusulayı bulanlar Çinlilerdir.

Hint Medeniyeti

Hint medeniyeti, İndus ve Ganj nehirlerinin kıyılarında kurulmuştur. Medeniyetin bu alanlara kurulmasının nedeni, Verimli tarım alanlarının bulunması ve su kaynaklarının fazla olmasıdır. Bu medeniyetin temel ekonomik etkinliği tarımdı. Ganj ve İndus nehirlerinin kıyıları pirinç üretimine oldukça elverişlidir. Pirinç, buğday ve arpaya göre daha besleyici ve verimliydi. Bu nedenle daha fazla nüfus besleyebilme özelliğine sahipti.

11. Aşağıdaki tabloda verilen ekstrem olaylarının meydana geliş

nedenini örnekteki gibi işaretleyiniz. (10 Puan)

Ekstrem Olaylar

Jeolojik ve

Jeomorfolojik

kökenli

Klimatolojik -

Meteorolojik

kökenli

Hidrolojik

kökenli

Tsunami

Akarsu taşkınları

Aşırı sıcaklar

Şiddetli rüzgârlar

Depremler

Göl sularının çekilmesi12. Tabloda bazı yerlerin bölge sınıflandırmasında da kullanılan özellikleri verilmiştir. Bu yerlerin hangi tür bölgelerde yer aldığını örneğe uygun olarak tamamlayınız. (10 Puan)

Özellikler

Bölge sınıflandırması

Yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengindir.

Maden Bölgesi

Arazinin büyük çoğunluğu yüksek dağlarla kaplıdır.

Dağlık Bölge

Osmanlı Dönemine ait tarihî eserler bakımından zengindir.

Tarihi Bölge

Her mevsim yağışlı geçer.

Yağışlı Bölge

Nüfus yoğunluğu olarak km2ye 10 kişi düşmektedir.

Yoğun Nüfuslu Bölge

Turunçgiller, mısır, yer fıstığı, muz, pamuk ve gül başlıca tarım ürünleridir.

Tarım Bölgesi13. Aşağıdaki tabloda ekstrem olaylarla ilgili verilen soruları cevaplayınız (10 Puan)

Dünyada ölçülen en düşük sıcaklık değeri ve görüldüğü yer

-89,2°C - Vostok(Antarktika)

Dünyada ölçülen en yüksek sıcaklık değeri ve görüldüğü yer

58oC - El-Azizia(Libya)

Türkiye’de ölçülen en düşük sıcaklık değeri ve görüldüğü yer

-46,4 - Çaldıran(Van)

Türkiye’de ölçülen en yüksek sıcaklık değeri ve görüldüğü yer

48,8 - Mardin

Dünyada yıllık en yüksek toplam yağış alan yer

Çerapunçi (Hindistan)………………………………

Coğrafya Öğretmeni

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Lİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi I. DÖnem I. Yazili cevap anahtari icon5 2017-2018 EĞİTİm ve öĞretim yili avni kaya kokucu ortaokulu sosyal...

Lİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi I. DÖnem I. Yazili cevap anahtari iconLİsesi 2015-2016 yili dönem coğrafya dersi 12. Siniflar yazili sinavi

Lİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi I. DÖnem I. Yazili cevap anahtari iconGİresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar...

Lİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi I. DÖnem I. Yazili cevap anahtari icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10....

Lİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi I. DÖnem I. Yazili cevap anahtari icon20 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem yazili sorularidir

Lİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi I. DÖnem I. Yazili cevap anahtari icon2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam...

Lİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi I. DÖnem I. Yazili cevap anahtari iconLİsesi 2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili

Lİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi I. DÖnem I. Yazili cevap anahtari iconDersi II. DÖNEM II. Yazili sorulari sınıflar

Lİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi I. DÖnem I. Yazili cevap anahtari icon2016 2017 EĞİTİM – ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri ders plâNI

Lİsesi 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi I. DÖnem I. Yazili cevap anahtari icon2016 2017 EĞİTİM – ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri ders plâNI


Astronomi
© 2000-2018
kişileri
a.ogren-sen.com